งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัย ศึกษาความพึง พอใจเรื่องการทำงานของ บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย... นางสาวปราณี พลดา หาญ บธ 5501 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัย ศึกษาความพึง พอใจเรื่องการทำงานของ บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย... นางสาวปราณี พลดา หาญ บธ 5501 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย ศึกษาความพึง พอใจเรื่องการทำงานของ บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย... นางสาวปราณี พลดา หาญ บธ 5501 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 บทที่ 1 : บทนำ  ที่มาของปัญหา  ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 : งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ทฤษฎี A  ทฤษฎี B บทที่ 3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

3  ที่มาของปัญหา จากการศึกษาการมีงานทำของบัณฑิตปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย พบว่า....... พอใจพอใจ 3 พอใจ มาก

4  ขอบเขตของการวิจัย  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัด เลย  ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย  2. ระยะเวลาในการศึกษา  1 ปี

5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6  ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษาข้อมูล 2. จัดทำ เครื่องมือ 3. พัฒนา รูปแบบ 4. วิเคราะห์ ข้อมูล สรุปและ อภิปรายผล

7


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัย ศึกษาความพึง พอใจเรื่องการทำงานของ บัณฑิตที่จบการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย... นางสาวปราณี พลดา หาญ บธ 5501 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google