งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีทางอาชีพ  ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development)  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความ ต้องการทาง จิตวิทยา Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทาง พัฒนาการของ อัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก  (Ginzberg and Associates’ Theory) ข้อมูลพื้นฐาน การเลือกอาชีพของ บุคคลมักจะขึ้นอยู่กับตัวแปร 4 ประการ คือ 1. องค์ประกอบด้านความเป็นจริง (Reality Factor) หมายถึงการตอบสนองที่บุคคล มีต่อความกดดันจากสภาพความเป็น จริงของสิ่งแวดล้อม 4

5 2. กระบวนการทางการศึกษา (Educational Process)

6 3. องค์ประกอบด้านอารมณ์ (Emotional Factors) หมายถึง ลักษณะทางบุคลิกภาพของ บุคคล ที่ทำให้บุคคลตอบสนองต่อ สิ่งแวดล้อมอย่างไร

7 4. ค่านิยมของแต่ละบุคคล (Personal Values)

8 Ginzberg เชื่อว่า กระบวนการตัดสินใจเลือกอาชีพนั้น จะเกิดควบคู่ไปกับชีวิตการทำงานของ บุคคล และถ้าการเลือกอาชีพในช่วงต้นของ ชีวิตไม่นำไปสู่ความพึงพอใจในการทำงาน บุคคลอาจเลือกอาชีพใหม่ได้ ในชีวิตการทำงานนั้น บุคคลต้องมี การเปลื่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ตามพัฒนาการของชีวิต หากความ ต้องการเปลี่ยนไป อาจมีผลต่อการปรับตัว ของบุคคลให้ตรงกับความต้องการของ ตนเองมากที่สุด 8

9 Ginzberg แบ่งขั้นตอนของการเลือก อาชีพเป็น 3 ระยะ คือ 1. Fantasy Period เริ่มตั้งแต่วัยเด็กจนถึง 11 ปี เป็นระยะเพ้อฝันถึงอาชีพต่าง ๆ ที่ตนเอง อยากเป็น โดยยังไม่คำนึงถึงความสามารถ และความเป็นไปได้

10 2. Tentative Period ช่วงระหว่างอายุ 11-17 ปี เป็นระยะการพิจารณาอาชีพแต่ยังยึด องค์ประกอบเกี่ยวกับตนเอง เช่น ความ สนใจ ความสามารถและค่านิยม องค์ประกอบที่แท้จริงยังไม่นำมาพิจารณา ซึ่งยังสามารถแบ่งย่อย ๆ ออกเป็นแต่ละขั้น ดังนี้

11 2.1 Interest Stage อายุ 11 ถึง 12 ปีขั้นนี้ยังใช้ความสนใจของตนเองในการ เลือกอาชีพที่ต้องการ 2.2 Capacity Stage อายุ 13 ถึง 14 ปีขั้นนี้ นำความสามารถของตนเองมาพิจารณา ด้วยแต่เนื่องจากความรู้ความสามารถยังไม่ ถึง จึงเลือกอาชีพแบบทดลอง

12 2.3 Value Stage อายุ 15 ถึง 16 ปี ขั้น นี้จะใช้ค่านิยมของสังคม เช่น รายได้ ชื่อเสียงเกียรติยศจะถูกนำมาพิจารณาใน การเลือกอาชีพมากกว่าความสนใจและ ความ สามารถ ของตน 2.4 Transition Stage อายุ 17 ปี เริ่มมี การพิจารณาถึงความสนใจ ความสามารถ ค่านิยม ซึ่งขั้นนี้มักจะทราบว่าตนเอง ต้องการ มีอาชีพแบบใด สามารถทำอะไร ได้บ้าง

13 3. Realistic Period อายุ 17 ปี ถึงวัยผู้ใหญ่ อายุประมาณ 25 ปี เป็นระยะที่จะมีการประนี ประนอม (Compromise) ระหว่างองค์ประกอบที่เป็น จริง กับความต้องการและความสามารถเข้า ด้วยกัน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ

14 3.1 Exploration Stage เป็นขั้นสำรวจอาชีพ ต่าง ๆ 3.2 Crystallization Stage พร้อมที่จะ เลือก อาชีพใดอาชีพหนึ่ง เนื่องจากได้ข้อมูลใน อาชีพมากพอควรแล้ว 3.3 Specification Stage ขั้นเลือกอาชีพ ระยะนี้จะตัดสินใจเมื่อเข้าสู่อาชีพนั้น เช่น เลือกงาน หรือเลือกเรียนวิชาชีพ ที่ต้องการ

15 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google