งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงร่างวิทยานิพนธ์ พระครูปภากรวิหาร กิจ ( อำนวย ปภากโร / นิ่มอนงค์ ) ๑๓ มี. ค. ๕๘ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงร่างวิทยานิพนธ์ พระครูปภากรวิหาร กิจ ( อำนวย ปภากโร / นิ่มอนงค์ ) ๑๓ มี. ค. ๕๘ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงร่างวิทยานิพนธ์ พระครูปภากรวิหาร กิจ ( อำนวย ปภากโร / นิ่มอนงค์ ) ๑๓ มี. ค. ๕๘ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร STRATEGIC LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS’S PRAPARIYATTI DHAMMA SCHOOL PALI SECTION IN BANGKOK  หลักสูตร พธ. ด. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2 กรรมการควบคุม วิทยานิพนธ์ พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. ประธาน ผศ. ดร. สิน งามประโคน กรรมการ

3 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 3 สภาพปัญหา สภาพปัญหามีหลายสาเหตุ เช่น การ ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักการ บริหารการศึกษา การวางแผน การวิจัย และติดตามประเมินผล ด้านครูสอนยัง ขาดทักษะในการสอน วิธีการเรียนการ สอน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ และภาระ รับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร จึงควรมี การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษาสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้ได้มาตรฐาน และให้เกิด ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 4 วัตถุประสงค์การวิจัย ๑. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี องค์ประกอบและภาวะผู้นำ ( แจกแบบสอบถาม ) ๒. เพื่อศึกษาการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ของ ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ ( อบรม - ทดสอบ ก่อน / หลัง ) ๓. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกล ยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนก บาลี “ รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนัก เรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ”

5 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 5 ขอบเขตการวิจัย ๑. ด้านเนื้อหา : ศึกษาองค์ประกอบ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการพัฒนา ภาวะผู้นำ ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง : ผู้บริหาร และครูผู้สอนสำนักเรียนบาลีในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ แห่งๆ ละ ๒ รูป / คน รวมเป็น ๓๐ รูป / คน

6 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 6 นิยามศัพท์เฉพาะ  ผู้นำเชิงกลยุทธ์  ผู้บริหาร  สมรรถนะ  รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์  สำนักเรียนพระปริยัติธรรม  องค์ประกอบของผู้นำเชิงกลยุทธ์

7 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 7 วิธีดำเนินการวิจัย  วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกล ยุทธ์ของผู้บริหาร  สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล  Focus group เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาวะ ผู้นำ  Public Hearing เพื่อเสนอต่อสาธารณะ และตรวจสอบความถูกต้อง

8 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 8 เครื่องมือและการ วิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ๒. แบบสอบถาม (Questionnaire) ๓. แบบตรวจสอบยืนยันรูปแบบ (Opinionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล  วิเคราะห์เอกสาร  สังเคราะห์องค์ความรู้  สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง  นำแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา  ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่กำหนดไว้

9 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 9 กรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบภาวะ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ - การวางแผนกลยุทธ์ - ภาวะผู้นำ - วิสัยทัศน์ - สมรรถนะ - คุณธรรมจริยธรรม - การบริหารองค์กร ผู้บริหารสำนักเรียน พระปริยัติ ธรรมแผนกบาลี - การวางแผน - การจัดองค์กร - การบริหารคน - การบริหารงาน - การบริหาร งบประมาณ การบริหารตาม หลักสัปปุริสธรรม - รู้เหตุ - รู้ กาล - รู้ผล - รู้ ชุมชน - รู้ตน - รู้ บุคคล - รู้ประมาณ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ทาง พระพุทธศาสนา - พุทธวิธีการวางแผน - พุทธวิธีการจัดองค์กร - พุทธวิธีการบริหาร บุคคล - พุทธวิธีการอำนวยการ - พุทธวิธีในการกำกับ ดูแล รูปแบบการพัฒนาผู้นำ เชิงกลยุทธ์ - รูปแบบที่ยึดคุณธรรม จริยธรรม - รูปแบบการบริหารแบบ มุ่งเป้าหมาย - รูปแบบการบริหารแบบ ผสมผสาน - รูปแบบการบริหาเชิง เครือข่าย

10 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะ ได้รับ  ได้ทราบองค์ประกอบของผู้นำเชิงกล ยุทธ์ของผู้บริหาร  ได้ทราบสมรรถนะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารและสามารถนำไปกำหนด มาตรฐานการปฏิบัติงานที่เน้นความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหาร  ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกล ยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลีที่เหมาะสม และสามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ

11 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 11 ประวัติผู้วิจัย พระครูปภากรวิหารกิจ ( อำนวย ปภากโร / นิ่มอนงค์ ) เกิด : ๑๒ ก. ย. ๒๔๘๓ จังหวัดชัยนาท อุปสมบท : ๒๘ ส. ค. ๒๕๒๘ ณ วัดใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง อยุธยา การศึกษา : น. ธ. เอก สำนักเรียนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ( ๒๕๓๐ ) : หลักสูตร ป. บส. มจร. วข. บาฬีศึกษาพุทธ โฆส ( ๒๕๕๐ ) : พธ. บ. ( พระพุทธศาสนา ) มจร. วข. บาฬี ศึกษาพุทธโฆส ( ๒๕๕๔ ) : พธ. ม. ( การบริหารการศึกษา ) คณะครุ ศาสตร์ มจร. ( ๒๕๕๖ ) : กำลังศึกษา พธ. ด. ( พุทธบริหารการศึกษา ) รุ่นที่ ๓ / ๒๕๕๖ สังกัด : วัดดอกไม้ บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

12 www.edmcu.net www.facebook.com/meda 2015  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 12 ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ ทุกท่าน ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการ ทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงร่างวิทยานิพนธ์ พระครูปภากรวิหาร กิจ ( อำนวย ปภากโร / นิ่มอนงค์ ) ๑๓ มี. ค. ๕๘ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google