งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร

2

3 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน 1. เป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรใน พื้นที่เพื่อช่วยให้ เกษตรกรรายย่อยต้นทุนการผลิตลง สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยใน การผลิตได้ เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น สามารถจัดการการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ (farmer manager) สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรอง ทางการตลาดสูงขึ้น

4 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 2. เป็นการส่งเสริมให้พื้นที่การผลิต สินค้าชนิดเดียวกันรวมการผลิตเป็น แปลงใหญ่ขึ้น โดยที่เจ้าของแปลงทุก แปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตใน แปลงนั้นๆอยู่ 3. การจัดการในลักษณะแปลงใหญ่ให้ เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมี ผู้มาช่วยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ โครงการ (Filed manager)

5 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 4. การเลือกพื้นที่และชนิดสินค้า จำเป็นต้องทำร่วมกัน ต้องบูรณาการ หน่วยงานที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน (function /commodity approach)

6 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 5. มอบหมายให้หน่วยงานเลือกพื้นที่ ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการพื้นที่โครงการ (field manager) กรณีของ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ ใช้ระบบ MRCF เป็นระบบปฏิบัติงาน เน้นการจัดการข้อมูลพื้นที่ การ เชื่อมโยง IT smart phone ฯลฯ การมี ส่วนร่วมกับชุมชน ( ศบกต.) และการบูร ณาการหน่วยงานร่วม

7 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 6. พื้นที่ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการ ต้องมีหลักเกณฑ์ การพิจารณา กรณี กรมส่งเสริมการเกษตร เลือกชนิดสินค้า 219 จุด พื้นที่ที่เลือกต้องมีขนาดพื้นที่ทำการผลิต สินค้าชนิดเดียวกัน ติดกัน หรือต่อเนื่องกัน มีลักษณะทางสังคม การปกครอง ที่จะ บริหารจัดการร่วมกันได้ พื้นที่ระหว่าง 300-5,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดพืช ลักษณะพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร และการตลาด

8 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 7. จะต้องมีข้อมูลของพื้นที่ Zoning ควรเลือกพื้นที่โครงการที่เหมาะสม S1-S3 เป็นพื้นที่ดำเนินการ มีข้อมูลของเกษตรกร (Smart farmers ต้นแบบ Smart farmer หรือ Developing Smart Farmers) มีข้อมูลของการผลิตสินค้า ( พันธุ์ / ผลผลิต / ปัญหาการผลิต / ตลาด / ปัญหาและ แนวทางการพัฒนา ) มีประเด็นในการส่งเสริม (Impact point) เพื่อกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน

9 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 8. ผู้จัดการ จะเป็นผู้บริหารจัดการ ข้อมูล คน พื้นที่ กิจกรรมให้สอดคล้องกัน ต้องมีอำนาจเชื่อมโยงให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ ตรงประเด็น และได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผ่าน ขั้นตอนมาก

10 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 9. การบริหารจัดการ โครงการ ผู้จัดการโครงการ Field manager ในระดับจังหวัด มี Project managers หน่วยงานสนับสนุน Field managers Program Director ( รองปลัดฯ ) Program managers ( อธิบดี )

11 หลักคิดและแนวทางการ ดำเนินงาน ( ต่อ ) 10. จุดอ่อนที่สำคัญของการ พัฒนาการเกษตร แต่ละหน่วยงานเข้าไปดำเนินการกันเอง มีเป้าหมายตนเอง ทั้งพื้นที่และเกษตรกร เน้นหลักเฉพาะงานตนเอง ยังขาดความเข้าใจในโครงการบริหาร จัดการ


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่ โดย นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริม การเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google