งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 โดย นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 โดย นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 โดย นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประธานโซนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1

2 ความเป็นมา สพฐ. มุ่งหวังเชิดชูเกียรติโรงเรียน ขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีการศึกษา 2557 ประสบ ความสำเร็จในการดำเนินการ ปีการศึกษา 2558 จึงให้มีการ ดำเนินการคัดเลือกเพื่อเป็นต้นแบบ ยก ย่อง เชิดชูเกียรติ

3 รางวัลและการแบ่งโซน แบ่งเป็น 16 โซน สุดยอดระดับประเทศ 16 รางวัล ( โซนละ 1 รางวัล ) ดีเด่นระดับภูมิภาค 64 รางวัล ( โซนละ 4 รางวัล ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โซน 1 ประกอบด้วย 14 สพป. จาก จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด

4 หลักเกณฑ์การคัดเลือก ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 1. การมีส่วนร่วม (40 คะแนน ) 2. โอกาสทางการศึกษา (30 คะแนน ) 3. คุณภาพทางการศึกษา (30 คะแนน )

5 ขั้นตอนการคัดเลือก สมัครที่เขตพื้นที่ การศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกให้ ได้ที่ 1 ส่งไประดับโซน โซนคัดให้เหลือ 5 โรงเรียน โซนประเมินเชิง ประจักษ์ 5 โรงเรียน สพฐ. ประกาศ ที่ 1 ของโซนคือ สุดยอดระดับประเทศ อีก 4 ร. ร. เป็นดีเด่นภูมิภาค

6 การรับสมัคร สมัครที่เขตพื้นที่การศึกษาที่โรงเรียน สังกัด หลักฐาน ขั้นตอนการสมัคร กรอกแบบเสนอข้อมูลเบื้องต้น จัดทำรายงาน 3 ปัจจัย 9 องค์ประกอบ รวมทุกส่วน ความหนาไม่เกิน 100 หน้ากระดาษ A4 โรงเรียนละ 5 เล่ม คุณสมบัติ NT สูงกว่าปีก่อน 1 ด้าน หรือ ภาพรวมไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 และ O-NET สูงกว่าปีก่อน 3 กลุ่มสาระ หรือ ภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2

7 งบประมาณ ให้เขตดำเนินการคัดเลือก เขตละ 170,000 บาท โดยให้โรงเรียน 3 โรงเรียน 150,000 บาท อีก 20,000 บาท เป็นค่า ดำเนินงานของเขต ให้โซน 500,000 บาท เป็นค่าจัด นิทรรศการและนำเสนอผลงาน 400,000 บาท และค่าออกประเมินเชิงประจักษ์ 100,000 บาท

8 ปฏิทินการดำเนินงาน วัน เดือน ปีกิจกรรมเจ้าภาพหลัก 1-10 ก. ค. 58 สรุปรายชื่อ ที่ 1 จาก 14 เขตพื้นที่สพป. ขอนแก่น 1 13-24 ก. ค. 58 ตั้งกรรมการ และดำเนินการคัดเลือก ให้ เหลือ 5 โรงเรียน สพป. ขอนแก่น 1 3-15 ส. ค. 58 ตั้งกรรมการประเมินเชิงประจักษ์ และ ดำเนินการคัดเลือก จัดลำดับ ที่ 1-5 สพป. ขอนแก่น 1 1-30 ก. ย. 58 สพฐ. ประกาศรายชื่อ มอบรางวัลสพฐ.

9 ร่างแบบประเมินระดับ โซน

10 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับโซนภูมิภาค ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ โซนที่ 1 โดย นายสายัณห์ ผาน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google