งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการแปลผล สรุปผล II. จากการทดลองการใช้ฮอร์โมนเร่งการสร้างไข่ในปลา ตะเพียน ผู้วิจัยใช้ฮอร์โมน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 IU ต่อตัว โดยแต่ละกลุ่มใช้ปลาเพศเมียที่มีน้ำหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการแปลผล สรุปผล II. จากการทดลองการใช้ฮอร์โมนเร่งการสร้างไข่ในปลา ตะเพียน ผู้วิจัยใช้ฮอร์โมน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 IU ต่อตัว โดยแต่ละกลุ่มใช้ปลาเพศเมียที่มีน้ำหนัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการแปลผล สรุปผล II

2 จากการทดลองการใช้ฮอร์โมนเร่งการสร้างไข่ในปลา ตะเพียน ผู้วิจัยใช้ฮอร์โมน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 IU ต่อตัว โดยแต่ละกลุ่มใช้ปลาเพศเมียที่มีน้ำหนัก ตัวทั่วกันจำนวน 4 ตัว ได้ข้อมูลน้ำหนักรังไข่เป็นกรัม ภายหลังการทดลองดังนี้ ทบทวน ANOVA ( จาก Sum Square ถึง สรุปผล ) 5 IU10 IU15 IU

3 การวิเคราะห์ความแปรปรวน SOVDFSSMSF TREATME NT ERROR TOTAL แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) Treatment = 3, หน่วยทดลอง = ปลาตะเพียน จำนวน 12 ตัว rep = 4, 5 IU10 IU15 IU SS Trt SS Total

4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน 5 IU10 IU15 IU ผลรวม

5 การวิเคราะห์ความแปรปรวน SOVDFSSMSF TREATME NT ERROR TOTAL แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์ (CRD) Treatment = 3, หน่วยทดลอง = ปลาตะเพียน จำนวน 12 ตัว rep = 4, 5 IU10 IU15 IU

6 Df- ตัวตั้ง Df-TRT Df- ตัวหาร Df-ERR

7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน F จากงานทดลองมีค่า 4.82 ค่าวิกฤต (critical value) หรือ F.05 (2,9) จากตารางมีค่า 4.26 เมื่อ F งานทดลอง > ค่าวิกฤต ดังนั้น Reject Ho, แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยอย่าง น้อย 1 คู่ที่แตกต่างกันด้วยความเชื่อมั่น 95% การแปลผล การเสริมฮอร์โมนมีผลเพิ่มนำหนักรังไข่อย่าง มีนัยสำคัญ การสรุปผล SOVDFSSMSF TREATM ENT ERROR TOTAL


ดาวน์โหลด ppt หลักการแปลผล สรุปผล II. จากการทดลองการใช้ฮอร์โมนเร่งการสร้างไข่ในปลา ตะเพียน ผู้วิจัยใช้ฮอร์โมน 3 ระดับ ได้แก่ 5, 10 และ 15 IU ต่อตัว โดยแต่ละกลุ่มใช้ปลาเพศเมียที่มีน้ำหนัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google