งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

2 วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้ได้รับความรู้การ ผลิตสินค้าเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพเพื่อการ รับรองมาตรฐานแหล่งผลิต GAP และ เกษตรอินทรีย์

3 เป้าหมาย เป้าหมาย เพื่อพัฒนาเกษตรกรจำนวน ๘๘, ๘๕๐ ราย แยกเป็น ๑. เกษตรกรเข้าสู่ระบบการรับรอง มาตรฐาน GAP ( สพส.) จำนวน ๘๕, ๙๓๐ ราย ๗๖ จังหวัด ๒. เกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ สู่สากล ( สพส.) จำนวน ๔๒๐ ราย ๙ จังหวัด ๓. เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ( สสจ.) จำนวน ๒, ๕๐๐ ราย ๑๓ จังหวัด ( สสจ.) จำนวน ๒, ๕๐๐ ราย ๑๓ จังหวัด

4 กิจกรรมภายใต้โครงการ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP ( สพส.) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบ การรับรองมาตรฐาน GAP ( สพส.) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การ รับรองเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การ รับรองเกษตรอินทรีย์ เชิงพาณิชย์สู่สากล ( สพส.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ( สสจ.) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ( สสจ.)

5 วิธีการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม

6 ๑. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบการ รับรองมาตรฐาน GAP ประกอบด้วย ๑. ๑ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่ ปรึกษาเกษตรกร ระดับอำเภอ จำนวน ๑, ๕๐๐ ราย เวลา ๓ วัน ( สสข.) ๑. ๒ อบรมเกษตรกร จำนวน ๘๕, ๗๓๐ ราย เวลา ๒ วัน ( จังหวัด / อำเภอ ) อำเภอ ) ๑. ๓ ติดตามให้คำปรึกษาและประเมิน แปลงเบื้องต้น จำนวน ๓๕, ๙๓๐ แปลง ( อำเภอ )

7 ๑. ๔ อบรมเกษตรกรฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ การรับรองมาตรฐาน GAP แบบกลุ่ม จำนวน ๖ กลุ่ม ๒๐๐ ราย เวลา ๓ วัน ( จังหวัด / แบบกลุ่ม จำนวน ๖ กลุ่ม ๒๐๐ ราย เวลา ๓ วัน ( จังหวัด / อำเภอ ) อำเภอ ) ๑. ๕ จัดทำคู่มือที่ปรึกษาเกษตรกร จำนวน ๑, ๕๐๐ เล่ม ( สพส.) ๑. ๖ จัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเขต จำนวน ๒๗๐ คน ๑. ๖. ๑ สสข. ๑, ๒ และ ๓ เขตละ ๓๐ คน ๑. ๖. ๒ สสข. ๔, ๕ และ ๖ เขตละ ๖๐ คน

8 ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การรับรอง มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เชิงพาณิชย์สู่สากล ประกอบด้วย เชิงพาณิชย์สู่สากล ประกอบด้วย ๒. ๑ อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕๐ ราย ( สพส.) ๒. ๑ อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน ๕๐ ราย ( สพส.) ๒. ๒ ประชุมจัดตั้งกลุ่มการผลิตข้าว ผัก และชาอินทรีย์ ๒. ๒ ประชุมจัดตั้งกลุ่มการผลิตข้าว ผัก และชาอินทรีย์ จำนวน ๒๑ กลุ่ม ( จังหวัด ) จำนวน ๒๑ กลุ่ม ( จังหวัด ) ๒. ๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช อินทรีย์ และ ทัศนศึกษาดูงาน ๒. ๓ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช อินทรีย์ และ ทัศนศึกษาดูงาน จำนวน ๔๒๐ ราย ( จังหวัด ) จำนวน ๔๒๐ ราย ( จังหวัด )

9 ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ๒. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่การ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เชิงพาณิชย์สู่สากล ( ต่อ ) เชิงพาณิชย์สู่สากล ( ต่อ ) ๒. ๔ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๔๒๐ แปลง ( จังหวัด ) ๒. ๔ ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น จำนวน ๔๒๐ แปลง ( จังหวัด ) ๒. ๕ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๒ ชนิด ( สพส.) ๒. ๕ ผลิตสื่อและสิ่งพิมพ์เกษตรอินทรีย์ จำนวน ๒ ชนิด ( สพส.) ๒. ๖ สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด จำนวน ๙ จังหวัด ๒. ๖ สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด จำนวน ๙ จังหวัด ๒. ๗ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง ( สพส.) ๒. ๗ จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์ จำนวน ๑ ครั้ง ( สพส.)

10 ๓. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ ลดต้นทุนการผลิตกาแฟ ( สสจ.)

11 ผลผลิต เกษตรกรได้รับความรู้จำนวน ๘๘, ๘๕๐ ราย ผลลัพธ์ เกษตรกรร้อยละ ๖๐ ของเกษตรกรที่ ได้รับ การถ่ายทอดความรู้ นำความรู้ไป ปฏิบัติ

12


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๔ สำนักพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google