งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ กระบวนการ งบประมาณ ขั้นการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ. ศ.2559 ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 1

2 ระบบ e - Budgeting ระบบ e – Budgeting : ระบบการจัดการ งบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการจัดทำคำขอ งบประมาณ ระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ระบบจังหวัด / เล่ม เขียว 2

3 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำ กว่าสิบล้านบาท 1. ค่าก่อสร้างทาง 2. ค่าก่อสร้างสะพาน 3. ค่าบำรุงรักษาทาง 4. ค่าอำนวยความ ปลอดภัยงานทาง 5. ค่าซ่อมฟื้นฟู ฯ จาก เหตุภัยพิบัติ 3

4 รายละเอียดในการลงระบบ จังหวัด / เล่มเขียว 1. ประเภทรายการ 2. ชื่อรายการ 3. ปริมาณงาน 4. วงเงินดำเนินการ 1. ประเภทรายการ 2. ชื่อรายการ 3. ปริมาณงาน 4. วงเงินดำเนินการ 4

5 ส่วนราชการจัดทำ รายละเอียด แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ 1. ในระดับกิจกรรม เพื่อใช้เป็นข้อมูล ประกอบ การจัดทำคำขอ ฯ 2. ในระดับรายการ เมื่อบังคับใช้ พ. ร. บ. งบประมาณ ฯ 5

6 สงป. พิจารณาและปรับปรุงรายละเอียดคำขอ ฯ ของส่วนราชการเพื่อเสนอ ครม. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำร่าง พ. ร. บ. งบประมาณขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ต่อไป 6 สงป. จัดทำร่าง พ. ร. บ. งบประมาณ ฯ รวมถึง เอกสารประกอบเสนอต่อสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ

7 ขั้นการอนุมัติ งบประมาณ สำนักงบประมาณใช้ ระบบ e – Budgeting ปรับปรุงรายละเอียดตามที่สภานิติบัญญัติ แห่งชาติพิจารณาร่าง พ. ร. บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ฯ ในวาระที่ 1 - 3 พ. ร. บ. งบประมาณประกาศใช้เป็น กฎหมาย สงป. จะต้องส่งฐานข้อมูล พ. ร. บ. งบประมาณให้กับกรมบัญชีกลาง เพื่อนำเข้าฐานข้อมูลระบบ GFMIS ให้ส่วนราชการ ฯ ดำเนินการ เบิก – จ่าย งบประมาณไปใช้ตามภารกิจต่อไป 7


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ด้วยระบบสารสนเทศด้าน การงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google