งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medicine คลังยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medicine คลังยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medicine คลังยา

2 แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ
ในการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ตถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่ เพราะง่ายสะดวกและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังนั้นอินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนที่มีความสนใจในด้านสุขภาพ สุขภาพเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีบทบาทต่อชีวิตของทุกคนอยู่แล้ว โครงงานนี้เป็นการจัดทำเกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่ให้บริการความรู้และให้คำแนะนำ เรื่องเวชภัณฑ์ยา เพราะยานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนส่วนใหญ่พ้นจากปัญหาทางด้านสุขภาพนั่นเอง

3 ขอบเขตของโครงงาน จัดทำโครงงาน คลังยา (Pharmacy) เว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลของยา ชื่อยา สรรพคุณยา ประเภทของยา การใช้ยาเพื่อรักษาโรค

4 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางประยุกต์ และความสามารถในการใช้ เว็บไซด์ให้เป็นประโยชน์ต่อการจัดการคลังยาเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างต้นแบบระบบการจัดการคลังยาโดยใช้เว็บไซด์ในการบริหาร และให้ข้อมูลความรู้ต่างๆ เพื่อระบบการจัดการคลังยามีความเป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหาและให้ข้อมูล ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยา ประเภทของยา การใช้ยาต่างๆอย่างถูกต้อง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ประเภทของยา ข้อมูล ของยาต่างๆ ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการคลังยาผ่านเว็บไซต์ ให้ความรู้ของเรา ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกใช้ยาในโอกาสต่อๆไป ผู้ใช้บริการสามารถนำความรู้ที่ได้ในการจัดทำโครงงานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่างๆต่อๆไป

6 -เพื่อให้ความรู้การรักษาโรคให้เหมาะสมกับยา
System : คลังยา -เพื่อให้ความรู้การรักษาโรคให้เหมาะสมกับยา -เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการใช้ยา -เพื่อจำแนกประเภทของยา -เพื่อรวบรวมอาการต่าง ๆ ของผู้มีปัญหาด้านสุขภาพ -เพื่อชี้แจงนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยา -เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นในหน้ากระดาน

7 ระบบประกอบไปด้วยการทำงาน 5 ส่วน
Home :จะเป็นหน้าแรกที่เข้าสู้ระบบมา จะให้ข่าวสารรายละเอียดยาต่างๆ ข้อมูลทั่วๆไป เครื่องมือค้นหา : จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานได้ค้นหาตามสิ่งที่ตัวเองสนใจ ชื่อ ยา สรรพคุณ โรค ประเภทของยา ดัชนียา : จะให้ผู้ใช้งานเลือกค้นหายาที่ต้องการโดยเลือกตามตัวอักษรที่ ต้องการ Webboard : จะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานได้ส่งคำถามหรือแจ้งปัญหาการใช้ งานระบบ ติดต่อเรา : ข้อมูลการติดต่อผู้ดูแลระบบ

8 ผู้ดูแลระบบ -ผู้ดูแลระบบอัพเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆในระบบ -ผู้ดูแลระบบรับการแจ้งปัญหาจากผู้ใช้งานและตอบคำถาม -ผู้ดูแลระบบเพิ่ม-ลดข้อมูลเพื่ออัพเดตระบบ -เพิ่มสิทธิ์ในการดูแลระบบให้กับบุคคลอื่นได้

9 -สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบได้ทุก browser
ผู้ใช้งานระบบ -ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบได้ -สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบได้ทุก browser -ระบบสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับยาทั้งหมด -ผู้ใช้งานสามารถค้นหายาที่ต้องการได้ -ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของยาแยกตามประเภทได้ -ระบบแสดงข้อมูลการใช้ยาเพื่อรักษาโรคต่างๆ -ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานระบบได้

10 สมาชิก นาย มาโนชญ์ อ่อนสิงห์ นาย ณัฐวัฒน์ ซื่อประเสริฐ นาย วรวุฒิ ก่อกุลจิรวัฒน์ นาย พุฒชาติ ประดิษฐ์ผล นางสาว ดาวใจ แป้นสุวรรณ

11 การใช้งานระบบ คลังยา


ดาวน์โหลด ppt Medicine คลังยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google