งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีทางอาชีพ  ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development)  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความ ต้องการทาง จิตวิทยา Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทาง พัฒนาการของ อัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา  (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) พัฒนาการทางอาชีพเป็น กระบวนการที่บุคคลใช้การทำงานเป็น วิธีการแสดงออกทางบุคลิกภาพ และ เป็นการปรับตัวทางสังคม 4

5 การตัดสินใจ เป็นหัวใจของการพัฒนาการ ทางอาชีพ การตัดสินใจไม่ว่าด้านการเรียน การ ทำงาน หรือพฤติกรรมประจำวัน ล้วนมีส่วน เสริมสร้างที่จะทำให้เป็นรูปแบบของ พัฒนาการทางอาชีพของบุคคลนั้น การตัดสินใจเกิดในช่วงเวลายาวนาน ตลอดชีวิต และการตัดสินใจแต่ละครั้งก็มี ผลต่อเนื่องไปถึงการตัดสินใจอื่นๆ ที่ตามมา

6 Tiedeman and O’ Hara ได้แบ่งระยะของ พัฒนาการด้านอาชีพเป็น 2 ระยะใหญ่ๆ โดยใช้แนวความคิดของ Erikson ได้แก่

7 1. Preoccupation ในขั้นนี้แบ่งเป็น 4 ขั้น Exploration Stage หรือขั้นศึกษา แสวงหา อาชีพต่างๆ Crystallization Stage หรือขั้นก่อตัว ความ ชัดเจนของข้อมูลอาชีพมีมากขึ้น Choice Stage หรือขั้นทดลองเลือกอาชีพ โดยการเข้าไปทำอาชีพนั้น Clarification Stage หรือขั้นพิจารณา รายละเอียดของอาชีพกับความสามารถ ของตนเอง

8 2. Implementation and Adjustment ในขั้นนี้ บุคคลได้เริ่มประกอบอาชีพแล้วมี พฤติกรรม แบ่งออกเป็น 3 ขั้น Induction Stage ขั้นเข้ารับการฝึกอาชีพใน สาขาที่ตนเองต้องการ Reformation Stage ขั้นปรับปรุง ความสามารถของตนให้เหมาะกับอาชีพ Integration Stage ขั้นความมั่นคงเมื่อ ต้องการสร้างความก้าวหน้าและความมั่นคง ในอาชีพ

9 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google