งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9
พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVESITY

2 ข้อมูลพระสอนศีลธรรม

3 : ข้อมูลพระสอนศีลธรรม
พระสอนศีลธรรม ส่วนมากสอน นร. ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 68.59 พระสอนศีลธรรม ส่วนมากสอนวิชาพระพุทธศาสนา ร้อยละ 96.87 พระสอนศีลธรรม ส่วนมากอายุโดยเฉลี่ย ปี มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้และวิธีการสอน ร้อยละ 49.9 ปัญหานักเรียน,ผู้บริหารและครูในโรงเรียน ร้อยละ 34.7 ปัญหาในโรงเรียน ความรู้และวิธีการ อายุ 31 – 40 ปี สอนพุทธศาสนา สอนประถม

4 : ข้อมูลพระสอนศีลธรรม
ปัญหานักเรียน,ผู้บริหารและครูในโรงเรียน ร้อยละ 34.7 เช่น ผู้บริหาร/ครู ให้ความสำคัญกับพระสอนศีลธรรมน้อย ติดต่อประสานงานยาก ไม่เข้าใจหลักธรรม โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้ถนน ขาดสื่อการสอน นักเรียนมีสมาธิสั้น นักเรียนฐานะยากจน เดินทางไม่สะดวก ค่าตอบแทนน้อย ฯลฯ

5 ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียน โดยพระสอนศีลธรรม

6 : ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม
ผลมีผลสัมฤทธิ์การเรียน อยู่ที่ระดับมาก ร้อยละ 81.87

7 : ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม
Input Process Output Outcome/Impact คุณลักษณะของผู้บริหารและครูในโรงเรียน ดี พระสอน ศีลธรรมมี ประโยชน์ต่อชุมชน ดี การเรียน การสอน ดี นักเรียน หลักการสอน ดี สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพในโรงเรียน อยู่ ดี

8 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

9 : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรเสนอให้จัดโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำหรับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมมือกับวัดและชุมชนในท้องถิ่นในการจัดระบบการบริหารการ จัดการแบบเครือข่ายกับชุมชนและองค์กรท้องถิ่นในชุมชน จัดทำการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายโครงการตามสภาพความเป็นจริง

10 : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จัดทำหลักสูตรพัฒนาพระสอนศีลธรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สนับสนุนให้มีการจัดกลุ่มพระสอนศีลธรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง กำหนดให้มีการนิเทศ ติดตามพัฒนาพระสอนศีลธรรม

11 : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
จัดสิ่งเอื้ออำนวยในการสอนแก่พระสอนศีลธรรม สนับสนุนการนำนักเรียนไปศึกษานอกสถานที่ สำหรับผู้บริหารโรงเรียน ครู/อาจารย์ในโรงเรียน เป็นแบบอย่างในการพัฒนาศีลธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในโรงเรียน จัดครูพี่เลี้ยงที่เข้าใจการทำงานร่วมกับพระสงฆ์

12 : ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ควรตระหนักถึงความสำคัญและ ความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติศาสนกิจ สำหรับ พระสอนศีลธรรม ศึกษา พัฒนาตนเองทั้งทางด้านสาระพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทย และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ศึกษาปัญหาและแนะแนวปฏิบัติที่เหมาะสม

13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลวิจัยครั้งที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยพระสอนศีลธรรม เขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค 9 พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google