งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเอกัตบุคคล Person Centered Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเอกัตบุคคล Person Centered Theory"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเอกัตบุคคล Person Centered Theory
ผศ.นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

2 Carl R. Rogers Client Centered Theory Non Directive Technique
Self Theory Rogerian Person Centered Theory

3 ถ้าเราหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้ผู้อื่นก่อนแล้ว ผู้อื่นก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีตอบ
เมื่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างกันเกิดขึ้น บุคคลก็พร้อมที่จะเปิดเผยตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตนเอง อันหมายถึงการพัฒนาตนเองก็จะเกิดขึ้นตามมา

4 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของบุคคลไปในทางที่ดีนั้นจะไม่เกิดขึ้น เว้นแต่ว่าจะต้องมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคลเกิดขึ้นก่อน

5 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์
มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาและสามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พูดจริง ทำจริง มีความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

6 บุคลิกภาพของมนุษย์ มนุษย์มีความคิดของตนเอง ( Self Concept ) ที่คิดว่าตนเองเป็นอย่างไร

7 ตัวตนตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ประกอบด้วยตัวตน 3 ประเภท
ตัวตนตามแนวคิดของคาร์ล โรเจอร์ ประกอบด้วยตัวตน 3 ประเภท 1. ตัวตนที่เป็นจริง ( Real self ) 2. ตัวตนที่คิดว่าเราเป็น (Perceived self ) 3. ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น (Ideal self )

8

9

10 We use the words SELF-CONCEPT to mean your own view of yourself and it can include:
How you see yourself Your thoughts about yourself Your beliefs about yourself How you feel about yourself

11 สภาพความไม่สบายใจของ Cl
เกิดจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างสิ่งที่บุคคลต้องการจะเป็นกับสิ่งที่เป็นอยู่

12 ใครไม่สบายใจที่สุด ก ข หรือ ค
ก. ใครไม่สบายใจที่สุด ก ข หรือ ค

13

14 จุดมุ่งหมายในการให้คำปรึกษา
บรรยากาศที่อบอุ่น การค้นพบและเข้าใจตนเองของCl หาแนวทางพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ตรงกับความเป็นจริง Cl เข้าใจตนเองว่าอะไรคืออุปสรรคของความเจริญงอกงามแห่งตน Cl รับรู้สิ่งที่ทำให้ตนบิดเบือนหรือรับรู้ตนเองผิดไปจากความเป็นจริง Cl พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

15 เทคนิคในการให้คำปรึกษา
รับฟังและยอมรับ Cl การสะท้อนความรู้สึก การทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่างชัด เข้าใจโดยอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

16 การทดสอบโดยใช้เครื่องมือ
การวินิจฉัย การทดสอบโดยใช้เครื่องมือ การแปลความหมาย การสืบประวัติ การสอบซักข้อมูล

17 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบเอกัตบุคคล Person Centered Theory

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google