งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบ เอกัตบุคคล Person Centered Theory ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบ เอกัตบุคคล Person Centered Theory ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบ เอกัตบุคคล Person Centered Theory ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎยะลา

2 Carl R. Rogers Client Centered TheoryClient Centered Non Directive Technique Self Theory Rogerian Person Centered Theory

3 ถ้าเราหยิบยื่นความสัมพันธ์ที่ดีให้ ผู้อื่นก่อนแล้ว ผู้อื่นก็จะมี ความสัมพันธ์ที่ดีตอบ เมื่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน เกิดขึ้น บุคคลก็พร้อมที่จะเปิดเผย ตนเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเอง อันหมายถึงการ พัฒนาตนเองก็จะเกิดขึ้นตามมา

4 การเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของ บุคคลไปในทางที่ดีนั้นจะไม่ เกิดขึ้น เว้นแต่ว่าจะต้องมี สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคคล เกิดขึ้นก่อน

5 ความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติของ มนุษย์ มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม มนุษย์เป็นผู้ที่มีเหตุผล มีความสามารถ ในการแก้ไขปัญหาและสามารถ ตัดสินใจด้วยตนเองได้ มีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พูดจริง ทำจริง มีความปรารถนาที่จะก้าวไปข้างหน้า เพื่อให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์

6 บุคลิกภาพของมนุษย์ มนุษย์มีความคิดของตนเอง ( Self Concept ) ที่คิดว่าตนเองเป็น อย่างไร

7 ตัวตนตามแนวคิดของ คาร์ล โรเจอร์ ประกอบด้วยตัวตน 3 ประเภท 1. ตัวตนที่เป็นจริง ( Real self ) 2. ตัวตนที่คิดว่าเราเป็น (Perceived self ) 3. ตัวตนที่เราต้องการจะเป็น (Ideal self )

8

9

10 We use the words SELF-CONCEPT to mean your own view of yourself and it can include: How you see yourself Your thoughts about yourself Your beliefs about yourself How you feel about yourself

11 สภาพความไม่สบายใจ ของ Cl เกิดจากความไม่สอดคล้องกัน ระหว่างสิ่งที่บุคคลต้องการจะเป็น กับสิ่งที่เป็นอยู่

12 ก. ข ค ใครไม่สบายใจที่สุด ก ข หรือ ค

13

14 จุดมุ่งหมายในการให้ คำปรึกษา บรรยากาศที่อบอุ่น การค้นพบและเข้าใจตนเองของ Cl หา แนวทางพัฒนาปรับปรุงตนเองให้ตรง กับความเป็นจริง Cl เข้าใจตนเองว่าอะไรคืออุปสรรคของ ความเจริญงอกงามแห่งตน Cl รับรู้สิ่งที่ทำให้ตนบิดเบือนหรือรับรู้ ตนเองผิดไปจากความเป็นจริง Cl พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ

15 เทคนิคในการให้คำปรึกษา รับฟังและยอมรับ Cl การสะท้อนความรู้สึก การทำให้เกิดความเข้าใจที่กระจ่าง ชัด เข้าใจโดยอยู่กับเหตุการณ์ปัจจุบัน

16 การวินิจฉัย การทดสอบโดยใช้เครื่องมือ การแปลความหมาย การสืบประวัติ การสอบซักข้อมูล

17 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบ เอกัตบุคคล Person Centered Theory ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฎยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google