งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแปลผล สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแปลผล สรุปผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแปลผล สรุปผล

2 การสรุปผลจากการทดสอบค่าเฉลี่ย
ผู้วิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม 3 ชนิดในอาหารสุกรเล็ก ได้แก่ 1. กลุ่ม control, 2. เสริม probiotic และ 3. เสริม antibiotic โดยทดสอบกับสุกรเล็กที่มีความสม่ำสเมอกันจำนวนกลุ่มละ 10 ตัว ได้ผลดังนี้ การใช้ Antibiotic > Probiotic > Control กลุ่ม น้ำหนักเพิ่มเฉลี่ย (กรัม/วัน) Control 100 Probiotic 140 Antibiotic 150 เป็นการสรุปจากการสังเกต ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ย ANOVA ( F- test) แปลผล สรุปผล ควรสรุปโดยใช้สถิติ กำหนดนัยสำคัญ (ระดับความเชื่อมั่น) ให้ชัดเจน

3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) reatment = 3, rep = 10, SOV DF SS MS F TREATMENT 2 30 15 5.77 ERROR 27 70 2.6 TOTAL 29 100 เปิดตาราง F ที่ df-TRT กับ df-ERR ที่นัยสำคัญ 0.5 ดังนั้น เปิดตารางที่ F0.05 (2,27)

4 Df-ตัวตั้ง Df-TRT Df-ตัวหาร Df-ERR

5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน
SOV DF SS MS F TREATMENT 2 30 15 5.77 ERROR 27 70 2.6 TOTAL 29 100 F จากงานทดลองมีค่า 5.77 ค่าวิกฤต (critical value) หรือ F.05(2,27) จากตารางมีค่า 3.35 เมื่อ F งานทดลอง > ค่าวิกฤต ดังนั้น Reject Ho, แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันด้วยความเชื่อมั่น 95% การแปลผล การใส่สารเสริมในอาหารสัตว์มีผลช่วยการเจริญเติบโตในลูกสุกรหลังหย่านม การสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt หลักการแปลผล สรุปผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google