งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.......... นางบุษบา ภูมิภักดิ์ 558318115.  บทที่ 1 บทนำ บทที่ 1 บทนำ o ที่มาของปัญหา o ขอบเขตงานวิจัย  บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 2 งานวิจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.......... นางบุษบา ภูมิภักดิ์ 558318115.  บทที่ 1 บทนำ บทที่ 1 บทนำ o ที่มาของปัญหา o ขอบเขตงานวิจัย  บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 2 งานวิจัยที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.......... นางบุษบา ภูมิภักดิ์ 558318115

2  บทที่ 1 บทนำ บทที่ 1 บทนำ o ที่มาของปัญหา o ขอบเขตงานวิจัย  บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ทฤษฏี A  บทที่ 3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน บทที่ 3 ขั้นตอนการ ดำเนินงาน  ขั้นตอน  ระยะเวลา  เอกสารอ้างอิง เอกสารอ้างอิง

3  ที่มาของปัญหา จากการศึกษาการมีงานทำ ของบัณฑิตปี 2556 คณะ วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยพบว่า.....

4  ขอบเขตของงานวิจัย  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

5 o งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ทฤษฏี A

6 o ขั้นตอนการดำเนินงาน 1. ศึกษา ข้อมูล 2. จัดทำ เครื่องมือ 3. พัฒนา รูปแบบ สรุปและ อภิปราย ผล 4. วิเคราะห์ ผล

7


ดาวน์โหลด ppt โดย.......... นางบุษบา ภูมิภักดิ์ 558318115.  บทที่ 1 บทนำ บทที่ 1 บทนำ o ที่มาของปัญหา o ขอบเขตงานวิจัย  บทที่ 2 งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 2 งานวิจัยที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google