งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย เรืองนนท์ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง นายเอกราช งามขำ หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 119 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 55 รวม 232321 อัตราว่าง ( -) 2 มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 21 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 21 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 22 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/- )

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไปแผน 8301,6602,490 3,320 4,1504,9805,8106,6407,4708,3009,13010,000 ผล 9192,0072,7633,75945635,5566,3947,3258,2429,16210,080 1.1 งานสารบรรณ 8461,7892,4493,3614,0854,9975,7336,5597,3918,2159,027 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2455337289251,1261,3771,5751,7912,0012,2532,485 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1783614967559161,1211,2911,4881,6941,8542,028 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1783614967559161,1211,2911,4881,6941,8542,028 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2455337289251,1261,3771,5751,7912,0012,2532,485 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 01111111111 1.2 การเงิน & บัญชี 175887111138159186215244271296 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 14436585110130156179206228249 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 212192325262732343942 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 13333334445 1.3 พัสดุ 56160227287340400475551607676757 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 61935475566768896107112 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 511151720233138404953 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 45130177223265311368425471520592

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 1 ผัง 4.1 ทต. กุดดินจี่แผนข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 2 ผัง ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 5.1 อบต. ดงสวรรค์ผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5 5.2 อบต. โนนเมืองผลข.1 ข.2 ข.3 ข.4 ข.5

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000 1001802603404205005806607408209001,000 1663855237589071,0401,1771,8252,6753,0023,217 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 100 48122028323640444852 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 100 5666681315192325 6.3 สำรวจ ( งาน ) 120 1422253440506569757995 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 170 204550678495116130152165193 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 170 517344359777987107119135 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 150 741381872502592873176809271,0671,156 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 100 441492093294194795396991,1791,3291,389 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 20 ---912 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 70 -------93160 7 งานบริการด้านผังเมือง 6051015202530354045505560 6171919232327323841465156 7.1 กรรมการ ( คณะ ) ----------- 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 415172125303336414448 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) 22222255578

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อ การพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) - แห่ง ------------ --- - -------- 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 70 อาคาร -510 17 2633404855606570 --- - 103 170 1010 1

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก 1 โครงการ งบประมาณรวม 3 ล้านบาท 1 โครงการก่อสร้าง “ พระ พุทธชยันตี หนองบัวลำภู ” ( ระยะที่ 1) ณ วัดดอยเทพ สมบูรณ์ ต. หนองบัว อ. เมือง จ. หนองบัวลำภู 3.00 ลบ 100% -- ( งาน ) 100% -5% 15% ลบ ( งาน ) ลบ - ( งาน ) - 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท -----333333 3 ตรวจสอบสถานบริการ ---------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ----------- 5 จังหวัดเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุง สุข ” ( ตามแผนจังหวัดหนองบัวลำภู ) 121234567891011 Agenda

9 ที่ % งบประมาณ เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวม งบบุคลากรและ งบอุดหนุน ) 1.6266 ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%91%91%100% 5.57 %16.78 % 25.47 % 34%41%48.04 % 59.09 % 66.47 % 75.03 % 86.76 % 89.51 % 1.1 งบดำเนินงาน 1.6266 ลบ. 4%7%13%17%21%33%46%59%72%86%91%91%100% 5.57 %16.78 % 25.47 % 34%41%48.04 % 59.09 % 66.47 % 75.03 % 86.76 % 89.51 % 1.2 งบลงทุน ลบ. 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 ผังเมือง วัน หมดอายุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู 10 ธ. ค.49 (ป)(ป) ผังเมืองชุมชน ทต. กุดดินจี่ ผังชุมชน อบต. ดงสวรรค์ ผังชุมชน อบต. โนนเมือง 18 56 54,55, 56 5050 5151 5252 5353


ดาวน์โหลด ppt นายทรงเดช ทิพย์ โยธา โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด - ว่าง - หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายเฉลิมชัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google