งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. ดร. วรปภา อารีราษฎร์รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ผศ. ดร. วีรชัย คอนจอหอ ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์ ผศ. ดร. ชัยยนต์ เพาพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. ดร. วรปภา อารีราษฎร์รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ผศ. ดร. วีรชัย คอนจอหอ ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์ ผศ. ดร. ชัยยนต์ เพาพาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ผศ. ดร. วรปภา อารีราษฎร์รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ผศ. ดร. วีรชัย คอนจอหอ ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์ ผศ. ดร. ชัยยนต์ เพาพาน

3

4 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหน่วยงาน / คณะ / สาขาวิชา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร ปร. ด. การจัดการ เทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตร ปร. ด. สาขาการ จัดการเทคโนโลยี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางคณะวิทยาศาสตร์ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิคณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ 1010 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ เกษ คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1212 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีคณะวิทยาศาสตร์ 1313 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1414 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยคณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1515 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 1616 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ สตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 1717 มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1818 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ปร. ด. สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา

5 1. เรื่องประธานและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก มหาวิทยาลัย ราชภัฏมหาสารคาม 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเครือข่าย 1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 2. รับรองรายงานการประชุม ( ไม่มี ) 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ( ไม่มี ) 4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ 4.2 การประชาสัมพันธ์ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 4.4 การเตรียมความพร้อมการ ดำเนินงาน 4.5 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ บทความ 4.6 การจัดประชุมวิชาการ 4.7 การติดตามประเมินผลการ ดำเนินงาน 4.8 การวางแผนเพื่อการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5. วาระพิจารณา 5.1 การเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ความร่วมมือ 5.2 การส่งผลงานเข้าร่วมในงาน ประชุมวิชาการ 5.3 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการ 6. วาระอื่น ๆ

6 A: กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและ นวัตกรรม A1 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร (IT, ICT) A2 : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและ คอมพิวเตอร์ศึกษา (MTA,CED) A3 : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT,GIS) A4 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) A5 : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TM, TIM) A6 : การจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา (ETM) A7 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่น ๆ B: กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ B1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์และ สารสนเทศ (CS) B2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

7

8

9

10

11 ส่งหนังสือตอบรับบทความทางอีเมล์ และประกาศผลที่ เว็บไซต์ http://nctim.rmu.ac.th ลงทะเบียนส่ง บทความ บทความละ 600 บาท เลือกรูปแบบกิจกรรม เข้าร่วมงาน NCTIM 2015 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ประเมิน บทความ ผ่าน / ปรับปรุง เล็กน้อย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงทะเบียนส่งบทความ สมาชิกเครือข่ายบทความ ละ 2,000 บาท บุคคลทั่วไปบทความละ 2,500 บาท ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ประเมินบทความ ผ่าน / ปรับปรุง เล็กน้อย ไม่ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 3 ประเมินบทความ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ บุคคลทั่วไป ผ่าน / ปรับปรุง เล็กน้อย

12

13 ความกว้าง 80 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร

14

15

16

17

18

19


ดาวน์โหลด ppt ผศ. ดร. วรปภา อารีราษฎร์รศ. ประยงค์ ฐิติธนานนท์ผศ. ดร. วีรชัย คอนจอหอ ผศ. ดร. เดช บุญประจักษ์ ผศ. ดร. ชัยยนต์ เพาพาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google