งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์

2 ปัญหา ขาดความร่วมมือ ไม่มี เครื่องมือวัด หรือรูปแบบ ดำเนินการกับกลุ่มประชากร ที่ชัดเจน อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยัง ไม่ตระหนักในปัญหา สุขภาพของตนเองและคน รอบข้าง

3 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบ บุหรี่ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2. เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยที่มีผล ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 3. นำผลการวิจัยไปใช้ ประกอบการหาแนวทางป้องกัน และขจัดปัญหาการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาต่อไป วัตถุประสง ค์

4 ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ( คน ) ร้อยละ สาเหตุของ การสูบบุหรี่ เครียด เลียนแบบเพื่อน อยากรู้อยากลอง ปัญหาจากการ เรียน ทะเลาะกับแฟน รวม

5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้านการ สูบบุหรี่โดยไม่สนใจผลเสียที่ ตามมา ระดับการเรียนรู้ รวม มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด คิดว่าการซื้อบุหรี่จะเสียเงินไป โดยเปล่าประโยชน์มาก คิดว่าบุหรี่เป็นปัญหาใน ครอบครัว คิดว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อ ร่างกาย คิดว่าบุหรี่ทำร้ายร่างกายคนรอบ ข้าง

6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด้านการเลิกสูบบุหรี่ ระดับการเรียนรู้ รวม มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด การเลิกสูบบุหรี่คนที่คุณรักมี ส่วนช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ คิดว่าการเล่นกีฬาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์จะทำให้เลิก สูบบุหรี่

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google