งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หนองบัวลำภู นายทรงเดช ทิพย์โยธา -ว่าง- นายเฉลิมชัย เรืองนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หนองบัวลำภู นายทรงเดช ทิพย์โยธา -ว่าง- นายเฉลิมชัย เรืองนนท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หนองบัวลำภู นายทรงเดช ทิพย์โยธา -ว่าง- นายเฉลิมชัย เรืองนนท์
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายเฉลิมชัย เรืองนนท์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายทรงเดช ทิพย์โยธา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด หนองบัวลำภู นายเอกราช งามขำ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสกาวรัตน์ ตันติอาภา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (-/-) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 1 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง - ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง 2 อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 11 9 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้าง 5 รวม 23 21 อัตราว่าง ( -) 2 มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผน 830 1,660 2,490 3,320 4,150 4,980 5,810 6,640 7,470 8,300 9,130 10,000 ผล 919 2,007 2,763 3,759 4563 5,556 6,394 7,325 8,242 9,162 10,080 1.1 งานสารบรรณ 846 1,789 2,449 3,361 4,085 4,997 5,733 6,559 7,391 8,215 9,027 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 245 533 728 925 1,126 1,377 1,575 1,791 2,001 2,253 2,485 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 178 361 496 755 916 1,121 1,291 1,488 1,694 1,854 2,028 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 1.2 การเงิน & บัญชี 17 58 87 111 138 159 186 215 244 271 296 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 14 43 65 85 110 130 156 179 206 228 249 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 12 19 23 25 26 27 32 34 39 42 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 3 4 5 1.3 พัสดุ 56 160 227 287 340 400 475 551 607 676 757 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 6 35 47 55 66 76 88 96 107 112 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 11 15 20 31 38 40 49 53 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง) 45 177 223 265 311 368 425 471 520 592

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล ผัง 4.1 ทต.กุดดินจี่ แผน ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข.5 ผล ข.1 ข.2 ข.3 ข.4 5 ผังชุมชนโดยการมีส่วนร่วม 2 ผัง 5.1 อบต.ดงสวรรค์ 5.2 อบต.โนนเมือง

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,000 100 180 260 340 420 500 580 660 740 820 900 166 385 523 758 907 1,040 1,177 1,825 2,675 3,002 3,217 6.1 กรรมการ (คณะ) 4 8 12 20 28 32 36 40 44 48 52 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 5 13 15 19 23 25 6.3 สำรวจ (งาน) 120 14 22 34 50 65 69 75 79 95 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 170 45 67 84 116 130 152 165 193 6.5 ประมาณราคา (งาน) 17 43 59 77 87 107 119 135 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 150 74 138 187 250 259 287 317 680 927 1,067 1,156 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 149 209 329 419 479 539 699 1,179 1,329 1,389 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) - 9 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 70 93 160 7 งานบริการด้านผังเมือง 60 10 30 35 55 27 38 41 46 51 56 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 21 33 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 2

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) - แห่ง - 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70 อาคาร 5 10 17 26 33 40 48 55 60 65 103 170 11

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม ล้านบาท โครงการก่อสร้าง “พระพุทธชยันตี หนองบัวลำภู” (ระยะที่ 1) ณ วัดดอยเทพสมบูรณ์ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 3.00 ลบ 100% - (งาน) 5% 15% 2 สนง. เป็นหน่วยงานสนับสนุน - โครงการ งบประมาณรวม - ล้านบาท

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 1.1 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 5 จังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” (ตามแผนจังหวัดหนองบัวลำภู) 12 6 7 8 9 10 11

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่% งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.6266 ลบ. 4% 7% 13% 17% 21% 33% 46% 59% 72% 86% 91% 100% 5.57 % 16.78% 25.47% 34% 41% 48.04% 59.09% 66.47% 75.03% 86.76% 89.51% 1.1 งบดำเนินงาน 1.2 งบลงทุน 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู 10 ธ.ค.49 (ป) ผังเมืองชุมชน ทต.กุดดินจี่ ผังชุมชน อบต.ดงสวรรค์ ผังชุมชน อบต.โนนเมือง 18 50 51 52 53 54,55,56 56 56 56


ดาวน์โหลด ppt หนองบัวลำภู นายทรงเดช ทิพย์โยธา -ว่าง- นายเฉลิมชัย เรืองนนท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google