งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๓."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๓. การเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เข้ารับ การประเมิน ๓. ๑ มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งที่ประเมิน และ ๓. ๒ ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และได้รับการปรับค่าจ้าง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ หรือ ๓. ๓ กรณีไม่เข้าข่ายตาม ข้อ ๓. ๒ ให้ ผู้บังคับบัญชาจัดให้มีการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยผู้นั้น ต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการส่วน ราชการหรือหน่วยบริการกำหนด ๑. การเจ้าหน้าที่จัดประชุมชี้แจงลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง พร้อมแจกหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน

3 ๔. ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น * ประเมินตาม แบบประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ( เอกสารหมายเลข ๑ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ๖. คณะกรรมการ *** ประเมินคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( เอกสารหมายเลข ๒ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ๖. คณะกรรมการ *** ประเมินคุณลักษณะที่ เหมาะสมกับตำแหน่งงาน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( เอกสารหมายเลข ๒ ) คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ๕. หัวหน้าส่วนราชการ ** แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน ๕. หัวหน้าส่วนราชการ ** แต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ ที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน * ผู้บังคับบัญชา ใกล้ชิด หรือเหนือ ขึ้นไป ๑ ระดับ เช่น หัวหน้างาน / ฝ่าย / กลุ่มงาน หรือ หัวหน้าสถานี อนามัย ** อธิบดี หรือผู้ ที่ได้รับ มอบหมาย เช่น นพ. สสจ. ผอ. รพศ ผอ. รพท. *** คณะกรรมการ ที่หน่วยบริการ แต่งตั้ง

4 ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗. ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ๗. ๒ สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้หัวหน้าส่วน ราชการทราบ ภายใน ๒๖ ส. ค. ๒๕๕๖ ๗. ๓ จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งให้พนักงาน กระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต. ค. ๒๕๕๖ ( ไม่เกิน ๔ ปี )

5 ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗. คณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ( เอกสารหมายเลข ๑ และ ๒ ) คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ๗. ๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ๗. ๒ สรุปผลการประเมิน และแจ้งให้หัวหน้าส่วน ราชการทราบ ภายใน ๒๖ ส. ค. ๒๕๕๖ ๗. ๓ จัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งให้พนักงาน กระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ต. ค. ๒๕๕๖ ( ไม่เกิน ๔ ปี )

6 การมอบอำนาจในการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินคุณลักษณะ ๑. ราชการบริหารส่วนกลาง ให้ ผอ. สำนัก / สถาบัน / ผอ. รพ ๒. ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาค ให้ นพ. สสจ./ ผอ. รพ ศ./ ผอ. รพท./ ผอ. วิทยาลัย / ผอ. รพ./ ผอ. ศูนย์ ๓. กรมต่างๆให้อยู่ในดุลพินิจหัวหน้าส่วน ราชการ


ดาวน์โหลด ppt ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๒. ผู้ขอประเมินทำหนังสือแสดงเจตนาขอเข้ารับ การประเมิน ตามหนังสือแสดงเจตนา ๓.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google