งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ตั้งแต่ 1 ต. ค ก. ค. 53

2 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูอาชีพของ เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมหลัก การพัฒนาและฟื้นฟู อาชีพของเกษตรกรรายย่อย เจ้าภาพ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารการจัดการสหกรณ์

3 ร้อยละ ตัวชี้วัดที่ 9 สมาชิกสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินอุดหนุนชดเชยดอกเบี้ยตามโครงการ

4 ร้อยละ ประสานงานจัดทำแผนพัฒนาอาชีพกิจกรรมทางการเกษตร เพื่อฟื้นฟูอาชีพสมาชิกที่ร่วมโครงการ

5 ร้อยละ ประสานงานกับ สกอ. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่มีหนี้ค้าง

6 ร้อยละ รวบรวมเอกสารหลักฐานตรวจสอบแล้วเบิกจ่ายเงินชดเชย ร้อยละ 78.10


ดาวน์โหลด ppt ผลการปฏิบัติงานและ งบประมาณ ของ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2553 ตั้งแต่ 1 ต. ค. 52 - 30 ก. ค. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google