งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
การส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ โดย นายโอฬาร พิทักษ์  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

2

3 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน
เป็นการปรับวิธีการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เพื่อช่วยให้ เกษตรกรรายย่อยต้นทุนการผลิตลง สามารถใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิตได้ เข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้น สามารถจัดการการผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ (farmer manager) สามารถเข้าถึงการตลาดและมีอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น

4 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
2. เป็นการส่งเสริมให้พื้นที่การผลิตสินค้าชนิดเดียวกันรวมการผลิตเป็นแปลงใหญ่ขึ้น โดยที่เจ้าของแปลงทุกแปลงยังคงเป็นเจ้าของและผู้ผลิตในแปลงนั้นๆอยู่ 3. การจัดการในลักษณะแปลงใหญ่ให้เป็นไปได้และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีผู้มาช่วยทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่โครงการ (Filed manager)

5 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
4. การเลือกพื้นที่และชนิดสินค้า จำเป็นต้องทำร่วมกัน ต้องบูรณาการหน่วยงานที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน (function /commodity approach)

6 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
5. มอบหมายให้หน่วยงานเลือกพื้นที่ทำหน้าที่เป็น ผู้จัดการพื้นที่โครงการ (field manager) กรณีของ กรมส่งเสริมการเกษตร ให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ ใช้ระบบ MRCF เป็นระบบปฏิบัติงาน เน้นการจัดการข้อมูลพื้นที่ การเชื่อมโยง IT smart phone ฯลฯ การมีส่วนร่วมกับชุมชน (ศบกต.) และการบูรณาการหน่วยงานร่วม

7 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
6. พื้นที่ที่ได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการต้องมีหลักเกณฑ์ การพิจารณา กรณี กรมส่งเสริมการเกษตร เลือกชนิดสินค้า 219 จุด พื้นที่ที่เลือกต้องมีขนาดพื้นที่ทำการผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน ติดกัน หรือต่อเนื่องกัน มีลักษณะทางสังคม การปกครอง ที่จะบริหารจัดการร่วมกันได้ พื้นที่ระหว่าง 300-5,000 ไร่ ขึ้นกับชนิดพืช ลักษณะพื้นที่และความพร้อมของเกษตรกร และการตลาด

8 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
7. จะต้องมีข้อมูลของพื้นที่ Zoning ควรเลือกพื้นที่โครงการที่เหมาะสม S1-S3 เป็นพื้นที่ดำเนินการ มีข้อมูลของเกษตรกร (Smart farmers ต้นแบบ Smart farmer หรือ Developing Smart Farmers) มีข้อมูลของการผลิตสินค้า (พันธุ์/ผลผลิต/ ปัญหาการผลิต/ตลาด/ปัญหาและแนวทางการพัฒนา) มีประเด็นในการส่งเสริม (Impact point) เพื่อกำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน

9 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
8. ผู้จัดการ จะเป็นผู้บริหารจัดการข้อมูล คน พื้นที่ กิจกรรมให้สอดคล้องกัน ต้องมีอำนาจเชื่อมโยงให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ เข้ามาทำงานในพื้นที่ได้ตรงประเด็น และได้อย่างรวดเร็ว ไม่ผ่านขั้นตอนมาก

10 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
9. การบริหารจัดการโครงการ ผู้จัดการโครงการ Field manager ในระดับจังหวัด มี Project managers หน่วยงานสนับสนุน Field managers Program Director (รองปลัดฯ) Program managers (อธิบดี)

11 หลักคิดและแนวทางการดำเนินงาน (ต่อ)
10. จุดอ่อนที่สำคัญของการพัฒนาการเกษตร แต่ละหน่วยงานเข้าไปดำเนินการกันเอง มีเป้าหมายตนเอง ทั้งพื้นที่และเกษตรกร เน้นหลักเฉพาะงานตนเอง ยังขาดความเข้าใจในโครงการบริหารจัดการ


ดาวน์โหลด ppt นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google