งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม 6 ผลการประชุมระดมความ คิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางก้าวใหม่ ในการให้บริการ : ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม 6 ผลการประชุมระดมความ คิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางก้าวใหม่ ในการให้บริการ : ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม 6 ผลการประชุมระดมความ คิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางก้าวใหม่ ในการให้บริการ : ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ

2 ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความ คิดเห็น  ภาครัฐ 5 คน  เอกชน 12 คน  พศ. 5 คน รวมทั้งสิ้น 22 คน

3 1. เกณฑ์ในการเลือก หน่วยงานที่บริการจัดฝึกอบรม ในการส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรม  หน่วยงานมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ  ผลงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน  หลักสูตรและเนื้อหาเป็นที่น่าสนใจ ตรงกับความต้องการ  วิทยากร  ความพร้อมของเครื่องมือ  สถานที่  ปากต่อปาก ( จากคุณภาพของคนที่ เคยเข้ารับการอบรม )  ราคา

4 2. หน่วยงานที่ให้บริการฝึกอบรม ในประเทศหรือต่างประเทศ ที่คิด ว่าเป็นผู้จัดฝึกอบรมชั้นนำ... เหตุผล  สสท.- หลักสูตรหลากหลาย  สถาบันอาหาร - เกี่ยวกับอาหาร  MTEC- หลักสูตรเป็นที่สนใจ เฉพาะเรื่อง  มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ราชการ - เฉพาะเรื่อง  บริษัทขายเครื่องมือ - หลักสูตร ฟรี

5 3. การให้บริการของ วศ. ( ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ) มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร  ข้อดี หน่วยงานเป็นที่มียอมรับด้านการ ให้บริการฝึกอบรมด้าน ว & ท วิทยากรมีประสบการณ์ ความรู้ และ เทคนิค ให้ความรู้ทั้งหลักการ เทคนิคดี เนื้อหาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติตรงตามความต้องการ ราคาถูก

6  ข้อเสีย ประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ผู้ใช้บริการไม่ ทราบช่องทางประชาสัมพันธ์ ทำให้ไม่ ทราบรายละเอียดของหลักสูตร ช่วงเวลาอบรมไม่สอดคล้องกับความ ต้องการของลูกค้า และรับผู้เข้าอบรม จำนวนจำกัด ( เปิดอบรมรอบเดียว ) 3. การให้บริการของ วศ. ( ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ) มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร

7  ข้อเสีย เครื่องมือภาคปฏิบัติไม่พร้อมและไม่ เพียงพอ ปฏิบัติการเป็นกลุ่มใหญ่ เกินไปทำให้ดูแลไม่ทั่วถึง ขาดความหลากหลายของหลักสูตร ควรมีการพัฒนาหลักสูตรเทคนิค วิเคราะห์ใหม่ ๆ ให้ทันกับความ ต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้าน ต่าง ๆ เช่น การกำหนดกฎระเบียบ ใหม่ ๆ บางหลักสูตรเน้นทฤษฎีมากเกินไป 3. การให้บริการของ วศ. ( ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ) มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร

8  ข้อเสีย ไม่มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Assessor ( ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ ) ไม่สามารถดึงเอกสารฝึกอบรมหรือ วิดีโอที่อยู่ในรูปฝึกอบรมผ่าน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (e-learning) มา ประกอบการใช้งานได้ 3. การให้บริการของ วศ. ( ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ) มีข้อดี / ข้อเสีย อย่างไร

9 4. ท่านเลือกใช้บริการของ วศ. ( ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ ) เพราะ  หน่วยงานเป็นที่ยอมรับด้านการ ให้บริการฝึกอบรมด้าน ว & ท  วิทยากรมีประสบการณ์ ความรู้ และ เทคนิค  ให้ความรู้ทั้งหลักการ เทคนิคดี  เนื้อหาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและ ปฏิบัติตรงตามความต้องการ  ราคาถูก

10 5. แนวทางการดำเนินการ ให้บริการของ วศ. ที่คาดว่าจะ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง กับความต้องการ 1. เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้าน ว & ท แห่งชาติ (National training center) 2. ให้มี In-house training ที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า รวมทั้ง ให้บริการในวันหยุดราชการด้วย 3. คิดราคาฝึกอบรมให้สมเหตุสมผล ( ปัจจุบันถูกไป ) 4. มีช่องทางการให้คำแนะนำปรึกษา สื่อสาร (HOT LINE) ที่รวดเร็ว

11 5. แนวทางการดำเนินการ ให้บริการของ วศ. ที่คาดว่าจะ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง กับความต้องการ 5. สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศเพื่อให้ได้ องค์ความรู้ที่ใหม่และทันสมัย มีการติดตาม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง 6. เป็นที่ปรึกษา 6.1 เกี่ยวกับการทำ ISO/IEC 17025 6.2 เป็นที่ปรึกษาการจัดซื้อเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ 6.3 มีโครงการที่ปรึกษาทางด้าน R&D 7. พัฒนาหลักสูตรที่ให้ผู้รับการอบรมสามารถคิด วิเคราะห์ต่อยอดงาน เพื่อการพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน 8. ประชาสัมพันธ์ศักยภาพของตนเองว่าสามารถ ทำอะไรได้บ้าง

12 6. ปัญหาด้านฝึกอบรมทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ ต้องการให้ วศ. ช่วยเหลือ  ที่ปรึกษาการเลือกซื้อเครื่องมือ วิทยาศาสตร์  ที่ปรึกษา R&D

13 7. ความสนใจเข้าร่วมเป็น เครือข่ายกับ วศ.  ทุกท่านในกลุ่มสนใจเข้าร่วม เป็นเครือข่ายกับ วศ.

14 8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ต้องการให้จัดหลักสูตรที่พัฒนา บุคลากรระดับปฏิบัติงานที่มีพื้นความรู้ ต่ำกว่าปริญญาตรี  ต้องการให้มีการรับรองบุคลากรตาม ISO/IEC 17024 หลากหลายสาขาวิชา  ต้องการให้แนะนำกรณีจะขอการ รับรอง ISO/IEC 17025 จะเรียน หลักสูตรอะไรบ้าง

15 สวัสดีค่ะ ทีมงาน พศ.


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม 6 ผลการประชุมระดมความ คิดเห็น เพื่อกำหนดทิศทางก้าวใหม่ ในการให้บริการ : ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google