งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายพิชัย เสริม สุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายพิชัย เสริม สุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายพิชัย เสริม สุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายคมกริช วร จินดา หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นางกรกช มหายศปัญญา หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ ชัยภู มิ 1

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้าง 10 รวม 30 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 55 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ 55 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ (1/1) ชัยภูมิ 2

3 ที่กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 50010001700 2400 31003800450052005900660073008000 1,2512,1492,7963,7024,4755,2166,023 1.1 งานสารบรรณ 1,2142,0782,7003,5744,3145,0345,810 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 4497609751,2831,5541,8322,085 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 158279375504603685820 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 158279375504603685820 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 4497609751,2831,5541,8322,085 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) ----- 1.2 การเงิน & บัญชี 275778107138160186 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 22466693118139164 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 1234567 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 4991015 1.3 พัสดุ 7111417192127 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 1224457 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 571011131418 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1222222 ชัยภูมิ 3

4 ชัยภูมิ 4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 จังหวัดชัยภูมิประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาประกาศราช กิจจานุเบกษา ประชุม ข. 18 ( คณะอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิขอถอนร่างฯ ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พ. ค. 56) 3 3.1 ผังเมืองรวม เมืองชัยภูมิ ( ปรับปรุงครั้งที่ 3) ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.1 ข.2 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนคอนสารข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.1 ข.2 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข.1-4 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 4.1 เทศบาลตำบลบ้านเขว้าข.1 4.2 เทศบาลตำบลโคกสะอาดข.1

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 98081162243 324 405486567648729810891980 3587109721,1871,3461,6091,862 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 50591419344951 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2401533537398128148 6.3 สำรวจ ( งาน ) 2025911212426 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 2024813182125 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 2024811141721 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 6103086208351,0031,0981,2981,515 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 2010131517192122 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 3010131823253032 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 20491217192122 7 งานบริการด้านผังเมือง 168142842 56 708498112126140154168 1528427395100127 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 30-1124411 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 1107172742525565 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 388111429394151 ชัยภูมิ 5

6 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการ พัฒนา แจ้งคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดทราบ กรณีขยายเขตพื้นที่เป้าหมายตามที่มติ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 8.1 จัดทำโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ จำนวน 2 โครงการ 100% 5%5%10%15% 20% 30%40%50%60%70%80%90100% 5%10%15% 20% 22%30% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 75 อาคาร 5 20304050607075 --- - 203040 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ ( ต่อใบอนุญาตโรงมหรสพ ) 0 อาคาร ------------ - - ---------- 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ ------------ ------------ 12 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9,14 ต. คอนสวรรค์ ถึงบ้านหนองปลา ปิ้ง หมู่ที่ 1 ต. ศรีสำราญ จ. ชัยภูมิ อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 2.4000 ลบ. 13 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านหนองกองแก้ว หมู่ที่ 4 ต. ห้วยแย้ อ. หองบัวระเหว จ. ชัยภูมิ ความยาว 200 เมตร อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 2.4000 ลบ. ชัยภูมิ 6

7 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 14 เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1 ต. วัง ชมพู อ. หนองบัวแดง จ. ชัยภูมิ ความ ยาว 200 เมตร อยู่ระหว่างขออนุมัติร่าง TOR 2.4000 ลบ. 15 ปรับปรงอาคารศูนย์และหน่วย ทดสอบ วัสดุ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ ก่อสร้าง ได้ประมาณ 40% 0.750 ลบ. ชัยภูมิ 7

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม บาท 2. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท ชัยภูมิ 8

9 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 วางผัง อำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ร่วมกับ อบจ. ชัยภูมิ 5%5%10%15% 20% 30%40%50%60%70%80%90100 % 5%5%10%15% 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 ครั้ง ----111 3 ตรวจสอบสถานบริการ 12 แห่ง ------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 1234577 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 1234577 Agenda Agenda ชัยภูมิ 9

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากรและงบอุดหนุน ) 15.391 ลบ. 2.83%7.10%12.76%18.54%25.77%34.57%44.29%54.72%65.78%76.84%88.22%100% 7.28%15.07%2.59%3.36%4.45%6.47%7.31% 1.1 งบดำเนินงาน 1.9162 ลบ. 2.83%7.10%12.76%18.54%25.77%34.57%44.29%54.72%65.78%76.84%88.22%100% 7.2815.07%22.42%38.37%34.02%42.05%46.82% 1.2 งบลงทุน 13.615 ลบ. 40%60%80%100% -----1.74% 1.3 งบรายจ่ายอื่น ------------- ------------ ชัยภูมิ 10

11 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ ผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ ( ปรับปรุงครั้งที่ 3) ( วิเคราะห์ วางผังร่าง ปรึกษาส่วนผังเมือง และส่วนวิเคราะห์ ) ต่ออายุ ครั้งที่ 2 23 ส. ค.57 ผังเมืองรวมชุมชน จำนวน 10 ผัง จะดำเนินงานหลังภารกิจตามตัวชี้วัดเสร็จแล้ว ผังชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเข ว้า สำรว จ ผังชุมชนเทศบาลตำบลโคก สะอาด สำรว จ ข. 18 ( นัดประชุมอนุกรรมการผังเมืองรวมจังหวัด ) ชัยภูมิ 11


ดาวน์โหลด ppt นายพิชัย เสริม สุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ชัยภูมิ นายศิรวัชร อ่อน เหลา หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางศรีสุรางค์ หินทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google