งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
การประชุมเครือข่าย วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2 สมาชิกเครือข่ายก่อตั้ง
ผศ.ดร.ชัยยนต์ เพาพาน ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รศ.ประยงค์ ฐิติธนานนท์ ผศ.ดร.วีรชัย คอนจอหอ ผศ.ดร.เดช บุญประจักษ์

3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.เกียรติพงษ์ มีเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์ ภูศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละอองทิพย์ มัทธุรศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

4 หน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ หน่วยงาน/คณะ/สาขาวิชา 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหลักสูตร ปร.ด.สาขาการจัดการเทคโนโลยี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ และหลักสูตร คบ.คอมพิวเตอร์ศึกษา 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ 17 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร คณะครุศาสตร์ หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาบริหารจัดการการศึกษา

5 วาระการประชุม 1. เรื่องประธานและเลขานุการแจ้งที่ประชุมทราบ
1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 1.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากเครือข่าย 1.3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากผู้เข้าร่วมประชุม 2. รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 3. เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม (ไม่มี) 5. วาระพิจารณา 5.1 การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 5.2 การส่งผลงานเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการ 5.3 ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 6. วาระอื่น ๆ 4. เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 4.1 การประชุมวิชาการระดับชาติ 4.2 การประชาสัมพันธ์ 4.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 4.4 การเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน 4.5 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพบทความ 4.6 การจัดประชุมวิชาการ 4.7 การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 4.8 การวางแผนเพื่อการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

6 ขอบเขตการนำเสนอบทความ
A: กลุ่มการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม A1 : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (IT, ICT) A2 : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและคอมพิวเตอร์ศึกษา (MTA,CED) A3 : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIT,GIS) A4 : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITM) A5 : การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TM, TIM) A6 : การจัดการเทคโนโลยีทางการศึกษา (ETM) A7 : เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอื่น ๆ B: กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ B1 : วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) B2 : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BC)

7 ขอบเขตการนำเสนอบทความ

8 รูปแบบการนำเสนอบทความ

9 การส่งบทความ

10 การอ่านบทความ

11 ขั้นตอนการส่งบทความ NCTIM 2015
นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคคลทั่วไป ลงทะเบียนส่งบทความ ลงทะเบียนส่งบทความ บทความละ 600 บาท สมาชิกเครือข่ายบทความละ 2,000 บาท บุคคลทั่วไปบทความละ 2,500 บาท เลือกรูปแบบกิจกรรมเข้าร่วมงาน NCTIM 2015 ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2 ประเมินบทความ ไม่ผ่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 1 หรือกลุ่ม 2 ประเมินบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่ม 3 ประเมินบทความ ผ่าน / ปรับปรุงเล็กน้อย ผ่าน / ปรับปรุงเล็กน้อย ผ่าน / ปรับปรุงเล็กน้อย ส่งหนังสือตอบรับบทความทางอีเมล์ และประกาศผลที่เว็บไซต์

12 สมาชิกเครือข่าย ร่วมลงทะเบียนเป็นสมาชิกเครือข่าย
สนับสนุนงบประมาณ/ค่าลงทะเบียนหน่วยงานละ 15,000 บาท 1. สนับสนุนงบประมาณดำเนินการ 2. สนับสนุนการนำเสนอบทความ 2.1 บทความนักวิจัยและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 2,000 บาท (จำนวน 5 บทความ)* 2.2 บทความนักศึกษาระดับปริญญาตรี 600 บาท (จำนวน 17 บทความ)* * เป็นการเลือกบทความรายการใดรายการหนึ่ง

13 รูปแบบ บทความ & โปสเตอร์
ความกว้าง 80 เซนติเมตร ขนาดตัวอักษรให้สามารถ อ่านได้ในระยะ 1 เมตร ให้มีหัวข้อตามรูปแบบบทความวิจัย บทนำ วิธีการวิจัย ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย กิตติกรรมประกาศ และรายการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม จัดเนื้อหา 1-2 คอลัมน์ ตามความเหมาะสม ความสูง เซนติเมตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

14 ตัวอย่าง Poster e-Mail: Ilada@hotmail.com e-Mail: Apichat@hotmail.com
สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

15 ตัวอย่างเกียรติบัตร

16 กระเป๋า (สมาชิกเครือข่าย และ Chair Session)
ตามรางการนำเสนอผลงานวิจัย Lunch & Coffee Break Coupon

17 กระเป๋า (ลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงานวิจัย)
ตามรางการนำเสนอผลงานวิจัย Lunch & Coffee Break Coupon

18 ดาวน์โหลดโปสเตอร์และเอกสาร
NCTIM 2015 Download

19 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google