งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สถานการณ์ข้าวของโลก สต็อกต้นปีข้าวโลก 75.69 ล้านตัน ผลผลิตข้าวโลก 427.66 ล้านตัน การบริโภคข้าวโลก 425.78 ล้านตัน การค้าโลก 28.44 ล้านตัน สต็อกปลายปีข้าวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สถานการณ์ข้าวของโลก สต็อกต้นปีข้าวโลก 75.69 ล้านตัน ผลผลิตข้าวโลก 427.66 ล้านตัน การบริโภคข้าวโลก 425.78 ล้านตัน การค้าโลก 28.44 ล้านตัน สต็อกปลายปีข้าวโลก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สถานการณ์ข้าวของโลก สต็อกต้นปีข้าวโลก 75.69 ล้านตัน ผลผลิตข้าวโลก 427.66 ล้านตัน การบริโภคข้าวโลก 425.78 ล้านตัน การค้าโลก 28.44 ล้านตัน สต็อกปลายปีข้าวโลก 77.56 ล้านตัน

2 2 ปัจจัยที่ทำให้ราคาข้าวใน ตลาดโลกสูงขึ้น การหันไปปลูกพืชพลังงาน (Biofuel) ทดแทนการปลูกข้าว ภาวะอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ประชากรโลกเพิ่มขึ้น / การบริโภคข้าวเพิ่มขึ้น เกิดภาวะต้องการเทียมจากการตื่นตระหนก การควบคุมและห้ามส่งออกข้าวของประเทศผู้ส่งออก

3 3 ลำดั บ ประเทศ ปริมาณ ส่งออก ( ล้านตัน ) ส่วนแบ่ง ตลาด (%) เปลี่ยนแปลง (%) 1 ไทย 5.0237.4350.07 2 อินเดีย 1.91514.28-16.92 3 เวียดนาม 1.82613.622.64 4 ปากีสถาน 1.66312.4019.38 5 สหรัฐอเมริ กา 1.58811.8415.83 6 อื่นๆ 1.410.44102.90 ประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก ปี 2551 ( ม. ค.- พ. ค. 2551) แหล่งข้อมูล : Rice Trader

4 4 CURRENT SITUATION ON RICE TRADE (Exporting Countries) Unit : Million Metric Tons (Exporting Countries) Unit : Million Metric Tons Egypt : Extend export Ban till 31 April 2009 China : Increase of Export Tax 5% India : Export Ban (Non-basmati) MEP for BASMATI = US$1,000/ton Export Tax = 200 USD/ton Vietnam : 1. Ban new rice contracts by exporters until June 2008 2. Require stocks of 50% of a quantity of rice in each contract Pakistan : Set the MEP for various kinds of rice

5 5 CURRENT SITUATION ON RICE TRADE (Importing Country) Unit : Million Metric Tons (Importing Country) Unit : Million Metric Tons Philippines :2.1 Bangladesh : 1.0 Iraq : 1.1 Indonesia : 0.5 Iran: 0.9 Nigeria: 1.5 Japan : 0.7 China: 0.6 Malaysia : 0.5 USA : 0.7 S.Africa : 0.9 EU 27 : 1.1 Senegal : 0.7 Saudi Arabia : 0.7 Sri Lanka : 0.05 Gambia : 0.12

6 6

7 7

8 8 นาปรัง 2551 7.62 ล้านตันข้าวเปลือก 5.03 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตข้าวของไทย ปี 2550/51 นาปี 2550/51 23.31 ล้านตันข้าวเปลือก 15.39 ล้านตันข้าวสาร ผลผลิตรวมปี 2550/51 30.93 ล้านตันข้าวเปลือก 20.4 ล้านตันข้าวสาร

9 9 ปริมาณการส่งออกข้าว ม. ค. – พ. ค. 2551 ม. ค. – เม. ย. 2550 เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ( ล้านตัน ) 5.023.35 เพิ่มขึ้น 50.08% มูลค่า (mil. $US) 2,6441,240 เพิ่มขึ้น 113.17% มูลค่า ( ล้าน บาท ) 84,97643,750 เพิ่มขึ้น 94.23% 1-17 มิ. ย. 2551 1-17 มิ. ย. 2550 เปลี่ยนแปลง ปริมาณ ( ล้านตัน ) 0.5280.416 เพิ่มขึ้น 26.84% มูลค่า (mil. $US) 450153 เพิ่มขึ้น 194.12% มูลค่า ( ล้าน บาท ) 14,3035,269 เพิ่มขึ้น 171.46%

10 10 เป้าหมายการ ส่งออก 8.75 ล้านตัน 9-10 ล้านตัน ผลผลิตข้าวนาปรังออกสู่ตลาด จำนวน 2 ครั้ง เดือนเม. ย. และก. ย.2551 กรมการค้า ต่างประเทศติดตาม สถานการณ์ข้าวอย่าง ใกล้ชิด สร้างสมดุล ส่งออกบริโภค

11 11 ปัญหาด้านราคาและต้นทุน การผลิตข้าว ราคาข้าวตลาดโลกได้ปรับตัวลดลง ต้นทุนการผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรได้เรียกร้องให้รัฐบาลรับจำนำข้าว

12 12 มาตรการรองรับในการ แก้ไขปัญหา ดำเนินการโครงการรับจำนำข้าวนาปรัง เพิ่มผลผลิตต่อไร่ / ผลักดันการกำหนด Zoning ขยายตลาดการส่งออกข้าวเชิงรุก ใช้วิธีการบริหารจัดการภายในเพื่อควบคุมการส่งออก จัดทำข้าวถุงในราคาถูกจำหน่ายให้ประชาชน

13 13 กลยุทธ์ในการเพิ่มความสามารถการ แข่งขันเพื่อการส่งออกข้าว PRODUCTCOSTS LOGISTICSPROMOTION พัฒนาระบบมาตรฐานและ การรับรอง ลดต้นทุนการ ขนส่ง จัดระบบคลังสินค้า และไซโล พัฒนาระบบ การขนส่ง การผลิตข้าวเพื่อตลาด จำเพาะ (Niche Market) การสร้างภาพลักษณ์ สินค้าข้าว จัดทำข้อมูลโภชนาการและ คุณประโยชน์ การขายข้าวรัฐต่อรัฐ ในตลาดที่เอกชนไม่ สามารถเข้าไปถึง พัฒนาการแปรรูปข้าวให้มี มูลค่าสูง การใช้ปัจจัยการผลิต ข้าวที่เหมาะสม พัฒนาโครงสร้างการ ผลิต

14 14 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt 1 สถานการณ์ข้าวของโลก สต็อกต้นปีข้าวโลก 75.69 ล้านตัน ผลผลิตข้าวโลก 427.66 ล้านตัน การบริโภคข้าวโลก 425.78 ล้านตัน การค้าโลก 28.44 ล้านตัน สต็อกปลายปีข้าวโลก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google