งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Medi cine คลังยา. แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ต ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่ เพราะง่ายสะดวกและมีความก้าวหน้าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Medi cine คลังยา. แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ต ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่ เพราะง่ายสะดวกและมีความก้าวหน้าทาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Medi cine คลังยา

2 แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ต ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่ เพราะง่ายสะดวกและมีความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังนั้น อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญ จัดทำโครงงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ ทุกคนที่มีความสนใจในด้านสุขภาพ สุขภาพเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีบทบาท ต่อชีวิตของทุกคนอยู่แล้ว โครงงานนี้เป็น การจัดทำเกี่ยวกับ เว็บไซต์ที่ให้บริการ ความรู้และให้คำแนะนำ เรื่องเวชภัณฑ์ยา เพราะยานั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้ผู้คนส่วนใหญ่ พ้นจากปัญหาทางด้านสุขภาพนั่นเอง

3 ขอบเขตของโครงงาน จัดทำโครงงาน คลังยา (Pharmacy) เว็บไซต์ที่ ให้ข้อมูลของยา  ชื่อยา  สรรพคุณยา  ประเภทของยา  การใช้ยาเพื่อรักษาโรค

4 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาแนวทางประยุกต์ และ ความสามารถในการใช้ เว็บไซด์ให้เป็น ประโยชน์ต่อการจัดการคลังยาเพิ่มขึ้น  เพื่อสร้างต้นแบบระบบการจัดการคลัง ยาโดยใช้เว็บไซด์ในการบริหาร และให้ ข้อมูลความรู้ต่างๆ  เพื่อระบบการจัดการคลังยามีความเป็น ระเบียบง่ายต่อการค้นหาและให้ข้อมูล  ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยา ประเภทของยา การใช้ยาต่างๆอย่าง ถูกต้อง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา ประเภทของยา ข้อมูล ของยา ต่างๆ  ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เกี่ยวกับระบบการ จัดการคลังยาผ่านเว็บไซต์ ให้ความรู้ ของเรา  ผู้ใช้บริการได้รับความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การใช้ยา เพื่อเป็นประโยชน์ในการ เลือกใช้ยาในโอกาสต่อๆไป  ผู้ใช้บริการสามารถนำความรู้ที่ได้ในการ จัดทำโครงงานมาประยุกต์ใช้ในการ เรียนรู้ต่างๆต่อๆไป

6  System : คลังยา - เพื่อให้ความรู้การรักษาโรคให้ เหมาะสมกับยา - เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ด้านการใช้ ยา - เพื่อจำแนกประเภทของยา - เพื่อรวบรวมอาการต่าง ๆ ของผู้ มีปัญหาด้านสุขภาพ - เพื่อชี้แจงนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับยา - เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถแสดง ความคิดเห็นในหน้ากระดาน

7  ระบบประกอบไปด้วยการทำงาน 5 ส่วน Home : จะเป็นหน้าแรกที่เข้าสู้ระบบมา จะให้ ข่าวสารรายละเอียดยาต่างๆ ข้อมูล ทั่วๆไป เครื่องมือค้นหา : จะเป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งาน ได้ค้นหาตามสิ่งที่ตัวเองสนใจ ชื่อยา สรรพคุณ โรค ประเภทของยา ดัชนียา : จะให้ผู้ใช้งานเลือกค้นหายาที่ ต้องการโดยเลือกตามตัวอักษรที่ต้องการ Webboard : จะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานได้ส่ง คำถามหรือแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อเรา : ข้อมูลการติดต่อผู้ดูแลระบบ

8  ผู้ดูแลระบบ - ผู้ดูแลระบบอัพเดตข้อมูลข่าวสาร ต่างๆในระบบ - ผู้ดูแลระบบรับการแจ้งปัญหาจาก ผู้ใช้งานและตอบคำถาม - ผู้ดูแลระบบเพิ่ม - ลดข้อมูลเพื่อ อัพเดตระบบ - เพิ่มสิทธิ์ในการดูแลระบบให้กับ บุคคลอื่นได้

9 ผู้ใช้งานระบบ - ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลในระบบ ได้ - สามารถเข้าถึงการใช้งานระบบได้ทุก browser - ระบบสามารถแสดงรายละเอียด เกี่ยวกับยาทั้งหมด - ผู้ใช้งานสามารถค้นหายาที่ต้องการ ได้ - ระบบสามารถแสดงรายละเอียดของ ยาแยกตามประเภทได้ - ระบบแสดงข้อมูลการใช้ยาเพื่อรักษา โรคต่างๆ - ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาการใช้ งานระบบได้

10 สมาชิก นาย มาโนชญ์ อ่อนสิงห์ 55160007 นาย ณัฐวัฒน์ ซื่อประเสริฐ 55160122 นาย วรวุฒิ ก่อกุลจิรวัฒน์ 55160142 นาย พุฒชาติ ประดิษฐ์ผล 55160339 นางสาว ดาวใจ แป้นสุวรรณ 55160423

11 การใช้งาน ระบบ คลังยา


ดาวน์โหลด ppt Medi cine คลังยา. แนวคิด ที่มา และ ความสำคัญ ในการศึกษาหาความรู้ อินเตอร์เน็ต ถือเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้คนส่วนใหญ่ เพราะง่ายสะดวกและมีความก้าวหน้าทาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google