งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยในไทย. การกระทำที่ถือว่าเป็นการ จัดสรรที่ดิน ๑.จำหน่ายที่ดินต่อกันเป็นแปลงย่อย หรือมีจำนวน ๑๐ แปลงขึ้นไป ๒.การจำหน่าย ได้รับทรัพย์สินหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยในไทย. การกระทำที่ถือว่าเป็นการ จัดสรรที่ดิน ๑.จำหน่ายที่ดินต่อกันเป็นแปลงย่อย หรือมีจำนวน ๑๐ แปลงขึ้นไป ๒.การจำหน่าย ได้รับทรัพย์สินหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยในไทย

2 การกระทำที่ถือว่าเป็นการ จัดสรรที่ดิน ๑.จำหน่ายที่ดินต่อกันเป็นแปลงย่อย หรือมีจำนวน ๑๐ แปลงขึ้นไป ๒.การจำหน่าย ได้รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อมเป็น ค่าตอบแทน และ ๓.ผู้จัดสรรได้มีคำมั่นหรือแสดงออก โดยปริยายว่า จะจัดให้มี สาธารณูปโภคหรือบริการสาธารณะ หรือปรับปรุงที่ดินนั้นให้เป็นที่อยู่ อาศัย ที่ประกอบการพาณิชย์ หรือที่ ประกอบการอุตสาหกรรม

3 พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ. ศ. ๒๕๔๓ ๑.โฉนด ๒.บันทึกการยินยอมของผู้รับจำนอง ๓.แผนผังแบ่งแปลงและเนื้อที่โดยประมาณ ๔.โครงการปรับปรุงที่ดิน ๕.แผนงานโครงการและระยะเวลาบำรุงรักษา สาธารณูปโภค ๖.วิธีการจำหน่ายที่ดินและการชำระราคา ๗.ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้ส่วน เสีย ๘.แบบสัญญาที่จะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร ๙.ที่ตั้งสำนักงานของผู้ขอใบอนุญาตทำการ จัดสรรที่ ๑๐.ชื่อสถาบันการเงินผู้ค้ำประกัน สาธารณูปโภค บริการสาธารณะ และค้ำ ประกันการบำรุงรักษาบริการสาธารณะ

4 ความล่าช้าในขั้นตอนการ ขออนุญาตจัดสรร ๑.การทำแบบและเตรียมเอกสารไม่ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ ๒.การปรับแบบหลังจากยื่นขออนุญาต แล้วทำให้แบบจัดสรรไม่ตรงกับหน้า งาน ๓.ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์และ กฏหมาย เช่น ทางเข้าออก ๔.ปัญหาความไม่พร้อมของหนังสือค้ำ ประกันสาธารณูปโภค

5 Housing type in Thailand

6 รูปแบบที่อยู่อาศัยในไทย ๑ การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของ การเคหะแห่งชาติ - โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ - โครงการอาคารชุดพักอาศัย - โครงการบ้านเอื้ออาทร - โครงการอาคารชุดพักอาศัยเอื้ออาทร - โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าพร้อม สาธารณูปโภค

7 รูปแบบที่อยู่อาศัยในไทย ๒ การจัดทำโครงการที่อยู่อาศัยของ เอกชน - โครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์ เฮ้าส์ - โครงการอาคารชุดพักอาศัย - โครงการจัดสรรที่ดินเปล่าพร้อม สาธารณูปโภค

8

9

10

11 Thailand private developer บ้านสวยร่วม สมัยที่โอ่อ่า ด้วย เอกลักษณ์ของ รูปแบบ ที่เน้น ความหรูเรียบ แบบตะวันตก ผสานความ อ่อนหวานของ ตะวันออก ลงตัว ด้วย สถาปัตยกรรม ของเสาคู่ ด้านหน้า ที่เสริม ความหรูสง่า สะท้อนรสนิยม แห่งชีวิต ที่ มั่นคงและโออ่า สัญลักษณ์แห่ง ความสำเร็จ อย่างแท้จริง

12

13

14 Thailand private developer

15

16 Life@ ลาดพร้าว

17 ถนน และ ทางเท้าใน การจัดสรรที่ดิน 1. ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่น้อยกว่า 100 แปลง หรือน้อยกว่า 20 ไร่จะมี เขตทางกว้างตั้งแต่ 8 เมตรขึ้นไป ผิว จราจรกว้างตั้งแต่ 6 เมตรขึ้นไป ทาง เท้าด้านเสาไฟฟ้ากว้าง 1.15 เมตรขึ้น ไป 2. ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่น้อยกว่า 300 แปลง หรือน้อยกว่า 50 ไร่ จะมี เขตทางกว้างตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ผิวจราจรกว้างตั้งแต่ 9 เมตรขึ้นไป ทางเท้ากว้างด้านละ 1.50 เมตรขึ้น ไป 3. ถ้าที่ดินที่นำมาจัดสรรมีพื้นที่มากกว่า 300 แปลง หรือมากกว่า 50 ไร่ จะมี เขตทางกว้างตั้งแต่ 16 เมตรขึ้นไปผิว จราจรกว้างตั้งแต่ 12 เมตรขึ้นไป ทาง เท้ากว้างด้านละ 2 เมตรขึ้นไป ที่มา : http://www.homeloverthai.com/

18 การจัดสรรที่ดินที่เป็นบ้าน เดี่ยวและบ้านแฝด 4. สำหรับการจัดสรรที่ดินเป็นบ้านแถวนั้น มีข้อกำหนดอยู่ว่า ที่ดินของแต่ละ หลังนั้นต้องมีหน้ากว้างตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป มีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ตารางวาขึ้น ไป มีระยะร่นจากแนวเขตที่ดินทั้ง ด้านหน้าและด้านหลัง ด้านละ 2 เมตร เป็นอย่างน้อย 5. ข้อกำหนดที่เป็นการจัดสรรที่ดินสำหรับ อาคารพาณิชย์นั้นคล้ายคลึงกับการ จัดสรรที่ดินเป็นบ้านแถว นั่นคือ ที่ดิน ของแต่ละหลังนั้นต้องมีหน้ากว้าง ตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป มีพื้นที่ตั้งแต่ 16 ตารางวาขึ้นไป ต่างกันที่การจัดสรร ที่ดินสำหรับอาคารพาณิชย์นั้น มีระยะ ร่นจากแนวเขตที่ดินด้านหลัง 2 เมตร เป็นอย่างน้อยในขณะที่ด้านหน้าของ พื้นที่ไม่จำเป็นต้องมีการร่นจากแนว เขตที่ดินแต่อย่างใดครับ ที่มา : http://www.homeloverthai.com/

19 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรร ที่ดินของเชียงใหม่ ที่มา : http://www.asa.or.th/ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ พ.ศ. 2544 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัด เชียงใหม่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

20


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโครงการที่อยู่ อาศัยในไทย. การกระทำที่ถือว่าเป็นการ จัดสรรที่ดิน ๑.จำหน่ายที่ดินต่อกันเป็นแปลงย่อย หรือมีจำนวน ๑๐ แปลงขึ้นไป ๒.การจำหน่าย ได้รับทรัพย์สินหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google