งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เงินงบประมาณ เงินบำรุง พ.ศ. 2544 ระเบียบข้อ 9 1) การปฏิบัติการ หน่วยบริการอื่น 2) ค่าตอบแทน 3) บริการทางการแพทย์ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เงินงบประมาณ เงินบำรุง พ.ศ. 2544 ระเบียบข้อ 9 1) การปฏิบัติการ หน่วยบริการอื่น 2) ค่าตอบแทน 3) บริการทางการแพทย์ 4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เงินงบประมาณ เงินบำรุง พ.ศ. 2544 ระเบียบข้อ 9 1) การปฏิบัติการ หน่วยบริการอื่น 2) ค่าตอบแทน 3) บริการทางการแพทย์ 4) ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 5) ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพัก 6) ซื้อครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เงินบำรุงทั่วไป เพื่อปฏิบัติ ราชการของ หน่วยบริการ เงินบำรุงจาก UC สร้างเสริม ระบบบริการ คุ้มครอง สุขภาพ 1. เงินเดือน - ตามบัญชีอัตราเงินเดือน ข้าราชการพลเรือน หมวดงบประมาณ งบบุคลากร 2. เงินประจำตำแหน่ง - ตามพระราชกฤษฎีกา เงินประจำตำแหน่ง ตามอัตรา ระดับตำแหน่ง 3. เงินค่าตอบแทนกำลังคน ด้านสาธารณสุข ตามมติ ครม. เมื่อ 3 พ.ค. 2548 กำหนดค่าตอบแมนเป็น 2 ประเภท : 1. ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุข (เบิกจ่ายตามระเบียบ ก.พ. ซึ่งกำหนดอัตรา ค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับแพทย์ 5,000- 15,000 บาท, ทันตแพทย์ 5,000-10,000 บาท, เภสัชกร 1,500-3,000 บาท, พยาบาลวิชาชีพ 1,000-2,000 บาท และสหสาขาวิชาชีพ 1,000 บาท) (สหสาขา : เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด, รังสีการแพทย์, แก้ไขความผิดปกติการสื่อความหมาย, กิจกรรมบำบัด, จิตวิทยาคลินิก และ เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก) 2. ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับ กำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ในพื้นที่พิเศษ (เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลัง) จำแนกเป็น 2 กลุ่ม - แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานสถานบริการตามที่กำหนดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อัตรารายเดือน แพทย์, ทันตแพทย์ 10,000 บาท, เภสัชกร 5,000 บาท และพยาบาลวิชาชีพ 1,000 บาท - แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ปฏิบัติงาน ใน รพช. และสถานบริการระดับอำเภอ ตามเกณฑ์ และคณะกรรมการกำหนด โดยต้องปฏิบัติงาน เกินกว่า 3 ปี อัตรารายเดือน แพทย์, ทันตแพทย์ 2,800 บาท และเภสัชกร 600 บาท ข้อบังคับ ตามระเบียบเงินบำรุง ข้อ 9 (2) ให้ปลัด กสธ. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทน จึงได้ ประกาศ ข้อบังคับ ค่าตอบแทนฯ พ.ศ. 2544 ใช้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2544 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ แนบท้ายข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 1) ตาม ว 338 ปี 2544 หลักเกณฑ์แนบท้ายข้อบังคับฯ พ.ศ. 2544 ค่าตอบแทน 8 ประเภท 1. ค่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่, 2. ค่าปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ, 3. ค่าปฏิบัติงานเวรบ่ายดึกของพยาบาล, 4. ค่าชันสูตรพลิกศพ, 5. ค่าแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ, 6. ค่าเบี้ยเลี้ยง เหมาจ่าย, 7. ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว 8. ค่าปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและ เวชปฏิบัติครอบครัว หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 2) ตาม ว 153 ปี 2548 เป็นการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ประเภท 7. ค่าไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (อัตรารายเดือน แพทย์ ทันตแพทย์ 10,000 บาท เภสัชกร 5,000 บาท หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 3) ตาม ว 181 ปี 2549 เป็นการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ประเภท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย โดยตัดเงื่อนไข รพช. เกิน 60 เตียง และมี แพทย์เกิน 6 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับออก (อัตรารายเดือน แพทย์ ทันตแพทย์ 2,200 บาท และเภสัชกร 1,900 บาท) หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 4) ตาม ว 994 ปี 2551 เป็นการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน ประเภท 6. ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย โดยปรับเพิ่มอัตราและกำหนดตามความ แตกต่างระหว่างขนาด รพช., ความทุรกันดาร และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน (อัตรา รายเดือน แพทย์ ทันตแพทย์ ตั้งแต่10,000-70,000 บาท, เภสัชกร 3,000- 16000 บาท พยาบาลวิชาชีพ ใน รพช. ทุรกันดาร 1,500-4,500 บาท และ พยาบาลวิชาชีพในสถานีอนามัยทุรกันดาร 3,000 บาท) หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 5) ตาม ว 100 ปี 2552 เป็นการประกาศแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน โดยปรับฐานอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้น สำหรับค่าตอบแทน : 1. ค่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (ค่า OT) ปรับเพิ่ม 20% 2. ค่าปฏิบัติงานในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ เพิ่ม 20% 3. ค่าปฏิบัติงานเวรบ่ายดึกของพยาบาล เพิ่ม 20 % 4. ค่าชันสูตรพลิกศพ ตามระเบียบ ก. ยุติธรรม 5. ค่าแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ ให้ระดับพื้นที่กำหนดสาขาตามความ ขาดแคลน เพิ่มอัตรารายเดือนเป็น 5,000 บาท 8. ค่าปฏิบัติงานสร้างเสริมสุขภาพและเวชปฏิบัติครอบครัว หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 6) ตาม ว 156 ปี 2552 ประกาศเพิ่มหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนประเภท 9. ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัย โดยกำหนดค่าตอบแทน สำหรับพยาบาลวิชาชีพ ใน รพช. พื้นที่ปกติ และเจ้าหน้าที่อื่นที่ปฏิบัติงานใน รพช. และ สอ. กำหนดอัตราตามความแตกต่างระหว่างระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ วุฒิการศึกษา (อัตรารายเดือน ปริญญาขึ้นไป อัตรา 1,200-1,800 บาท และต่ำ กว่าปริญญา 600-900 บาท) การพัฒนาหลักเกณฑ์การจ่าย ตามผลการปฏิบัติงาน Pay per performance : P4P ระยะ 1 พัฒนาแนวคิด หลักเกณฑ์ตั้งแต่ปี 2546 นำร่องดำเนินการที่แรก รพ. พาน เชียงราย และ ขยายต่อไปที่ รพ. สูงเนิน นครราชสีมา ระยะ 2 ประเมินผล+สรุปบทเรียน และพัฒนา ขยายผล 10 รพ. ทั้ง รพศ. รพท และ รพช. มีทีม วิชาการจากส่วนกลางสนับสนุนการพัฒนาเกณฑ์ กลางและเกณฑ์ย่อยราย รพ. หลักเกณฑ์ (ฉบับที่ 7) ตาม ว 662 ปี 2552 ประกาศเพิ่มหลักเกณฑ์ ค่าตอบแทนประเภท 10. ค่าตอบแทนการ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ระยะ 3 พัฒนาขยายผลให้ครอบคลุมมาก ขึ้น ตามนโยบาย กสธ. ทุกแห่งในปี 2554


ดาวน์โหลด ppt ค่าตอบแทนกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุข เงินงบประมาณ เงินบำรุง พ.ศ. 2544 ระเบียบข้อ 9 1) การปฏิบัติการ หน่วยบริการอื่น 2) ค่าตอบแทน 3) บริการทางการแพทย์ 4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google