งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2 ทฤษฎีทางอาชีพ  ทฤษฎีความต้องการของฮอพพอค (Hoppock’s Composite Theory)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ (Holland’s Theory of Vocational Choice)  ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (Roe’s Theory)  ทฤษฎีอาชีพของกินสเบอร์ก (Ginzberg and Associates’ Theory)  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์ (Super’s Theory of Vocational Development)  ทฤษฎีของไทด์แมน และ โอฮารา (Tiedman and O’Hara Theory of Career Development) 2

3 ทฤษฎีทางอาชีพ 1. กลุ่มที่มุ่งความ ต้องการทาง จิตวิทยา Hoppock’s Composite Theory Holland’s Theory of Vocational Choice Roe’s Theory 2. กลุ่มที่มุ่งทาง พัฒนาการของ อัตตา Ginzberg and Associates’ Theory Super’s Theory of Vocational Development Tiedman and O’Hara Theory of Career Development

4  ทฤษฎีพัฒนาการทางอาชีพของซูเปอร์  (Super’s Theory of Vocational Development) พื้นฐานทางทฤษฎี 1. มนุษย์มีความแตกต่างกันในด้าน ความสามารถ ความสนใจ และ บุคลิกภาพ 4

5 2. ความแตกต่างของบุคคลแต่ละคน ทำให้เขาเหมาะสมกับอาชีพแตกต่าง กันออกไป

6 3. ในงานแต่ละอาชีพ แม้ต้องการบุคคล ที่มีคุณลักษณะบางอย่างเข้าไปทำก็ ตาม แต่ก็กว้างขวางมากพอที่จะให้บุคคล ที่มีบุคลิกภาพใกล้เคียงอื่นๆ สามารถ ประกอบงานอาชีพนั้นได้เช่นกัน

7 4. ความพึงพอใจของบุคคล ความสามารถ สถานการณ์ที่เขา ดำรงชีวิตอยู่ รวมทั้งความคิดรวบยอด ที่มีต่อตนเอง จะมีการเปลี่ยนแปลงไป ตามเวลาและประสบการณ์ ทำให้การตัดสินใจเลือกอาชีพของ บุคคลมีการเปลื่ยนแปลงได้เสมอ 7

8 5. ชีวิตเป็นกระบวนการที่มีการ เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง 5.1 ระยะการเจริญเติบโต (Growth Stage) 5.2 ระยะการสำรวจ (Exploratory Stage) 5.3 ระยะการวางรากฐาน (Establishment Stage) 5.4 ระยะการสร้างความมั่นคง ( Maintenance Stage) 5.5 ระยะเสื่อมถอย (Decline Stage)

9 6. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อแบบแผน ทางอาชีพของบุคคล คือ 6.1 ระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและ สังคมของพ่อแม่ 6.2 ความสามารถทางสติปัญญา 6.3 บุคลิกภาพ 6.4 โอกาสที่จะมีประสบการณ์ทาง อาชีพต่างๆ 9

10 7. การแนะแนวอาชีพ มีอิทธิพลต่อการ เลือกอาชีพของเด็ก 10

11 8. พัฒนาการทางอาชีพ คือพัฒนาการ ทางจิตใจและร่างกาย ประกอบกับการ แสดงออกของความคิดรวบยอดของบุคคล

12 9. การเข้าสู่อาชีพของบุคคล มักถูก กำหนดโดยกระบวนการประนีประนอม ระหว่างตัวบุคคลกับตัวแปรทางสังคม เช่น ระหว่างภาพพจน์ที่ตนมีอยู่กับสภาพความ เป็นจริง

13 10. ความพึงพอใจในการทำงานในชิวิต ขึ้นอยู่กับ 10.1 ความสามารถ ความสนใจ บุคลิกภาพ และค่านิยมของบุคคล มี โอกาสได้แสดงออกมามากน้อยเพียงใด ในงานที่ทำ 10.2 ประสบการณ์ของบุคคลที ได้รับจากการทำงาน สอดคล้องกับ ภาพพจน์ของตัวเขาเองมากเพียงใด

14 Super แบ่งระยะพัฒนาการด้านอาชีพไว้ 4 ขั้น ดังนี้ 1. Exploration อายุระหว่าง 15-24 ปี มีพฤติกรรมทางอาชีพในการสำรวจตนเอง ทดลองทำงานอาจเป็นงานหลังเลิกเรียน (Part-Time)

15 2. Establishment อายุระหว่าง 25-44 ปี เริ่มต้นแบบงานและอาชีพที่ตนเองถนัด และ เหมาะสมกับตนเอง

16 3. Maintenance อายุระหว่าง 45-64 ปี เป็นการค้นพบโลกของงานอย่างแท้จริง เป็นพฤติกรรมที่รักษาความมั่นคงในการ ทำงานไว้ ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง

17 4. Decline อายุ 65 ปีขึ้นไป ไม่สนใจในการทำงานหนักเนื่องจาก สุขภาพไม่เอื้ออำนวย อาจแสวงหางาน Part-Time เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

18 ภาระกิจทางด้านอาชีพ (Vocational Tasks) Super เชื่อว่า ในทุกระยะของพัฒนาการของบุคคล จะต้องมีภาระกิจทางด้านอาชีพเกิดขึ้น ควบคู่กันด้วย เช่น ในช่วงวัยรุ่น ก็มีภาระกิจที่ยังต้อง แสวงหา ค้นคว้าอาชีพต่างๆ ที่เหมาะสมกับ ตนเองมากที่สุด เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ภาระกิจทางอาชีพ คือการสร้างความมั่นคง และความก้าวหน้า ให้กับชีวิตการทำงานของตนเอง “ มนุษย์ ใช้การทำงานเป็นทางแสดงออก ของบุคลิกภาพ ” 18

19 ซักถาม - อภิปราย


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีทางอาชีพ ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google