งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ สอนด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ การอบรม เรื่อง การอบรม เรื่อง “ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ สอนด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ การอบรม เรื่อง การอบรม เรื่อง “ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ สอนด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ การอบรม เรื่อง การอบรม เรื่อง “ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ เป็นฐาน Project Based Learning PjBL” Project Based Learning PjBL” วันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฐานเทคโนโลยี

3 2012 รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4 เวล า / วัน ที่ 09.00-10.3010. 30- 10. 45 10.45-12.0012.0 0- 13.0 0 13.00- 14.30 14. 30- 14. 45 14.45- 16.00 11. พ. ค. 58 พิธีเปิด และ บรรยายครู อาชีวศึกษ าแห่ง ศตงวรรษ ที่ 21 พั ก 15 นา ที การเรียนรู้ แบบโครงงาน เป็นฐาน บูรณาการ ทักษะใน ศตรวรรษที่ 21 พัก รับป ระท าน อาห าร เทคนิคการ เรียนรู้แบบ โครงงาน เป็นฐาน บูรณาการ ทักษะใน ศตรวรรษที่ 21 พั ก 15 นา ที แผนกา รเรียนรู้ แบบ โครงงา นเป็น ฐาน 12 พ. ค. 58 การ ประเมินผล ตามสภาพ จริงของ โครงงาน พั ก 15 นา ที การเขียน สรุปผล โครงงาน 5 บท พัก รับป ระท าน อาห าร การ นำเสนอ แผนการ จัดการ PjBL พั ก 15 นา ที การ นำเสนอ แผนกา รจัดการ PjBL และพิธี ปิด

5  รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข  หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษา  ปริญญาตรีโสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัย รามคำแหง  ปริญญาโทเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร  ปริญญาเอกเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6  เกียรติประวัติ  ครูผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคราม พ. ศ.2539, ครูผู้มีความคิดสร้างสรรค์ คุรุ สภา พ. ศ.2540 ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงาน ดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา พ. ศ.2546  ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ของคุรุสภา พ. ศ.2546 คุณพ่อตัวอย่าง โรงเรียนปากน้ำพิบูล สงคราม พ. ศ.2549-2550 ผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ. ศ.2549 นักวิจัยอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศ ออสเตรเลีย พ. ศ.2555-2556

7  ประสบการณ์   อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างานสื่อการ เรียนการสอน, หัวหน้าคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิค สมุทรสงคราม อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฯลฯ เป็น วิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การ พัฒนาการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทาง การศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

8  ประสบการณ์ ( ต่อ )   ประธาน / กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัย ราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอกด้านอาชีวศึกษา สมศ. มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความทาง วิชาการและตำราวิชาการหลายเล่ม ผ่านการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ หลายสิบแห่ง

9  สถานที่ติดต่อ ภาควิชาครุศาสตร์ เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพฯ (10800)  โทร : 081-7037515 e-mail : prachyanun@hotmail.com ; http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำ แผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการ สอนด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ การอบรม เรื่อง การอบรม เรื่อง “ การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google