งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม 2549

2 สรุปสาระสำคัญ ประกาศนี้บังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ให้ยกเลิกประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2541

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. ให้นายจ้างจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการภายใน 30 วันนับแต่มีลูกจ้างครบ 50 คน 2. สถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งให้มีคณะกรรมการสวัสดิการได้ 1 คณะ 3. ให้แต่งตั้งลูกจ้าง 5 คนเป็นคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง 4. ให้คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ต่อไปนี้ (1) ประกาศวิธีการเลือกตั้ง กำหนดวัน เวลา สถานที่เลือกตั้ง และกำหนดระยะเวลารับสมัครผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำงานของลูกจ้างก่อนการเลือกตั้งและแจ้งให้นายจ้างและพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบโดยเร็ว (2) เตรียมกรเลือกตั้ง (3) ดำเนินการเลือกตั้ง (4) ดำเนินการนับคะแนนเสียง

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ให้ดำเนินการตามข้อ 4 ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่มีลูกจ้างครบ 50 คน หรือวันที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่ง ให้นายจ้างอำนวยความสะดวก จัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้ประกาศหาเสียงและลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งตามประกาศนี้ 5. ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการทุกคนมีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งและมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 6. ให้นายจ้างจัดทำบัญชีรายชื่อลูกจ้างทุกคนในสถานประกอบกิจการเป็น 2 ชุด โดยชุด 1 ส่งให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง และอีกชุด 1 ให้ปิดประกาศให้ลูกจ้างตรวจดูรายชื่อก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน 7. ในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประกาศรายชื่อ และหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งไว้ ณ สถานที่ทำการเลือกตั้ง 8. การเลือกตั้งคณะกรรมการสัวสดิการในสถานประกอบกิจการให้กระทำโดยการลงคะแนนลับ 9. ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงในบัตรเลือกตั้งและนำไปใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
10. ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน หรือทำงานต่อเนื่องกัน ให้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง จัดช่วงเวลาที่เหมาะสม โดยการให้ลงคะแนนแยกกัน หรือเลือกเวลาที่ลูกจ้างลงคะแนนได้ทุกคน และเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งให้ลูกจ้างได้ลงคะแนนเสียงครบทุกคนและนับคะแนนเสียงในคราวเดียว 11. เมื่อทำการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลงให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนับคะแนนเสียงทั้งหมดโดยเปิดเผยทันที และเมื่อนับเสร็จสิ้นแล้วให้ประกาศผลการนับคะแนนเสียง โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนเสียงที่มากไปสุดไปหาน้อยที่สุด หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้จับฉลากเพื่อเรียงลำดับระหว่างผู้ได้คะแนนเสียงเลือกตั้งเท่ากันนั้นโดยเปิดเผย 12. ให้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งแจ้งผลการเลือกตั้งให้นายจ้างทราบภายใน 3 วัน 13. ให้กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งได้รับเลือกตั้ง มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนับแต่วันเลือกตั้ง

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
14. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และสามารถรับการเลือกตั้งใหม่ได้ 15. กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ (4) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 16. หากลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการลดจำนวนเหลือน้อยกว่า 50 คน ให้คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะนับแต่วันที่ลูกจ้างลดจำนานเหลือน้อยกว่า 50 คน

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
17. ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหม่ทั้งคณะเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการพ้นจากตำแหน่งเกินกว่ากึ่งหนึ่ง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 18. ให้นายจ้างเผยแพร่หรือปิดประกาศรายชื่อและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ เมื่อมีการเลือกตั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นภาษาไทยโดยเปิดเผย ให้ส่งสำเนาประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่สถานประกอบกิจการตั้งอยู่ทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ปิดประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งให้ปิดจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่หรือมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 22 พฤษภาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google