งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน
ที่เข้าร่วมการอบรม

2 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดทำแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียน การสอนด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ การอบรม เรื่อง “การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project Based Learning PjBL” วันที่ ๑๑ และ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโรงเรียนฐานเทคโนโลยี

3 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
2012 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี     รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4 กำหนดการอบรม การจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน Project Based Learning PjBL วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 เวลา/วันที่ 11. พ.ค. 58 พิธีเปิดและบรรยายครูอาชีวศึกษาแห่งศตงวรรษที่ 21 พัก 15 นาที การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานบูรณาการทักษะในศตรวรรษที่ 21 พักรับประทานอาหาร เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานบูรณาการทักษะในศตรวรรษที่ 21 พัก 15 นาที แผนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 12 พ.ค. 58 การประเมินผลตามสภาพจริงของโครงงาน การเขียนสรุปผลโครงงาน 5 บท การนำเสนอ แผนการจัดการ PjBL และพิธีปิด

5 ประวัติวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข
ประวัติวิทยากร   รองศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข หัวหน้าศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การศึกษา ปริญญาตรี โสตทัศนศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท เทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ปริญญาเอก เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 ประวัติวิทยากร เกียรติประวัติ
ประวัติวิทยากร   เกียรติประวัติ ครูผู้มีผลงานดีเด่น จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ.2539, ครูผู้มีความคิด สร้างสรรค์ คุรุสภา พ.ศ ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ.2546 ครูผู้ปฏิบัติงานมีผลงานดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ของคุรุสภา พ.ศ คุณพ่อตัวอย่าง โรงเรียนปากน้ำพิบูลสงคราม พ.ศ ผู้ช่วย ศาสตราจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ นักวิจัยอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอีดิธโคแวน ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ

7 ประวัติวิทยากร ประสบการณ์
อาจารย์ประจำแผนกอิเล็กทรอนิกส์, หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน, หัวหน้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม, หัวหน้าศูนย์อินเทอร์เน็ต, หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร, หัวหน้าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยวลัย ลักษณ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ฯลฯ เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมทางด้านการวิจัย การพัฒนาการเรียนการสอน และ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ให้กับหน่วยงานราชการและเอกชน

8 ประวัติวิทยากร ประสบการณ์ (ต่อ)
ประสบการณ์ (ต่อ) ประธาน/กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยธนบุรี ที่ปรึกษาทางวิชาการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู และที่ปรึกษาบริษัทเอกชนหลายแห่ง เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกด้าน อาชีวศึกษา สมศ. มีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย บทความทางวิชาการและตำรา วิชาการหลายเล่ม ผ่านการฝึกอบรมและศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศหลายสิบ แห่ง

9 สถานที่ติดต่อ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บางซื่อ กรุงเทพฯ (10800) โทร : ;


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนฐานเทคโนโลยี ผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google