งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...นางสาวปราณี พลดาหาญ บธ 5501

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...นางสาวปราณี พลดาหาญ บธ 5501"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัย ศึกษาความพึงพอใจเรื่องการทำงานของบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โดย...นางสาวปราณี พลดาหาญ บธ 5501 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

2 OUTLINE บทที่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน บทที่ 1 : บทนำ ขั้นตอน
ระยะเวลา เอกสารอ้างอิง บทที่ 1 : บทนำ ที่มาของปัญหา ขอบเขตงานวิจัย บทที่ 2 : งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎี A ทฤษฎี B

3 บทที่ 1 ที่มาของปัญหา จากการศึกษาการมีงานทำของบัณฑิตปี 2556 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พบว่า พอใจ พอใจ3 พอใจมาก

4 บทที่ 1 ขอบเขตของการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 2. ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี

5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

6 ขั้นตอนการดำเนินงาน บทที่ 3 1. ศึกษาข้อมูล 2. จัดทำเครื่องมือ
3. พัฒนารูปแบบ 4. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล

7 เอกสารอ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt โดย...นางสาวปราณี พลดาหาญ บธ 5501

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google