งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเตรียมความพร้อม สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย นางสุนิสา ประไพตระกูล กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเตรียมความพร้อม สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย นางสุนิสา ประไพตระกูล กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเตรียมความพร้อม สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย นางสุนิสา ประไพตระกูล กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

2 19/04/582 วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความ พร้อมในเวทีประชาคมอาเซียน เกษตรกรสามารถ ผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอาเซียน (ASEAN GAP) สามารถรักษาฐานการผลิตและการตลาดสินค้า เกษตรไทยคุณภาพดีในระดับอาเซียน เป้าหมาย 77 จังหวัด เกษตรกร 6,200 ราย เป้าหมาย 77 จังหวัด เกษตรกร 6,200 ราย ที่มา... การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 ประเทศสมาชิก 10 ประเทศต้องใช้มาตรฐานการ ผลิตเดียวกัน

3 1. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 สมาชิก 10 ประเทศ ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน 2. นโยบายกระทรวงเกษตรฯ การ เตรียมความพร้อม ของภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน 3. สินค้าเกษตรมีการแข่งขันสูง มีการ กีดกันทางการค้า ที่ไม่ใช่ภาษี จำเป็นต้องมีมาตรฐาน รองรับ 4. สนับสนุนความปลอดภัยด้านอาหาร พัฒนาชีวิตเกษตรกร และรักษาสิ่งแวดล้อม ที่มา / ความสำคัญ ของโครงการ

4 19/04/584 วัตถุประสงค์ โครงการ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่และ เกษตรกรให้มีความพร้อม ในเวทีประชาคมอาเซียน เจ้าหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ASEAN GAP ( มกษ. 9001- 2556) เกษตรกรสามารถผลิตสินค้า เกษตรให้ได้มาตรฐาน ASEAN GAP สามารถรักษาฐานการผลิตและ การตลาดสินค้า เกษตรไทยคุณภาพดีในระดับ อาเซียน

5 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐาน ASEAN GAP 2,320 คน ( ผู้ผลิตทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง 58 จังหวัดๆละ 40 คน จังหวัดที่เคยดำเนินงานใน ปี 2557 ) 2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนา เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP จำนวน 3,880 คน ( อบรมเกษตรกร 77 จังหวัดๆ ละ 50-60 คน )

6 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 3. พัฒนากลุ่มนำร่องผู้ผลิตสินค้าเกษตร สู่อาเซียน ( กลุ่มนำร่องผู้ผลิต ไม้ผล 4 ชนิด ทุเรียน มังคุด ลำไย มะม่วง 7 กลุ่ม และกล้วยไม้ 1 กลุ่ม ) 1. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ราชบุรี กล้วยไม้ 2. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ที่ 3 ระยอง ไม้ผล 3. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ขอนแก่น ไม้ผล 4. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 สงขลา ไม้ผล 5. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ ไม้ผล 6. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 นครราชสีมา ไม้ผล 7. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สุราษฎร์ธานี ไม้ผล 8. สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก ไม้ผล

7 กิจกรรม ปีงบประมาณ 2558 4. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ เตรียมความพร้อม เจ้าหน้าที่เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ( ส่วนกลาง ) 5. ประเมินสถานการณ์การดำเนินงาน เตรียมความพร้อม เข้าสู่มาตรฐาน ASEAN GAP ( ส่วนกลาง )

8 ตัวชี้วัด โครงการ ผลผลิต - เกษตรกร จำนวน 6,200 ราย ได้รับความรู้และ เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบ มาตรฐาน ASEAN GAP ผลลัพท์ - เกษตรกรมีการปรับตัวและเตรียม ความพร้อมต่อการเปิดประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน

9


ดาวน์โหลด ppt โครงการเตรียมความพร้อม สินค้าเกษตรไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดย นางสุนิสา ประไพตระกูล กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google