งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1
การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 โดย นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1

2 ความเป็นมา สพฐ. มุ่งหวังเชิดชูเกียรติโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2557 ประสบความสำเร็จในการดำเนินการ ปีการศึกษา 2558 จึงให้มีการดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ

3 รางวัลและการแบ่งโซน แบ่งเป็น 16 โซน
สุดยอดระดับประเทศ 16 รางวัล (โซนละ 1 รางวัล) ดีเด่นระดับภูมิภาค 64 รางวัล (โซนละ 4 รางวัล) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1 ประกอบด้วย 14 สพป. จาก จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

4 หลักเกณฑ์การคัดเลือก
ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 1. การมีส่วนร่วม (40 คะแนน) 2. โอกาสทางการศึกษา (30 คะแนน) 3. คุณภาพทางการศึกษา (30 คะแนน)

5 ขั้นตอนการคัดเลือก สมัครที่เขตพื้นที่การศึกษา
เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกให้ได้ที่ 1 ส่งไประดับโซน โซนคัดให้เหลือ 5 โรงเรียน โซนประเมินเชิงประจักษ์5 โรงเรียน สพฐ.ประกาศ ที่ 1 ของโซนคือสุดยอดระดับประเทศ อีก 4 ร.ร.เป็นดีเด่นภูมิภาค

6 การรับสมัคร สมัครที่เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียนสังกัด หลักฐาน ขั้นตอนการสมัคร กรอกแบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน 3 ปัจจัย 9 องค์ประกอบ รวมทุกส่วน ความหนาไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 โรงเรียนละ 5 เล่ม คุณสมบัติ NT สูงกว่าปีก่อน 1 ด้าน หรือ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 และ O-NET สูงกว่าปีก่อน 3 กลุ่มสาระ หรือ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

7 งบประมาณ ให้เขตดำเนินการคัดเลือก เขตละ 170,000 บาท โดยให้โรงเรียน 3 โรงเรียน 150,000 บาท อีก 20,000 บาท เป็นค่าดำเนินงานของเขต ให้โซน 500,000 บาท เป็นค่าจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน 400,000 บาท และค่าออกประเมินเชิงประจักษ์ 100,000 บาท

8 ปฏิทินการดำเนินงาน วัน เดือน ปี กิจกรรม เจ้าภาพหลัก 1-10 ก.ค. 58
สรุปรายชื่อ ที่ 1 จาก 14 เขตพื้นที่ สพป.ขอนแก่น 1 13-24 ก.ค. 58 ตั้งกรรมการ และดำเนินการคัดเลือก ให้เหลือ 5 โรงเรียน 3-15 ส.ค. 58 ตั้งกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ และดำเนินการคัดเลือก จัดลำดับ ที่ 1-5 1-30 ก.ย. 58 สพฐ. ประกาศรายชื่อ มอบรางวัล สพฐ.

9 ร่างแบบประเมินระดับโซน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google