งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหาร งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหาร งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหาร งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

2 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 1. เงินเดือนและค่าจ้าง 2. การติดตามงบประมาณรายจ่ายปี 2557-2558  งบประมาณรายจ่ายปี 2557 กันไว้เบิก เหลื่อมปี 2558 - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน  งบประมาณรายจ่ายปี 2558 - ก่อหนี้ผูกพันแล้ว - ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

3 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2559 ต้องเตรียมความ พร้อม 2 เรื่อง 1. ความพร้อมในการดำเนินการของ รายการ / โครงการ : แบบ ผัง ประมาณราคา แผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายเงิน ขนาดท่อ และระดับก้นท่อระบายน้ำ หนังสืออนุมัติ จำหน่าย รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะครุภัณฑ์ ( SPEC) การรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน ฯลฯ 2. ความพร้อมของสถานที่ที่จะดำเนินการ : ที่สาธารณะ / สาธารณูปโภค / ผู้บุกรุก สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

4 การบริหารงบประมาณ สำนักงานเขต  รายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประโยชน์ เพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ( สำนักงานเขตละ 2 ล้านบาท )  รายจ่ายอื่น รายการ ค่าใช้จ่ายในการ บำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สี เขียว สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

5 e-market e-Bidding e-GP สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร

6 จบการ นำเสนอ คำถาม / อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt การบริหาร งบประมาณ ปีงบประมาณ 2558-2559 วันที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเจ้าพระยา สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google