งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นางสาวอุสิมา สิงห์โต ทอง นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นางสาวอุสิมา สิงห์โต ทอง นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นางสาวอุสิมา สิงห์โต ทอง นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายธนกร สงวนพงษ์ รก. วิศวกรโยธาชำนาญการ พิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ - ว่าง - นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 109 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประจำ 99 รวม 2524 อัตราว่าง มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงานราชการ 11 ลูกจ้างประจำ 55 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 21 พนักงานราชการ 33 ลูกจ้างประจำ -- กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ 22 ลูกจ้างประจำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 22 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 44 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 10, ,6002,5003,2004,0004,8005,4006,3007,5008,2009,00010, ,9192,6653,5884,3845,3405,8736,6707, ) งานสารบรรณ 8691,8622,5723,4564,1875,0715,5766,3007,130 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,0581,3161,4821,7231,930 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,0881,2001,2201,400 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,0011,3171,5831,9612,0852,4332,753 (5) ส่ง ( เรื่อง ) ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( เพื่อประกาศเป็นกฏกระทรวง ) 2.1 ผังเมืองจังหวัดตราด ( ปรับปรุงผัง ) ข.4 ข.5 ข ผังเมืองรวมเมือง / ชุมชน 1) ขั้นตอน จำนวน - ผัง 2) ขั้นตอน 5 – 8 จำนวน 1 ผัง - ผังเมืองรวมชุมชน คลองใหญ่ ข.5 - ข.8 ข.5 ข.6 ข.7 ข.8 ข.5 3 ผังเมืองชุมชนเทศบาลตำบล จำนวน 1 ผัง 3.1 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตำบลน้ำเชี่ยว ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 ข. 1 ข.2 ข. 3 ข.4

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4. งานด้านช่างที่ให้บริการ 800 รายการ ,154 1,2691,3071,3391,4891, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ,0041,0581,0741,0951, ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง 124 รายการ กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) ให้บริการด้านแผนที่ ( ครั้ง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6. ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 6. 1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ 100 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 10 % 20 % 30 % 40 % 60 % 80 % 7. การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ - 9. ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ราย 10. บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ

7 ที่ เป้าหมา ย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 11. ปรับปรุงอาคาร สนง. และ โรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ 1. ก่อสร้างสะพานทางเดิน คอนกรีตเสริมเหล็กและ เสาธง สูง 10 เมตร งบประมาณ 467,000 บาท ผลงาน 100 % %66 %100 % 5 %40% เบิกจ่าย ลบ ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ งบประมาณ 298,000 บาท ผลงาน 100 % 33 %66 %100 % 10 %40% เบิกจ่าย ลบ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

8 ที่ เป้าหมาย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 12. โครงการก่อสร้างเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริม ทะเล ทั่วประเทศ - เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเขาสมิง บริเวณโรงเรียนเขาสมิง หมู่ 1 ต. เขาสมิง อ. เขาสมิง จ. ตราด ความยาว 180 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 15,000,000 บาท ปี ,250,000 บาท ปี ,750,000 บาท ผลงาน 100 % เบิกจ่าย ลบ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง ) * ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้มายื่น ซองเอกสาร ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง เพื่อดำเนินการประกาศ ประกวดราคาจ้าง ครั้งที่ 3 *

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย งบประมาณ พ. ศ.2557 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 2 โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการก่อสร้างร้านค้า สวัสดิการ ภายในบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด งบประมาณ 1,683,000 บาท ( ลงนามสัญญาแล้ว ) ผลงาน 100 % 15 %30 %50 %70 %100 % -18 %20% เบิกจ่าย ลบ หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

10 ที่งบประมาณเป้าหมายต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและงบอุดหนุน ) งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น 2 งบประมาณเบิกเหลื่อมปี งบกลาง ครม. ปี หน่วย : ล้านบาท ( ทศนิยม 4 ตำแหน่ง )

11 ที่ผังเมืองวันที่ประกาศวันหมดอายุผลการดำเนินการ ผังเมืองรวมเพื่อประกาศเป็น กฎกระทรวง ผังเมืองรวมจังหวัด ตราด. 10 ก. ย. 569 ก. ย. 61 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ ขณะนี้กำลังเตรียมการปรับปรุง ครั้งทื 1 ผังเมืองรวมชุมชนแหลมงอบ 23 ก. พ ก. พ. 59 ผังอยู่ระหว่างการใช้บังคับ


ดาวน์โหลด ppt นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด นางสาวอุสิมา สิงห์โต ทอง นักวิเคราะห์ผังเมือง ปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง นายมนัส ปรุงทำนุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google