งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นำเสนอโดย... นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นำเสนอโดย... นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นำเสนอโดย... นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี 2552 วันที่ 27 ส. ค. 52 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพฯ แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและ สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2553 แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553

2

3 มี. ค. 52 ทบทวน คำสั่ง คกก. หมวด 3 1 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552 เม. ย. – พ. ค. 52 ทบทวน การ วิเคราะห์ และ จำแนก กลุ่ม C/SH 2 เม. ย. 52 ประชุมวาง ระบบและ กำหนด ผู้รับผิดชอ บ 3 - คำสั่งกรมอนามัย ที่ 392 / 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA หมวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2552 ( ลงวันที่ 18 มี. ค. 52) - ส่ง CD ข้อมูลวิเคราะห์ C/SH ปี 51 ให้แต่ ละหน่วยงานทบทวน และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 10 มิ. ย. 52 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง.......................................................................... - จัดทำฐานข้อมูล C/SH กรมอนามัย ( อยู่ ระหว่างดำเนินการ ) - ประชุม คกก. PMQA หมวด 3 กรม ครั้งที่ 1/52 วันที่ 23–24 เม. ย. 52 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จ. นนทบุรี / ชี้แจงเกณฑ์ + พิจารณา SOP 1) SOP กระบวนงานรับฟังความคิดเห็น ของ C/SH 2) SOP กระบวนงานจัดการข้อร้องเรียน และคำชมเชย 3) SOP กระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วม และสร้างความสัมพันธ์

4 เม. ย.- ก. ค. 52 รับฟัง ความ คิดเห็น C/SH 4 เม. ย. – ก. ค. 52 จัดการข้อ ร้องเรียน ของ C/SH 5 เม. ย. – ก. ค. 52 เปิดโอกาส ให้ ประชาชน เข้ามามี ส่วนร่วม 6 - หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP รับฟังฯ - หน่วยงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น + ปรับปรุง ส่ง สลก. 10 ส. ค. 52 - จัดอบรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อ ชมเชย วันที่ 23-24 มิ. ย.52 โรงแรมเอบี น่าเฮ้าส์ กทม. - หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP ร้องเรียนฯ - หน่วยงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียน ฯ + ปรับปรุง ส่ง สลก. - ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ( หน่วยงานที่ ยังไม่ส่ง..............................) - หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP เปิดโอกาสฯ - หน่วยงานสรุปผลการเปิดโอกาสฯ ส่ง สลก. 10 ส. ค. 52 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552

5 เม. ย.- ก. ค. 52 สร้าง ความ สัมพันธ์ C/SH 7 ก. ค. 52 ปรับปรุง คุณภาพ บริการ 8 ส. ค. 52 ติดตาม ประเมินผล การ ปรับปรุงฯ 9 - หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP เปิดโอกาสฯ - หน่วยงานสรุปผลการสร้างความสัมพันธ์ ส่ง สลก. 10 ส. ค. 52 - ขอข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพบริการของ หน่วยงาน จากการสำรวจความคิดเห็น ปี 51 (Voice 1-6) - SOP 3 กระบวนงานหลัก ( ปรับปรุง กระบวนงานให้มีคุณภาพ ) - จัดทำเกณฑ์การประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 14.1 - กำกับดูแลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่ กำหนดจากทุกหน่วยงาน โดยมีการ รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน และ รายไตรมาส แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552

6 ก. ค.- ก. ย. 52 วัดความ พึงพอใจ และไม่ พึงพอใจ 10 ส. ค. 52 จัดเวที แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ระบบการ เรียนรู้ C/SH 11 - จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเก็บ ข้อมูลความพึงพอใจ + ไม่พึงพอใจ ของ C/SH ( ครอบคลุม 6 กลุ่ม ) - การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาระบบการเรียนรู้ความ ต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับ C / SH วันที่ 10 ส. ค. 52 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552

7 OFI หมวด 3 ปี 2552 CS 1 : การกำหนดกลุ่ม C/SH ครอบคลุมพันธกิจ - ปรับปรุงแบบฟอร์มวิเคราะห์ C/SH ตามสินค้าและบริการของกรมที่ปรับปรุงใหม่ OFI CS 4 : นำข้อร้องเรียนฯ มาปรับปรุงบริการ - ปรับปรุงแบบฟอร์มข้อร้องเรียน ( แยกข้อชมเชยออกจากข้อร้องเรียน ) CS 6 : เปิดโอกาสให้ปชช. เข้ามามีส่วนร่วมฯ - เปิดโอกาสให้ ปชช. มีส่วนร่วมและสร้างความ สัมพันธ์ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์

8 OFI หมวด 3 ปี 2552 ( ต่อ ) CS 7,8 : วัดความพอใจ / ไม่พอใจของ C/SH - ปรับปรุงแบบฟอร์มวัดความพอใจฯ หลังให้ บริการ ตามมติที่ประชุมหมวด 3 OFI CS 9 : กำหนดมาตรฐาน ปฏิบัติงานของ จนท. ในการให้บริการ - จัดทำ Catalog สินค้าของกรม - จัดตั้งศูนย์ CRM ในระดับเขตและส่วนกลาง - ประกวดสุดยอดผู้ให้บริการกรมอนามัย CS 10 : กำหนดวิธีติด - ตามคุณภาพการให้บริการ - ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน แบบข้ามสายงาน

9 แผนปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH ปี 53

10

11

12 สรุปแผน หมวด 3 ปี 53 1. ขั้น เตรียมการ 1.1 ทบทวน คกก. หมวด 3 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 แจ้งที่ประชุม กรมทราบ 2. ขั้น ดำเนินการ 2.1 ทบทวน วิเคราะห์ C/SH 2.2 ปรับปรุง ฐานข้อมูล C/SH 2.3 จัดทำ catalog สินค้า กรม 2.4 รับฟังความ คิดเห็น 2.5 จัดการข้อ ร้องเรียน 2.6 ปชช. มีส่วน ร่วม + สร้าง ความสัมพันธ์ 2.7 รวบรวม SOP 3. ขั้น ประเมินผล 3.1 ประเมินผล การปรับปรุง 3.2 จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ งบประมาณ 895,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt นำเสนอโดย... นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google