งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. นายคำภา หานะ กูล นายช่างโยธาอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. นายคำภา หานะ กูล นายช่างโยธาอาวุโส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. นายคำภา หานะ กูล นายช่างโยธาอาวุโส

2 และ ตัวอย่างแบบฟอร์มการทำราคากลาง ของราชการ ( ราคาท้องถิ่น ) สำหรับคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง แนวทางและวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การคำนวณราคากลางงาน ก่อสร้าง กลุ่มออกแบบและ ก่อสร้าง สอ. สพฐ.

3 หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง - ใช้บังคับกับหน่วยงานภาครัฐ - มติคณะรัฐมนตรี กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียนอื่นใด ซึ่ง เคยได้กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์เดิมให้ใช้ ตามหลักเกณฑ์ใหม่นี้ - ใช้กับงานก่อสร้างโดยไม่คำนึงถึง วงเงิน มูลค่า และหรือวงเงินงบประมาณ ของงานก่อสร้าง - งานก่อสร้างที่ต้องคำนวณราคากลาง ตามหลักเกณฑ์นี้ หมายถึงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม ต่อเติม รื้อถอน อาคาร โครงสร้าง ระบบสาธารณูปโภค หรือสิ่งอื่นใด

4 - งานก่อสร้างอาคาร - งานก่อสร้างทาง - สะพานและท่อเหลี่ยม - งานก่อสร้าง ชลประทาน หลักเกณฑ์การคำนวณราคา กลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานต่างๆได้แก่

5 งานก่อสร้างอาคาร หมายถึง งานก่อสร้าง ใหม่ ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม อาคารหรือ สิ่งปลูกสร้างที่คนเข้าอยู่หรือเข้าไปใช้สอย ได้ และรวมถึง อัฒจันทร์ สนามกีฬา ป้าย ถนน ทางเท้า ที่จอดรถภายในบริเวณ รางระบาย น้ำ ท่อระบาย บ่อพัก ระบบสุขาภิบาล ระบบ ประปา งานปักเสาพาดสาย ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สระน้ำ เขื่อนกันดิน จัดสวน เสาธง รั้ว ตกแต่งภายใน ระบบปรับอากาศ ลิฟท์ บันไดเลื่อนและเครื่องกลพิเศษอื่นๆ หรือ สิ่งก่อสร้างอื่นที่คณะกรรมการกำกับ หลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางกำหนด ความหมายและขอบเขตของ งานก่อสร้าง

6 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็น ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้ราคาที่เป็นปัจจุบัน ( ไม่เกิน 30 วัน ) ราคาวัสดุในส่วนกลาง ( กรุงเทพฯ และปริ มลฑล ) - สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง - สืบราคาในท้องที่ของส่วนกลาง ราคาในส่วนภูมิภาค - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดใกล้เคียง

7 ราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ให้เป็น ตามข้อกำหนดนี้ ( ต่อ ) ราคาในส่วนภูมิภาค ( ต่อ ) - สืบราคาในท้องที่หรือจังหวัดที่สถานที่ ก่อสร้างตั้งอยู่ - สืบราคาจากแหล่งผลิต / ค่าขนส่ง ค่าแรงงาน ตามบัญชีค่าแรงงานที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด

8 สืบค้นข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ เว็ปไซต์ ของผู้ผลิต หนังสือราคาวัสดุ ก่อสร้าง www.facebook.com/designobec แผ่นโฆษณา ห้างร้าน ฯลฯ

9 คณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ( ราคากลางท้องถิ่น ) องค์ประกอบ - ประธานคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง 1 คน - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อย่างน้อย 2 คน ทุกครั้ง *** ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา กลาง ทุกครั้ง ที่มีการจ้างก่อสร้าง และราคากลางมีอายุ การใช้งาน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชได้เห็นชอบ ราคากลางก่อสร้างนั้น

10 ตัวอย่าง แบบฟอร์ม ประมาณราคา

11 ปร. 6 คณะกร รมการ กำหนด ราคา กลาง

12 ปร.5( ก )

13

14 ปร.5( ข )

15 ตัวอย่าง ปร.4 ก แบบ ปร.4 ( ก )

16 ตัวอย่าง ปร.4 ข แบบ ปร.4 ( ก ) แบบ ปร.4 ( ข )

17 ตัวอย่าง ปร.4 ( พ ) แบบ ปร.4 ( พ )

18 ใบแสดงการ คำนวณหาค่า FACTOR F สามารถดาวน์โหลดได้ หรือจาก www.facebook.com/designobec

19

20


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนัก อำนวยการ สพฐ. นายคำภา หานะ กูล นายช่างโยธาอาวุโส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google