งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๑.คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ๒.รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๑.คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ๒.รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๑.คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ๒.รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๓.หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( ส่วนกลาง )หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( ส่วนกลาง ) ๔.หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( สสข.)หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( สสข.) ๕.หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( จังหวัด )หนังสือแจ้งหน่วยงาน ( จังหวัด ) ๖.แผนการติดตามงานแผนการติดตามงาน ๗.แนวทางการขออนุมัติไปราชการแนวทางการขออนุมัติไปราชการ ๘.เทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๙.ประเด็นและกรอบการติดตามงานประเด็นและกรอบการติดตามงาน ๑๐.แบบรายงานผลการติดตามงานภาพรวมสสข. ( มิติโครงการ มิติพื้นที่ ) มิติโครงการ มิติพื้นที่ ๑๑.รายละเอียดพื้นที่ดำเนินการของแต่ละโครงการรายละเอียดพื้นที่ดำเนินการของแต่ละโครงการ

2 โครงการกรอบ คำถาม ประเด็ น e-project โหลด 1. โครงการบริหารจัดการศัตรูพืชและการเขตกรรม เพื่อลดความเสี่ยงเกษตรกร โหลด 2. โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรโหลด 3. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน โหลด แบบติดตาม โหลด แบบรายงาน โหลด โหลด โหลด 4. โครงการศูนย์เรียนรู้พันธุ์พืชอำเภอโหลด 5. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5.1. คลินิกเกษตรโหลด 5.2. อาหารกลางวัน ( ประเด็นตามเขตตรวจ ราชการ โหลด ) โหลด ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

3 โครงการกรอบ คำถาม ประเด็ น 6. โครงการพัฒนาองค์กรเกษตรกร 6.1. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโหลด 6.2. ยุวเกษตรกรโหลด 6.3. เคหกิจเกษตรโหลด 6.4 กลุ่มแม่บ้านดีเด่นโหลด 6.5 เวทีเครือข่ายโหลด 6.6 อบรมผู้นำกลุ่มส่งเสริมอาชีพโหลด 7. โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโหลด 8. โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่โหลด 9. โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวโหลด ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

4 โครงการ กรอบ คำถาม ประเด็ น 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังโหลด ไตรมาสที่ ๒โหลด ไตรมาสที่ ๓โหลด ไตรมาสที่ ๔โหลด 11. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริม การเกษตร ( เกษตรหมู่บ้าน ) โหลด 12. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโหลด 13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปผลผลิต เกษตร โหลด ประเด็นและกรอบการติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔

5 เขตตรวจ ราชการ ประเด็น ที่ 1 โหลด ที่ 2 โหลด ที่ 3 โหลด ที่ 4 โหลด ที่ 5 โหลด ที่ 6 โหลด ที่ 7 โหลด ที่ ๘โหลด ที่ ๙โหลด ประเด็นติดตามงานโครงการอาหารกลางวัน ตามเขตตรวจราชการ เขตตรวจ ราชการ ประเด็น ที่ 1 ๐โหลด ที่ ๑๑โหลด ที่ ๑๒โหลด ที่ ๑๓โหลด ที่ ๑๔โหลด ที่ ๑๕โหลด ที่ ๑๖โหลด ที่ ๑๗โหลด


ดาวน์โหลด ppt การติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๕๔ ๑.คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ๒.รายชื่อทีมติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google