งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง นายจรินทร์ จินตชัชวาล นวส.5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

2 อำเภอ เป้าหมาย ( คน ) แยกกลุ่มพืช ( คน ) จังห วั ด อำเ ภ อ มังคุ ด ลอง ก อ ง ปาล์ม น้ำมั น มะม่วงหิม พานต์ ผัก กา แ ฟ ข้าว 1. เมือง ระนอง กระบุรี กะเปอ ร์ ละอุ่น สุข สำรา ญ รวม 900 1, แผนการถ่ายทอดความรู้เกษตรกร จังหวัดระนอง โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2551

3 อำเภอ เป้าหมาย อำเภอ ( ราย ) แยกกลุ่มพืช ( คน ) มังคุ ด ลอง ก อ ง พืช ผั ก ปาล์ม น้ำมั น มะม่วงหิม พานต์ กา แ ฟ ข้าว รว ม เมือง ระน อง กระบุรี กะเปอร์ ละอุ่น สุข สำร าญ รวม 1, ,0 4 1 สรุปผลการถ่ายทอดความรู้เตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี 2551 จังหวัดระนอง


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 2 ร้อยละของจำนวนเกษตรกรเป้าหมาย ผ่านการเตรียมความพร้อม ( ถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการ โรงเรียนเกษตรกร ประจำปี 2551) จังหวัดระนอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google