งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555. ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555. ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

2 ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง

3 ข้อมูลแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ที่ แผนงาน / โครงการ งบประมา ณ ผลการ ปฏิบัติงาน 1 โครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบันเกษตรกรและพัฒนาสินค้าเกษตร ปลอดภัย ( สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้เสนอโครงการ ) 2,385,600.- บาท กิจกรรม ( เฉพาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ) - กิจกรรม 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/ 50 คน - กิจกรรม 1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ครั้งที่ 1/ 50 คน 33,560.- - กิจกรรม 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/50 คน - กิจกรรม 1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/50 คน 18,680.- - กิจกรรม 2.1 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ครั้งที่ 1 - กิจกรรม 2.1 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ครั้งที่ 1 249,985.- 79,985.- - กิจกรรม 2.2 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ครั้งที่ 2 - กิจกรรม 2.2 ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด ครั้งที่ 2 82,185.- 82,185.- - กิจกรรม 3.1 การติดตามประเมินผลโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบัน เกษตรกรฯ - กิจกรรม 3.1 การติดตามประเมินผลโครงการเชื่อมโยงตลาดสถาบัน เกษตรกรฯ 5,000.- 0 รวม 1 โครงการ 5 กิจกรรม งบประมาณ 389,410.- บาท 214,900.-

4 ข้อมูลแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ( เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 ที่ แผนงาน / โครงการ งบประมาณ ผลการ ปฏิบัติงาน 2โครงการพัฒนาการผลิตข้าวปลอดภัยคุณภาพทั้งระบบ ( สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ผู้เสนอโครงการ ) 6,400,000.- บาท กิจกรรม ( เฉพาะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ) 215,800.- บาท 0 - กิจกรรม 1.1 ถ่ายทอดความรู้ละเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแก่ - กิจกรรม 1.1 ถ่ายทอดความรู้ละเทคโนโลยีการผลิตข้าวปลอดภัยแก่ เกษตรกร ตามกระบวนการ เกษตรกร ตามกระบวนการ 70,800.- บาท 0 - กิจกรรม พัฒนาโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน - กิจกรรม พัฒนาโรงสีสหกรณ์การเกษตรเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP GAP 100,000.- บาท 0 - กิจกรรม 4.1.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าข้าวปลอดภัย - กิจกรรม 4.1.1 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าข้าวปลอดภัย 45,000.- บาท 42,100.- รวม 1 โครงการ 3 กิจกรรม งบประมาณ 215,800.- บาท 215,800.- บาท42,100.-


ดาวน์โหลด ppt ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555. ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google