งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทความวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทความวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทความวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต ผู้วิจัยนายไพรัตน์ ศิลปสาตร์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต

2 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยต้องการสร้างและหา ประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ผังสรุปสำคัญ ประชากร นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปี ที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2554 จำนวน 27 คน กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี ภูเก็ต จำนวน 27 คน ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ - สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ตัวแปรตาม - ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน (CAI)

5 ผังสรุปสำคัญ เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล สื่อการสอนแบบโปรแกรม Power-Point และ โปรแกรม Microsoft Visual Basic 6.0 ที่ผู้วิจัย สร้าง แผนการสอน เอกสารประกอบคำสอน และ ใช้แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนและผลสัมฤทธิ์ หลังเรียนเป็นข้อสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก เป็นแบบทดสอบในหน่วยการเรียน แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จำนวนหน่วยละ 10 ข้อ รวม 100 ข้อ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังเรียนเป็นแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 100 ข้อ ซึ่งผู้สอนได้สร้างขึ้นเอง และได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ในการหาประสิทธิภาพ สื่อ โดยใช้ค่าเปรียบเทียบ E 1 /E 2 ซึ่งกำหนดให้ ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 70/70

6 ผังสรุปสำคัญ ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของการใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับนักเรียนชั้น ปวส. ผลการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) โดย การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด (70/70) โดยใช้ E 1 /E 2 การทดลอง มีรายละเอียด ดังนี้ นำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ไปใช้สอนกับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จังหวัด ภูเก็ต แล้วนำผลการทดลองไปวิเคราะห์หา ประสิทธิภาพ ( E 1 /E 2 ) พบว่าประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือมีประสิทธิภาพ 87.03/75.62 รายละเอียดดังตารางที่ 1

7 ผังสรุปสำคัญ

8 สรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 จากการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพของ การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 สำหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต จำนวน 27 คน พบว่า ร้อย ละของคะแนนเฉลี่ยที่ผู้เรียนทำแบบทดสอบท้าย หน่วยการเรียน (E 1 ) มีค่าเท่ากับ 87.03 และร้อยละ ของคะแนนเฉลี่ยที่นักเรียนทำแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน (E 2 ) มีค่าเท่ากับ 75.62 แสดงว่า ประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 มีค่า เท่ากับ 87.03/75.62 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 70/70 ปรากฏว่าสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาวิชาการ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 มีประสิทธิภาพสูงกว่า เกณฑ์ 70/70

9 สรุปผลการวิจัย จากการทดสอบการหา ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเอง วิชาการเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์ 2 ผลจากการทดสอบ หาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ด้วย ตนเองเรียน โดยใช้วิธีสอนด้วยการ ประยุกต์ใช้วิธีสอน โดยการใช้สื่อ ปรากฏว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ของสื่อ (E 1 /E 2 ) ซึ่งพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ ที่กำหนด (70/70) คือมีประสิทธิภาพ 87.03/75.62

10 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย นำไปพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สำหรับในรายวิชาต่างๆเพื่อ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน


ดาวน์โหลด ppt บทความวิจัย เรื่อง การหาประสิทธิภาพ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google