งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553 แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553 แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553 แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้รับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี 2553 นำเสนอโดย... นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์ สำนักงานเลขานุการกรมอนามัย การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน PMQA ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี 2552 วันที่ 27 ส.ค. 52 ณ โรงแรมหลุยส์ แทรเวิร์น กรุงเทพฯ

2

3 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552 1 2 3 มี.ค. 52
ทบทวนคำสั่ง คกก. หมวด 3 - คำสั่งกรมอนามัย ที่ 392 / 2552 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ PMQA หมวด 3 ประจำปีงบประมาณ 2552 (ลงวันที่ 18 มี.ค. 52) 2 ส่ง CD ข้อมูลวิเคราะห์ C/SH ปี 51 ให้แต่ละหน่วยงานทบทวน และส่งให้ สลก. ภายในวันที่ 10 มิ.ย. 52 หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง - จัดทำฐานข้อมูล C/SH กรมอนามัย (อยู่ระหว่างดำเนินการ) เม.ย. – พ.ค. 52 ทบทวนการวิเคราะห์และจำแนกกลุ่ม C/SH ประชุม คกก. PMQA หมวด 3 กรม ครั้งที่ 1/52 วันที่ 23–24 เม.ย. 52 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี / ชี้แจงเกณฑ์ + พิจารณา SOP 1) SOP กระบวนงานรับฟังความคิดเห็นของC/SH 2) SOP กระบวนงานจัดการข้อร้องเรียนและคำชมเชย 3) SOP กระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วมและสร้างความสัมพันธ์ 3 เม.ย. 52 ประชุมวางระบบและกำหนดผู้รับผิดชอบ

4 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552 4 5 6
หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP รับฟังฯ หน่วยงานสรุปผลการสำรวจความคิดเห็น + ปรับปรุง ส่ง สลก. 10 ส.ค. 52 เม.ย.-ก.ค. 52 รับฟังความคิดเห็น C/SH จัดอบรมการจัดการข้อร้องเรียนและข้อชมเชย วันที่ มิ.ย.52 โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กทม. หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP ร้องเรียนฯ หน่วยงานสรุปผลการจัดการข้อร้องเรียนฯ + ปรับปรุง ส่ง สลก. ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป (หน่วยงานที่ยังไม่ส่ง ) 5 เม.ย. – ก.ค. 52 จัดการข้อร้องเรียนของ C/SH 6 เม.ย. – ก.ค. 52 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP เปิดโอกาสฯ หน่วยงานสรุปผลการเปิดโอกาสฯ ส่ง สลก. 10 ส.ค. 52

5 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552 7 8 9
หน่วยงานดำเนินงานตามเกณฑ์ + SOP เปิดโอกาสฯ หน่วยงานสรุปผลการสร้างความสัมพันธ์ ส่ง สลก. 10 ส.ค. 52 เม.ย.-ก.ค. 52 สร้างความ สัมพันธ์ C/SH 8 ขอข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพบริการของหน่วยงาน จากการสำรวจความคิดเห็น ปี 51 (Voice 1-6) - SOP 3 กระบวนงานหลัก (ปรับปรุงกระบวนงานให้มีคุณภาพ) ก.ค. 52 ปรับปรุงคุณภาพบริการ 9 ส.ค. 52 ติดตามประเมินผลการปรับปรุงฯ จัดทำเกณฑ์การประเมินผลในตัวชี้วัดที่ 14.1 กำกับดูแลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจากทุกหน่วยงาน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานรายเดือน และรายไตรมาส

6 แผนฯ ปี 52 ผลการดำเนินงาน ปี งปม. 2552 10 11 ก.ค.-ก.ย. 52
วัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ จ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจ + ไม่พึงพอใจ ของC/SH (ครอบคลุม 6 กลุ่ม) 11 ส.ค. 52 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการเรียนรู้ C/SH การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับ C / SH วันที่ 10 ส.ค. 52 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮาส์ วิภาวดี กรุงเทพฯ

7 OFI หมวด 3 ปี 2552 OFI CS 1 : การกำหนดกลุ่ม C/SH ครอบคลุมพันธกิจ
ตามสินค้าและบริการของกรมที่ปรับปรุงใหม่ CS 4 : นำข้อร้องเรียนฯ มาปรับปรุงบริการ - ปรับปรุงแบบฟอร์มข้อร้องเรียน (แยกข้อชมเชยออกจากข้อร้องเรียน) CS 6 : เปิดโอกาสให้ปชช. เข้ามามีส่วนร่วมฯ เปิดโอกาสให้ ปชช. มีส่วนร่วมและสร้างความ สัมพันธ์ในทุกประเด็นยุทธศาสตร์

8 OFI หมวด 3 ปี 2552 (ต่อ) OFI CS 7,8 : วัดความพอใจ / ไม่พอใจของ C/SH
ปรับปรุงแบบฟอร์มวัดความพอใจฯ หลังให้ บริการ ตามมติที่ประชุมหมวด 3 CS 9 : กำหนดมาตรฐาน ปฏิบัติงานของ จนท. ในการให้บริการ จัดทำ Catalog สินค้าของกรม จัดตั้งศูนย์ CRM ในระดับเขตและส่วนกลาง ประกวดสุดยอดผู้ให้บริการกรมอนามัย CS 10 : กำหนดวิธีติด- ตามคุณภาพการให้บริการ ประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน แบบข้ามสายงาน

9 แผนปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและสร้างความสัมพันธ์กับ C/SH ปี 53

10

11

12 งบประมาณ 895,000 บาท 1. ขั้นเตรียมการ 2. ขั้นดำเนินการ สรุปแผน หมวด 3
1.1 ทบทวน คกก. หมวด 3 1.2 ประชุมชี้แจง 1.3 แจ้งที่ประชุมกรมทราบ 2. ขั้นดำเนินการ 2.1 ทบทวนวิเคราะห์ C/SH 2.2 ปรับปรุงฐานข้อมูล C/SH 2.3 จัดทำ catalog สินค้ากรม 2.4 รับฟังความคิดเห็น 2.5 จัดการข้อร้องเรียน 2.6 ปชช. มีส่วนร่วม+สร้างความสัมพันธ์ 2.7 รวบรวม SOP สรุปแผน หมวด 3 ปี 53 3. ขั้นประเมินผล 3.1 ประเมินผลการปรับปรุง 3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งบประมาณ 895,000 บาท


ดาวน์โหลด ppt แผนพัฒนาองค์การ ปี 2553 แผนการปรับปรุงระบบการเรียนรู้ความต้องการและ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google