งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 การตลาด ทางตรงโดย อินเทอร์เน็ต. ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ทางตรงโดยอินเทอร์เน็ต ขอบเขตพื้นที่ / ทวีป จำนวน ประชากร ปี 2008 ( คน ) ( ประมาณ การ ) ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 การตลาด ทางตรงโดย อินเทอร์เน็ต. ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ทางตรงโดยอินเทอร์เน็ต ขอบเขตพื้นที่ / ทวีป จำนวน ประชากร ปี 2008 ( คน ) ( ประมาณ การ ) ผู้ใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 การตลาด ทางตรงโดย อินเทอร์เน็ต

2 ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ทางตรงโดยอินเทอร์เน็ต ขอบเขตพื้นที่ / ทวีป จำนวน ประชากร ปี 2008 ( คน ) ( ประมาณ การ ) ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ปี 2000 ( คน ) ผู้ใช้ อินเทอร์เน็ต ปี 2008 ( คน ) อัตราผู้ใช้ ต่อ ประชากร ในพื้นที่ ( ร้อยละ ) อัตราผู้ใช้ ทั่วโลก ( ร้อยละ ) อัตราการ เติบโต ปี 2000 – 2008 ( ร้อยละ ) แอฟริกา 955,206,3 48 4,514,400 51,065, ,031.2 เอเชีย 3,776,181, ,304, ,538, ยุโรป 800,401, ,096, ,633, ตะวันออกกลาง 197,090,4 43 3,284,800 41,939, ,176.8 ลาตินอเมริกา / คาริเบี่ยน 337,167, ,096, ,241, อเมริกาเหนือ 576,091, ,068, ,009, โอชิเนีย / ออสเตรเลีย 33,981,56 2 7,620,480 20,204, รวม 6,676,120, ,985,4 92 1,463,632, จำนวนประชากรและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกระหว่างปี ค. ศ

3 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตใน ประเทศไทยระหว่างปี พ. ศ

4 ประเภทผลิตภัณฑ์ที่ เสนอขาย ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สินค้าที่จับต้องได้ สินค้าดิจิตอล บริการ

5 เว็บไซต์ om สินค้าที่จับ ต้องได้

6 สินค้า ดิจิตอล เว็บไซต์ om

7 บริการ เว็บไซต์

8 รูปแบบการเสนอขาย ผ่านเว็บไซต์ การเสนอขายผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ผสมผสานกับการขายผ่าน ทาง หน้าร้านค้า การเสนอขายสินค้าหรือ บริการผ่านทาง อินเทอร์เน็ตเพียงอย่าง เดียว

9 การเสนอขายผ่านทาง อินเทอร์เน็ตผสมผสานกับ การขายผ่านทางหน้าร้านค้า เว็บไซต์

10 ประเภทของ เว็บไซต์ เว็บไซต์แค็ตตาล็อกออนไลน์ เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เว็บไซต์การประมูลสินค้า เว็บไซต์ประกาศการซื้อและ ขาย เว็บไซต์ตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์

11 เว็บไซต์การ ประมูลสินค้า เว็บไซต์

12 เว็บไซต์ตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์

13 ขั้นตอนการจัดการ ตลาดทางตรง ผ่านทางอินเทอร์เน็ต วิเคราะห์สถานการณ์ทาง การตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย การจัดการเว็บไซต์

14 การออกแบบเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ การตัดสินใจมีเว็บไซต์ การเลือกผู้สร้างสรรค์เว็บไซต์ การสร้างสรรค์เนื้อหาบนเว็บไซต์ ข้อควรหลีกเลี่ยงในการสร้าง เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ ให้บริการ ประกาศซื้อขาย ฟรีหรือ ตลาดกลาง สินค้า การมีเว็บไซต์ เป็นของ กิจการ การใช้เว็บไซต์ สำเร็จรูป การพัฒนา เว็บไซต์ขึ้นมา ใหม่โดยไม่ใช้ เว็บไซต์ สำเร็จรูป

15 การจัดการเว็บไซต์ การจัดการชื่อโดเมน ลักษณะการตั้ง ชื่อโดเมน การจดทะเบียน ชื่อ โดเมน ชื่อโดเมน ระดับต้น จำนวน เว็บไซต์ ( ราย ) ร้อยละ.co.th.com.net.biz อื่น ๆ 380 4, รวม 5, สถิติจำนวน เว็บไซต์ที่ จดทะเบียน ชื่อโดเมน ระดับต้น

16 การจัดการเว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ ค้นหาข้อมูล โฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารต่าง ๆ ของบริษัท แลกเปลี่ยนป้ายโฆษณา การโฆษณาผ่านทางกลุ่มข่าว สื่อสารด้วยการตอบอีเมลทุก ฉบับ การสื่อสารแบบปากต่อปาก

17 การชำระเงิน วิธีการชำระเงิน การสมัครใช้บริการรับ ชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต คุณสมบัติของ ผู้สมัคร ใช้บริการ วิธีการสมัคร

18 การชำระเงิน ขั้นตอนการชำระเงินผ่าน บัตรเครดิตบน อินเทอร์เน็ต

19 ลูกค้ า ร้าน ค้า / ผู้ขา ย ธนาค าร ลูกค้า เครือข่าย เฉพาะ Clearing House ธนาค าร ผู้ขาย Paym ent Gate way 1. สั่งซื้อ 5. ยืนยัน 2. ขอ ตรวจสอบ อนุมัติ 6. เข้า บัญชี 3. ตรวจสอบ 4. อนุมัติ 8. หัก บัญชี 7. เรียก เก็บเงิน บัญชี ลูกค้า บัญชี ร้านค้า / ผู้ขาย อินเทอร์เ น็ต ขั้นตอนการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตบนอินเทอร์เน็ต

20 ระบบรักษาความ ปลอดภัย การกำหนดมาตรการระบบ รักษาความปลอดภัย วิธีการรักษาความปลอดภัย การเข้าและถอดรหัส ตรวจสอบและป้องกัน การชำระเงิน ผ่านบัตรเครดิต

21 การจัดส่งสินค้า การประเมินผล ข้อดีข้อเสียของการ เสนอขายผ่านทาง อินเทอร์เน็ต ตรวจสอบจากจำนวนผู้ เข้า เยี่ยมชมเว็บไซต์ คำนวณจำนวนการ ติดต่อ การสั่งซื้อ และอัตรา การสั่งซื้อ พิจารณาคำถามที่ ลูกค้าได้สอบถาม และข้อเสนอแนะที่ ลูกค้าได้แนะนำ ใช้แบบสอบถามความ คิดเห็น เกี่ยวกับเว็บไซต์

22


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 การตลาด ทางตรงโดย อินเทอร์เน็ต. ปัจจัยส่งเสริมการตลาด ทางตรงโดยอินเทอร์เน็ต ขอบเขตพื้นที่ / ทวีป จำนวน ประชากร ปี 2008 ( คน ) ( ประมาณ การ ) ผู้ใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google