งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดย พระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 โดย พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดย พระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 โดย พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดย พระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 โดย พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ม หาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVESITY

2 ข้อมูลพระสอน ศีลธรรม

3 : ข้อมูลพระสอนศีลธรรม พระสอนศีลธรรม ส่วนมากอายุโดยเฉลี่ย 31-40 ปี พระสอนศีลธรรม ส่วนมากสอนวิชา พระพุทธศาสนา ร้อยละ 96.87 พระสอนศีลธรรม ส่วนมากสอน นร. ระดับ ประถมศึกษา ร้อยละ 68.59 สอนประถม มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ และวิธีการสอน ร้อยละ 49.9 ปัญหานักเรียน, ผู้บริหารและครูใน โรงเรียน ร้อยละ 34.7 สอนพุทธศาสนา อายุ 31 – 40 ปี ความรู้และวิธีการ ปัญหาในโรงเรียน

4 ปัญหานักเรียน, ผู้บริหารและครูใน โรงเรียน ร้อยละ 34.7 เช่น ผู้บริหาร / ครู ให้ ความสำคัญกับ พระสอนศีลธรรม น้อย ติดต่อ ประสานงานยาก ไม่เข้าใจ หลักธรรม โรงเรียนตั้งอยู่ ใกล้ถนน ขาดสื่อการ สอน นักเรียนมี สมาธิสั้น นักเรียน ฐานะยากจน เดินทางไม่ สะดวก ค่าตอบแทน น้อย ฯลฯ : ข้อมูลพระสอนศีลธรรม

5 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยพระสอนศีลธรรม

6 ผลมีผลสัมฤทธิ์การเรียน อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 81.87 : ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยพระสอนศีลธรรม

7 Outcome/Impact Input Process Output การ เรียน การสอน ดี พระสอน ศีลธรรมมี ประโยชน์ต่อ ชุมชน ดี คุณลักษณะ ของผู้บริหาร และครูใน โรงเรียน ดี สิ่งแวดล้อ มด้าน กายภาพใน โรงเรียน อยู่ ดี นักเรียน หลักการ สอน ดี : ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยพระสอนศีลธรรม

8 ข้อเสนอแนะจาก ผลการวิจัย

9 ควรเสนอให้จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรเสนอให้จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโครงการตามสภาพความเป็นจริง ร่วมมือกับวัดและชุมชนในท้องถิ่นในการจัดระบบการบริหารการ จัดการแบบเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในชุมชน ร่วมมือกับวัดและชุมชนในท้องถิ่นในการจัดระบบการบริหารการ จัดการแบบเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในชุมชน สำหรับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

10 จัดทำหลักสูตรพัฒนาพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามพัฒนาพระสอนศีลธรรม สนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มพระสอนศีลธรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง สนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มพระสอนศีลธรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง สำหรับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

11 จัดสิ่งเอื้ออำนวยในการสอนแก่พระสอนศีลธรรม เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในโรงเรียน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในโรงเรียน สนับสนุนการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู / อาจารย์ในโรงเรียน จัดครูพี่เลี้ยงที่เข้าใจการทำงานร่วมกับพระสงฆ์ : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

12 ควรตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ ควรตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ ศึกษาปัญหาและแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ศึกษา พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสาระพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ศึกษา พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสาระพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ สำหรับ พระสอนศีลธรรม : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดย พระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 โดย พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google