งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2551

2 แนวคิด หลักการ เพื่อให้ นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ ความ เข้าใจ มีทัศนคติที่ต่อการทำวิจัย และทำวิจัย มีการทำวิจัยในงาน สาธารณสุขของจังหวัด ที่สำคัญ น่าสนใจ และยังขาดองค์ความรู้

3 KPI 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ มี ทัศนคติต่อการทำงานวิจัยหลังเข้า ร่วมโครงการดีกว่าก่อนเข้าร่วม โครงการ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ ผลิตผลงานวิจัยได้อย่างน้อย ร้อย ละ 60 ของงานวิจัยที่จัดทำขณะ เข้าอบรมตามโครงการ

4 1. จัดตั้งทีม คณะกรรมการพัฒนางานวิจัย กำหนดแนวทาง / วางแผนใน การพัฒนางานวิจัย 2. ประชาสัมพันธ์ / ชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ ที่สนใจแสดงความจำนง เข้าร่วมโครงการ 3. จัดทำหลักสูตรในการ ฝึกอบรมนักวิจัย กิจกรรม

5 4. ดำเนินการอบรม / จัดทำ งานวิจัยตามแผนงานที่วางไว้ 5. จัดเวทีเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจัย 6. สรุปและประเมินผล โครงการ

6 กลุ่มเป้าหมาย / งบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย 1. นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดยโสธร 2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20-30 คนงบประมาณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยะเวลาดำเนินงาน ตุลาคม 2550- กันยายน 2551

7 1. ประเมินความรู้เรื่อง ทัศนคติต่อการทำวิจัยก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ 2. จำนวนผลงานวิจัย ประเมินผล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา งานวิจัย สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google