งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีทางอาชีพ  ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development)  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความ ต้องการทาง จิตวิทยา Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทาง พัฒนาการของ อัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory) โรว์สรุปว่า ความแตกต่างของบุคคลใน การเข้าสู่อาชีพนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ประสบการณ์วัยเด็ก โดยเฉพาะอิทธิพลใน การเลี้ยงดูที่พ่อแม่มีต่อลูกจะมีผลต่อ บุคลิกภาพการเข้าหาหรือไม่เข้าหาผู้อื่น ของเด็ก และมีผลต่อการเลือกประกอบ อาชีพประเภทอยากทำร่วมกับผู้อื่น หรือ หลีกหนีจากผู้อื่น 4

5 โรว์เน้นความสำคัญของพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และความต้องการ ที่มีผลต่อ การเลือกทิศทางอาชีพของบุคคล

6 หลักการใหญ่ๆ ของโรว์ มีดังนี้ 1. พันธุกรรมพันธุกรรม จะเป็น ตัวกำหนดและจำกัดในการพัฒนา คุณลักษณะต่างๆ ของมนุษย์ แต่ คุณลักษณะบางอย่างก็ไม่อยู่ใน อิทธิพลของพันธุกรรม 6

7 2. วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมทางสังคม รวมทั้งประสบการณ์เฉพาะตัวของเด็ก แต่ละคน จะกำหนดทิศทางพัฒนาการ ของคุณลักษณะต่างๆ ที่ได้จาก พันธุกรรม

8 3. ประสบการณ์ความพึงพอใจ หรือ ความคับข้องใจ ในวัยเด็กจะกำหนดทิศทางความ สนใจของบุคคล

9 4. แบบแผนความสนใจที่เด่นชัด จะถูก กำหนดโดยพลังทางจิต (Psychic Energy) 9

10 5. แรงจูงใจจะนำไปสู่ความสัมฤทธิผล นั้น ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ และ ความสามารถที่จะตอบสนองความ ต้องการนั้น

11 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google