งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแปลผล สรุปผล. ผู้วิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม 3 ชนิดในอาหารสุกรเล็ก ได้แก่ 1. กลุ่ม control, 2. เสริม probiotic และ 3. เสริม antibiotic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแปลผล สรุปผล. ผู้วิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม 3 ชนิดในอาหารสุกรเล็ก ได้แก่ 1. กลุ่ม control, 2. เสริม probiotic และ 3. เสริม antibiotic."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแปลผล สรุปผล

2 ผู้วิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม 3 ชนิดในอาหารสุกรเล็ก ได้แก่ 1. กลุ่ม control, 2. เสริม probiotic และ 3. เสริม antibiotic โดยทดสอบ กับสุกรเล็กที่มีความสม่ำสเมอกันจำนวนกลุ่มละ 10 ตัว ได้ผลดังนี้ การสรุปผลจากการทดสอบ ค่าเฉลี่ย กลุ่มน้ำหนักเพิ่ม เฉลี่ย ( กรัม / วัน ) Control100 Probioti c 140 Antibioti c 150 การใช้ Antibiotic > Probiotic > Control เป็นการสรุปจากการ สังเกต ทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างค่าเฉลี่ย ควรสรุปโดยใช้สถิติ กำหนดนัยสำคัญ ( ระดับ ความเชื่อมั่น ) ให้ชัดเจน ANOVA ( F- test) แปลผลสรุปผล

3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน SOVDFSSMSF TREATME NT 230155.77 ERROR27702.6 TOTAL29100 แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) reatment = 3, rep = 10, เปิดตาราง F ที่ df-TRT กับ df-ERR ที่นัยสำคัญ 0.5 ดังนั้น เปิดตารางที่ F 0.05 (2,27)

4 Df- ตัวตั้ง Df-TRT Df- ตัวหาร Df-ERR

5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน SOVDFSSMSF TREAT MENT 230155.77 ERROR27702.6 TOTAL29100 F จากงานทดลองมีค่า 5.77 ค่าวิกฤต (critical value) หรือ F.05 (2,27) จากตารางมีค่า 3.35 เมื่อ F งานทดลอง > ค่าวิกฤต ดังนั้น Reject Ho, แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง น้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันด้วยความเชื่อมั่น 95% การแปลผล การใส่สารเสริมในอาหารสัตว์มีผลช่วยการ เจริญเติบโตในลูกสุกรหลังหย่านม การสรุปผล


ดาวน์โหลด ppt หลักการแปลผล สรุปผล. ผู้วิจัยต้องการทดสอบประสิทธิภาพของการใช้สารเสริม 3 ชนิดในอาหารสุกรเล็ก ได้แก่ 1. กลุ่ม control, 2. เสริม probiotic และ 3. เสริม antibiotic.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google