งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7
การซักซ้อมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 การดำเนินงานขององค์กร
การปฏิบัติงานให้บรรลุบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย การยกระดับ ความสามารถของค์กร งานตามยุทธศาสตร์ งานตามบทบาทภารกิจ เพื่อยกระดับ เพื่อพัฒนา เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายของกรม/กระทรวง

3 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และภัยสุขภาพ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559
การป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2559

4 จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน
แนวทางการดำเนินงาน ระดับ สคร ระดับกองแผนงาน - แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนขาขึ้นปี 59 เป้าหมายให้สอดคล้องแผนยุทธฯ 50% การจัดทำแผนปี 60 เป้าหมายต้องสอดคล้องแผนยุทธฯ 100% ผลการพัฒนา จัดทำคู่มือ แนวทางการจัดทำแผนที่ถูกต้อง และปฏิบัติได้จริง จัดทำเกณฑ์พิจารณา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน จัดทำแผนขาขึ้น ปี 59 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 50% ประเมินโดยอาจารย์กฤษฎา…ระยะเวลา 1 เดือน

5 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผน จากผู้ทรงคุณวุฒิฯ
สคร.ไม่มีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน (ใช้ประโยชน์ข้อมูล) ข้อมูลเชิงพฤติกรรมรายโรคของทุกโรคของ สคร. ต้องมีไว้ เพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่จะไปชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน ยังไม่เห็นการประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (จากเจ้าของโครงการ) ในการจัดทำแผน ควรสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ…. หลักการและเหตุ ควรแสดงให้เห็น GAP ปัญหา ให้ชัด แผนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปัญหาในหลักการเหตุ ผลที่เขียนมา….จึงมองได้ว่า แผนที่จัดทำไม่สนองตอบปัญหาที่เสนอมา

6 การขับเคลื่อนกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ยุทธศาสตร์รายโรค)
1.EPI+CDD 2.EID+Zoonosis 3.VBD (malaria ,DHF ) การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา 1) กลุ่มโรค CD วิเคราะห์ปัญหา ในพื้นที่ จำแนกตามกลุ่มโรค 1.STI 2.AIDS 3.Leprosy 4.TB 5.SALT 2)กลุ่มโรค SALT 1.NCD 2.Alcohol/Tobacco/Injury 3)กลุ่มโรค NATI วิเคราะห์แนวนโยบายและเป้าหมาย การดำเนินงานของกรมควบคุมโรค 4)กลุ่มโรค Env-Occ 1.Env. 2.Occ. 3.IC. 5)โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (OV.) 1.OV. วิเคราะห์ GAP รายโรค การตั้งค่า เป้าหมาย วางแผน/แนวทาง มาตรการ จัดทำโครงการ ดำเนินการ และกำกับติดตาม ประเมินผล

7 กระบวนการดำเนินการ ระยะเวลา 1 เดือน (30 เมษายน 2558)
แผนยุทธศาสตร์รายโรค แผนปฏิบัติราชการปี 59 โครงการ ปี59

8 PCM (Program Cluster Management) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี
กลุ่มโรค PCM: 1.กลุ่มโรค CD นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล 2.กลุ่มโรค SALT นางศุภศรัย สง่าวงศ์ 3.กลุ่มโรค NATI นางฐิติมา โกศัลวิตร 4.กลุ่มโรค Env-Occ นางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ 5.โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (OV.) ที่มา : การประชุมคณะกรรมการฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558

9 กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ รายโรค
ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดการรังเกียจกีดกัน โรค 1 กลุ่มโรคเป้าหมาย เป้า หมาย โรค 2 การวิเคราะห์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพ มาตรการเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย โรค 3 โรค 4 แผนงานที่ตอบสนองต่อมาตรการ (แผนยุทธ์ / แผนปฏิบัติราชการ) โครงการที่ตอบสนองต่อแผนงาน

10 การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2559 - 2563
Templat การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี

11 การวิเคราะห์สถานการณ์
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ การวิเคราะห์โรคและภัยสุขภาพ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทราบปัญหา ที่เกิดขึ้น….นำสู่การตั้งค่าเป้าหมายการวางแผน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การคิดกลยุทธ์ในการสนับสนุนมาตรการแก้ไขปัญหา เพื่อหามาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12 การวิเคราะห์สถานการณ์
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ พื้นที่ โรค ความรุนแรง ปัจจุบัน อนาคต ศักยภาพในการควบคุมโรค สิ่งที่จำเป็น ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ปัจจัยเอื้อต่อการควบคุมโรค อุปสรรคต่อการควบคุมโรค สถานการณ์ที่สำคัญเทียบกับค่าเป้าหมายกรมควบคุมโรค 1.CD 2.SALT 3.NATI 4.En-Occ

13 การวิเคราะห์สถานการณ์
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ พื้นที่ โรค ความรุนแรง ปัจจุบัน อนาคต สถานการณ์ที่สำคัญเทียบกับค่าเป้าหมาย 1.CD 2.SALT 3.NATI 4.En-Occ

14 ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 1.2 การวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ พาหะ แพร่ระบาด แหล่งเจริญพันธ์ จำกัดขอบเขต แหล่งกำเนิดโรค เชื้อโรค พาหะ ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชน ข้อมูลสารสนเทศ บุคลากร เทคโนโลยี เครือข่าย /การถ่ายทอด ระบบประเมิน องค์ความรู้/แนวทาง ระบบสนับสนุน

15 การวิเคราะห์สถานการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา
ใบงานที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ 1.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการป้องกันควบคุมโรค วิถีสุขภาพชุมชน ผู้ได้รับประโยชน์ (ประชาชน) การป้องกันโรค หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา ลูกค้า (ผู้ซื้อบริการ) ผู้สนับสนุน ทรัพยากรการบริหาร โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข

16 เพื่อเข้าสู่เป้าหมาย ตั้งค่าเป้าหมายตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
ใบงานที่ 2 สรุปประเด็นปัญหาหลัก และมาตรการที่เลือกใช้ ปัญหาหลัก สาเหตุหลัก (ตอบ why) เป้าหมาย ตัวชี้วัด KPIs มาตรการ เพื่อเข้าสู่เป้าหมาย เลือกใช้มาตรการรายโรค ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดปัจจัยเสี่ยง เพิ่มคุณภาพบริการ - การรักษา - การฟื้นฟูสภาพ 59 60 61 62 63 อัตราป่วย อัตราตาย การรังเกียจกีดกัน บรรยายสาเหตุที่เกิดปัญหานั้นๆๆ ตอบ WHY ตั้งค่าเป้าหมายตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ลดอัตราป่วย ลดอัตราตาย ลดการรังเกียจกีดกัน

17 พื้นที่เป้าหมายการดำเนิน ตัวชี้วัดระดับแผนงาน
ใบงานที่ 3 แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ปี 2563 ชื่อแผนงาน………………………………………………………………………….. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ (สภาพปัจจุบัน/สภาพปัญหา) เป้าหมาย ในระยะ 5 ปี มาตรการดำเนินงาน ตัวชี้วัด…….. รายละเอียดแผนงานโครงการ เป้าหมาย (GOAL) baseline ค่าเป้าหมาย 2559 2560 2561 2562 2563 มาตรการ แผน งานหลัก พื้นที่เป้าหมายการดำเนิน การ Setting Unit วัตถุ ประสงค์ ตัวชี้วัดระดับแผนงาน ค่าเป้าหมาย ชี้วัด ระดับแผนงาน ‘งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 2559 2560 2562 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 โครงการในแต่ละมาตรการ

19 รายละเอียดในโครงการ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ พื้นที่เป้าหมาย
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมดำเนินการ KPI ของโครงการ ผลกระทบของโครงการต่อเป้าหมาย

20 2.Alcohol/Tobacco/Injury
ประชุมนำเสนอ 2 รุ่น รุ่นที่ 1 : เมษายน 2558 รุ่นที่ 2 : เมษายน 2558 CD SALT NATI Env-Occ ปัญหา พท. 1.EPI+CDD 23-24 1.STI 1.NCD 1.Env. 1.OV. 2.EID+Zo Onosis 2.AIDS 2.Alcohol/Tobacco/Injury 2.Occ. 3.VBD (malaria ) (DHF ) 20-21 3.Leprosy 3.IC. 4.TB EPI+CDD VBD (พูลศรี) NCD (อภิญญา) Injury (วัชรชัย) IC

21 แนวทางการประชุมเพื่อนำเสนอแผนฯ รุ่นที่ 1 - 2
หลังจากนำเสนอ….ให้ส่งแผนที่ปรับแก้ไข ให้กลุ่มแผนภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำ slide นำเสนอกรมควบคุมโรค วันที่ เมษายน 2558

22 แนวทางการประชุมเพื่อนำเสนอแผนฯ รุ่นที่ 1 - 2
PM ส่งแผนฯ ให้ PC เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจทาน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 (ขอสำเนา ให้กลุ่มแผนฯ ที่ PM เตรียมนำเสนอ เป็น PPT พร้อมเตรียมเอกสาร Print out สำหรับ ผู้บริหาร และกลุ่มแผน อย่างน้อย 8 ชุด File นำเสนอ ส่งเช้าวันที่นำเสนอเป็นอย่างช้า Form จัดทำแผนเป็นไปตาม ที่แผนฯ ส่งให้ Form1แผนยุทธศาสตร์ , Form 2 แผนงาน/โครงการปี 59

23 ประเด็นการนำเสนอ แผนฯ รุ่นที่ 1 - 2
1) ชื่อแผนงาน … 2) วิเคราะห์สถานการณ์ นำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี (อธิบายด้วยกราฟ หรือตาราง ที่เข้าใจได้) จุดอ่อน GAP ที่ผ่านมา มาตรการที่ใช้ประสบความสำเร็จ/ไม่ประสบความสำเร็จ มีอะไร อย่างไร จะปิด จุดอ่อน GAP อย่างไร 3) กำหนดเป้าหมาย เปรียบเทียบเป้าหมายประเทศ ( มีเป้าหมายประเทศ ค่ามัธยฐานผลดำเนินงานระดับประเทศ /เขต และกำหนดเป้าหมายระดับเขต ในระยะ ๕ ปี) 4) มาตรการดำเนินงาน/แก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5) กำหนดชุดโครงการ (จากมาตรการที่กำหนด) ในระยะ 5 ปี 6) โครงการ 6.1 กิจกรรมหลัก 6.2 กลุ่มเป้ามาย / พื้นที่เป้าหมาย/ Setting 6.3 วัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก 6.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการบรรลุวัตถุประสงค์

24 การดำเนินการของกองแผนงาน
1. ผอ. กองแผนงาน เสนอผลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรม 8 เม.ย 58 : แนวทาง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการแปลงสู่ แผนงาน/โครงการ = แม่แบบ (Template กลาง) 2. ผอ. & ผู้รับผิดชอบงานแผนทุกหน่วยงาน ใช้แนวทางฯ หรือ แม่แบบ (Template กลาง) เป็นแนวทางทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และ การแปลงสู่ แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับปัญหาและบริบท (4 โรคที่ 4 กลุ่มนำเสนอ) 3. ทุกหน่วยงาน ส่งแผนงาน/โครงการที่ทบทวน ให้กองแผนงาน ภายใน 30 เม.ย 58 ทาง ผู้รับผิดชอบ K K & Team 4. กองแผนงาน รวบรวมเสนอ “คณะกรรมการฯ กรม” (พญ.วราภรณ์ รองอธิบดี, นพ.ชวลิต ที่ปรึกษากรม,นพ.แพทย์กฤษฎา/ นพ.บุญเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์ฉัตรมงคล รองผอ.สบ,พัฒนานโยบายฯ ผอ.การกองแผน) พิจารณาคัดเลือก 3 หน่วยงานตัวอย่าง 5. 3 หน่วยงานตัวอย่าง นำเสนอผู้บริหารกรม (อธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.) ถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference กับพื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 พค ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการขาขึ้นปี กรมฯ ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2559

25 รายชื่อผู้ประสานงานจากกลุ่มแผน
กลุ่มโรค ชื่อ - สกุล เบอร์โทร CD นางดวงเดือน จันทะโชติ 16-17 hotmail.com SALT นายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ NATI นางสาวเกศริน ขอหน่วงกลาง Env-Occ นางสาววิลาวัลย์ สุขยา ปัญหา พท. OV นางดวงเดือน จันทะโชติ

26 ขอบขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google