งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของ ปัญหาการวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของ ปัญหาการวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของ ปัญหาการวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ

2 1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของปัญหา การวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ ช้างมีกี่ขา นับขาช้าง 500 ตัว และเฉลี่ย 4 ขา

3 1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของปัญหา การวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ ปรับปรุง กระบวนการ 4 ขา จะเพิ่มความพึง พอใจของลูกค้า ได้อย่างไร

4 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ทรท. จะ ได้ 400 ที่นั่ง 2. วิธีวิจัย 3. ผลการวิจัย ได้ / ไม่ได้ น่าเชื่อถือ เป็นจริง ไม่ เปลี่ยนแปลง ทำซ้ำได้

5 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ช้างมีกี่ขา 2. วิธีวิจัย ??? 3. ผลการวิจัย 4 ขา 2 ขา จริง ไม่จริง

6 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ใครฆ่าห้าง ทอง 2. วิธีวิจัย ??? 3. ผลการวิจัย ก. ฆ่าตัว ตาย ข. น้อง ความรู้ ข้อเท็จจริง สมมุติฐานความจริง แท้

7 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหาร ได้ดีกว่ากัน 2. วิธีวิจัย 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มี วุฒิให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ ไม่มีวุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่แตกต่าง กัน

8 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหาร ได้ดีกว่ากัน วิธีได้ความรู้นั้น เชื่อถือได้เพียงใด 2. วิธีวิจัย วิธีได้ความรู้นั้น เชื่อถือได้เพียงใด 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มี วุฒิให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ ไม่มีวุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่ แตกต่างกัน

9 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหารได้ ดีกว่ากัน ก. สอบถามครู ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร 2. วิธีวิจัย ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร ค. วัด ความสามารถผู้บริหาร 2 กลุ่ม 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มีวุฒิ ให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ไม่มี วุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่แตกต่าง กัน

10 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหารได้ ดีกว่ากัน ก. สอบถามครู ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร 2. วิธีวิจัย ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร ค. วัด ความสามารถผู้บริหาร 2 กลุ่ม 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มีวุฒิ ให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ไม่ มีวุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่แตกต่าง กัน

11 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหารได้ ดีกว่ากัน ก. สอบถามครู ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร 2. วิธีวิจัย ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร ค. วัด ความสามารถผู้บริหาร 2 กลุ่ม 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มีวุฒิ ให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ไม่ มีวุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่แตกต่าง กัน

12 ตอนที่ 4 1. วัตถุประสงค์ ผู้บริหารที่มีวุฒิ บริหารกับไม่มีวุฒิ ใครบริหารได้ ดีกว่ากัน ก. สอบถามครู ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร 2. วิธีวิจัย ข. สอบถามตัว ผู้บริหาร ค. วัด ความสามารถผู้บริหาร 2 กลุ่ม 3. ผลการวิจัย ก. ผู้บริหารที่มีวุฒิ ให้ผลดีกว่า ข. ผู้บริหารที่ไม่ มีวุฒิให้ผลดีกว่า ค. ไม่แตกต่าง กัน

13 การวิจัยคือ อะไร นิยาม 2: เขียนใส่กระดาษ 3 บรรทัด


ดาวน์โหลด ppt 1. ปัญหาการวิจัย 3. คำตอบของ ปัญหาการวิจัย 2. วิธีการแสวงหา คำตอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google