งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การซักซ้อมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การซักซ้อมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การซักซ้อมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

2 การดำเนินงานขององค์กร การปฏิบัติงานให้บรรลุบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย การยกระดับ ความสามารถของค์กร การปฏิบัติงานให้บรรลุบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย การยกระดับ ความสามารถของค์กร งานตามยุทธศาสตร์ งานตามบทบาทภารกิจ เพื่อยกระดับ เพื่อพัฒนา เพิ่มความสามารถ ในการแข่งขัน เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อ เป้าหมายของกรม/ กระทรวง เพื่อดำเนินการแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อ เป้าหมายของกรม/ กระทรวง

3

4 ระดับ สคร - แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค -การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ -การจัดทำแผนขาขึ้นปี 59 เป้าหมายให้สอดคล้องแผนยุทธฯ 50% -การจัดทำแผนปี 60 เป้าหมาย ต้องสอดคล้องแผนยุทธฯ 100% - แผนยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค -การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ -การจัดทำแผนขาขึ้นปี 59 เป้าหมายให้สอดคล้องแผนยุทธฯ 50% -การจัดทำแผนปี 60 เป้าหมาย ต้องสอดคล้องแผนยุทธฯ 100% แนวทางการดำเนินงาน ระดับกองแผนงาน -จัดทำคู่มือ แนวทางการจัดทำ แผนที่ถูกต้อง และปฏิบัติได้จริง -จัดทำเกณฑ์พิจารณา -จัดทำคู่มือ แนวทางการจัดทำ แผนที่ถูกต้อง และปฏิบัติได้จริง -จัดทำเกณฑ์พิจารณา ผลการ พัฒนา  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  จัดทำแผนขาขึ้น ปี 59 ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 50%  ประเมินโดยอาจารย์กฤษฎา…ระยะเวลา 1 เดือน  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน  จัดทำแผนขาขึ้น ปี 59 ที่สอดคล้องกับแผน ยุทธศาสตร์ อย่างน้อย 50%  ประเมินโดยอาจารย์กฤษฎา…ระยะเวลา 1 เดือน

5 สคร.ไม่มีวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน (ใช้ประโยชน์ข้อมูล) ข้อมูลเชิงพฤติกรรมรายโรคของทุกโรคของ สคร. ต้องมีไว้ เพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องมือที่จะไปชี้แนะแนวทางการดำเนินงาน ยังไม่เห็นการประเมินประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (จากเจ้าของโครงการ) ในการจัดทำแผน ควรสอดคล้องกับข้อมูลที่นำเสนอ…. หลักการและเหตุ ควรแสดงให้เห็น GAP ปัญหา ให้ชัด แผนที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่ไม่สอดคล้องกับปัญหาในหลักการ เหตุ ผลที่เขียนมา….จึงมองได้ว่า แผนที่จัดทำไม่สนองตอบ ปัญหาที่เสนอมา

6 1) กลุ่มโรค CD 1.EPI+CDD 2.EID+Zoonosis 3.VBD (malaria,DHF ) 1.EPI+CDD 2.EID+Zoonosis 3.VBD (malaria,DHF ) 2)กลุ่มโรค SALT 3)กลุ่มโรค NATI 4)กลุ่มโรค Env- Occ 5)โรคที่เป็นปัญหา พื้นที่ (OV.) 1.STI 2.AIDS 3.Leprosy 4.TB 5.SALT 1.STI 2.AIDS 3.Leprosy 4.TB 5.SALT 1.NCD 2.Alcohol/Tobacco/Injury 1.NCD 2.Alcohol/Tobacco/Injury 1.Env. 2.Occ. 3.IC. 1.OV. วิเคราะห์ GAP รายโรค การตั้งค่า เป้าหมาย การตั้งค่า เป้าหมาย วางแผน/แนวทาง มาตรการ จัดทำ โครง การ ดำเนินการ และกำกับ ติดตาม ประเมินผล การวิเคราะห์และ จัดลำดับความสำคัญ ของปัญหา วิเคราะห์ปัญหา ในพื้นที่ จำแนกตาม กลุ่มโรค วิเคราะห์แนวนโยบาย และเป้าหมาย การ ดำเนินงานของกรม ควบคุมโรค

7 แผน ยุทธศาสตร์ รายโรค แผนปฏิบัติ ราชการปี 59 โครงการ ปี 59 ระยะเวลา 1 เดือน (30 เมษายน 2558)

8 PCM (Program Cluster Management) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กลุ่มโรคPCM: 1.กลุ่มโรค CDนายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล 2.กลุ่มโรค SALTนางศุภศรัย สง่าวงศ์ 3.กลุ่มโรค NATIนางฐิติมา โกศัลวิตร 4.กลุ่มโรค Env-Occนางสาวศศินัดดา สุวรรณโณ 5.โรคที่เป็นปัญหาพื้นที่ (OV.)นายเพ็ชรบูรณ์ พูลผล ที่มา : การประชุมคณะกรรมการฯ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558

9 กลุ่มโรค เป้าหมาย โรค 1 โรค 2 โรค 3 โรค 4 การ วิเคราะห์ ปัญหาโรค และภัย สุขภาพ เป้าหมาย  ลดอัตราป่วย  ลดอัตราตาย  ลดการรังเกียจกีดกัน  ลดอัตราป่วย  ลดอัตราตาย  ลดการรังเกียจกีดกัน มาตรการเพื่อ เข้าสู่เป้าหมาย แผนงานที่ตอบสนองต่อ มาตรการ (แผนยุทธ์ / แผนปฏิบัติราชการ) โครงการที่ตอบสนองต่อ แผนงาน

10

11 การ วิเคราะห์ โรคและภัย สุขภาพ การ วิเคราะห์ ระบบ การ วิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อให้ทราบปัญหา ที่เกิดขึ้น….นำสู่การตั้งค่า เป้าหมายการวางแผน เพื่อให้ทราบปัญหา ที่เกิดขึ้น….นำสู่การตั้งค่า เป้าหมายการวางแผน เพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสในการพัฒนา เพื่อ นำไปสู่การคิดกลยุทธ์ใน การสนับสนุนมาตรการ แก้ไขปัญหา เพื่อหามาตรการและ แนวทางในการแก้ไข ปัญหาให้

12 พื้นที่.................................. โรค ความรุนแรง ปัจจุบัน อนาคต ศักยภาพ ในการ ควบคุม โรค สิ่งที่จำเป็น ต้องได้รับ การแก้ไข เร่งด่วน ปัจจัย เอื้อต่อ การ ควบคุม โรค อุปสรรคต่อ การควบคุม โรค สถานการ ณ์ที่สำคัญ เทียบกับ ค่า เป้าหมาย กรม ควบคุม โรค 1.CD 2.SALT 3.NATI 4.En-Occ

13 1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ พื้นที่.................................. โรค ความรุนแรง ปัจจุบัน อนาคต สถานการณ์ที่สำคัญ เทียบกับค่าเป้าหมาย 1.CD 2.SALT 3.NATI 4.En-Occ

14 1.2 การวิเคราะห์ระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม โรค และภัยสุขภาพ แหล่งกำเนิด โรค พาหะ แหล่ง เจริญ พันธ์ แพร่ ระบาด จำกัด ขอบเขต เชื้อโรค พาหะ ผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วย สภาพภูมิอากาศ การประกอบอาชีพ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงาน เอกชน ประชาชน ข้อมูล สารสนเทศ บุคลากร เทคโนโลยี ระบบ ประเมิน เครือข่าย / การถ่ายทอด องค์ความรู้/ แนวทาง ระบบสนับสนุน

15 1.3 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในการป้องกันควบคุมโรค การป้องกันโรค ผู้ได้รับประโยชน์ ( ประชาชน ) ลูกค้า ( ผู้ซื้อบริการ ) ผู้สนับสนุน ทรัพยากรการบริหาร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา โครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข วิถีสุขภาพชุมชน

16 ปัญหา หลัก สาเหตุ หลัก (ตอบ why) เป้าหมายตัวชี้วัดKPIsมาตรการ เพื่อเข้าสู่ เป้าหมาย  อัตรา ป่วย  อัตรา ตาย  การ รังเกียจ กีดกัน บรรยาย สาเหตุที่เกิด ปัญหานั้นๆๆ ตอบ WHY ตั้งค่าเป้าหมายตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ลดอัตราป่วย  ลดอัตราตาย  ลดการรังเกียจกีดกัน ตั้งค่าเป้าหมายตามปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ลดอัตราป่วย  ลดอัตราตาย  ลดการรังเกียจกีดกัน เลือกใช้มาตรการราย โรค  ลดพฤติกรรม เสี่ยง  ลดปัจจัยเสี่ยง  เพิ่มคุณภาพ บริการ - การรักษา - การฟื้นฟู สภาพ 5960616263

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1. ชื่อ แผนงาน ………………………………………………………………………….. 2. วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ ( สภาพปัจจุบัน / สภาพปัญหา ) 3. เป้าหมาย ในระยะ 5 ปี 4. มาตรการดำเนินงาน 5. ตัวชี้วัด …….. 6. รายละเอียดแผนงานโครงการ เป้าหมาย (GOAL) baseline ค่าเป้าหมาย 25592560256125622563

18 โครงการ ในแต่ละ มาตรการ

19 รายละเอียดในโครงการ 1. ชื่อโครงการ 2. วัตถุประสงค์ 3. พื้นที่เป้าหมาย 4. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 5. กิจกรรมดำเนินการ 6.KPI ของโครงการ 7. ผลกระทบของโครงการต่อ เป้าหมาย

20 CDSALTNATIEnv-Occปัญหา พท. 1.EPI+CDD 23-24 1.STI 23-24 1.NCD1.Env.1.OV. 2.EID+Zo Onosis 23-24 2.AIDS 23-24 2.Alcohol/Tobacco /Injury 2.Occ. 3.VBD (malaria ) (DHF ) 20-21 3.Leprosy 20-21 3.IC. 4.TB 20-21 EPI+CDD VBD SALT (พูลศรี) NCD (อภิญญา) Injury (วัชรชัย) Env-Occ IC 20-21 23-24

21 หลังจากนำเสนอ….ให้ส่งแผนที่ปรับแก้ไข ให้กลุ่มแผนภายในวันที่ 25 เมษายน 2558 เพื่อจัดทำ slide นำเสนอกรมควบคุมโรค วันที่ 27 -28 เมษายน 2558

22 PM ส่งแผนฯ ให้ PC เพื่อพิจารณาทบทวน ตรวจทาน ภายในวันอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2558 (ขอสำเนา ให้ กลุ่มแผนฯ ที่ plandpc7@hotmail.complandpc7@hotmail.com PM เตรียมนำเสนอ เป็น PPT พร้อมเตรียมเอกสาร Print out สำหรับ ผู้บริหาร และกลุ่มแผน อย่างน้อย 8 ชุด File นำเสนอ ส่งเช้าวันที่นำเสนอเป็นอย่างช้า Form จัดทำแผนเป็นไปตาม ที่แผนฯ ส่งให้ Form1แผนยุทธศาสตร์, Form 2 แผนงาน/โครงการปี 59

23 1) ชื่อแผนงาน …....... 2) วิเคราะห์สถานการณ์ นำเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3-5 ปี (อธิบายด้วยกราฟ หรือตาราง ที่เข้าใจได้) จุดอ่อน GAP ที่ผ่านมา มาตรการที่ใช้ประสบความสำเร็จ/ ไม่ประสบความสำเร็จ มีอะไร อย่างไร จะปิด จุดอ่อน GAP อย่างไร 3) กำหนดเป้าหมาย เปรียบเทียบเป้าหมายประเทศ ( มีเป้าหมายประเทศ ค่ามัธยฐานผลดำเนินงานระดับประเทศ /เขต และกำหนดเป้าหมายระดับเขต ใน ระยะ ๕ ปี) 4) มาตรการดำเนินงาน/แก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5) กำหนดชุดโครงการ (จากมาตรการที่กำหนด) ในระยะ 5 ปี 6) โครงการ 6.1 กิจกรรมหลัก 6.2 กลุ่มเป้ามาย / พื้นที่เป้าหมาย/ Setting 6.3 วัตถุประสงค์กิจกรรมหลัก 6.4 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการบรรลุวัตถุประสงค์

24 การดำเนินการของกองแผนงาน 1. ผอ. กองแผนงาน เสนอผลในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรม 8 เม.ย 58 : แนวทาง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และการแปลงสู่ แผนงาน/โครงการ = แม่แบบ (Template กลาง) 2. ผอ. & ผู้รับผิดชอบงานแผนทุกหน่วยงาน ใช้แนวทางฯ หรือ แม่แบบ (Template กลาง) เป็นแนวทางทบทวนจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) และ การแปลงสู่ แผนงาน/โครงการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับ ปัญหาและบริบท (4 โรคที่ 4 กลุ่มนำเสนอ) 3. ทุกหน่วยงาน ส่งแผนงาน/โครงการที่ทบทวน ให้กองแผนงาน ภายใน 30 เม.ย 58 ทาง E-mail : devplaner@hotmail.com ผู้รับผิดชอบ K K & Teamdevplaner@hotmail.com 4. กองแผนงาน รวบรวมเสนอ “คณะกรรมการฯ กรม” (พญ.วราภรณ์ รองอธิบดี, นพ.ชวลิต ที่ปรึกษากรม,นพ.แพทย์กฤษฎา/ นพ.บุญเลิศ นายแพทย์ ทรงคุณวุฒิ, อาจารย์ฉัตรมงคล รองผอ.สบ,พัฒนานโยบายฯ ผอ.การกองแผน) พิจารณาคัดเลือก 3 หน่วยงานตัวอย่าง 5. 3 หน่วยงานตัวอย่าง นำเสนอผู้บริหารกรม (อธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.) ถ่ายทอดผ่านระบบ VDO Conference กับพื้นที่ สัปดาห์ที่ 2 พค. 58 6. ทุกหน่วยงานใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการขาขึ้นปี 2559 7. กรมฯ ใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณปี 2559

25 กลุ่มโรคชื่อ - สกุลเบอร์โทรEmail CDนางดวงเดือน จันทะโชติ 16-17 0828683052plandpc7@ hotmail.com SALTนายธงศักดิ์ ดอกจันทร์ 0825911379 NATIนางสาวเกศริน ขอหน่วงกลาง 0943849967 Env-Occนางสาววิลาวัลย์ สุขยา 0868802295 ปัญหา พท. OV นางดวงเดือน จันทะโชติ 0828683052

26


ดาวน์โหลด ppt การซักซ้อมการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google