งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา เกื้อ ด้วง นักผังเมืองชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายไตรเทพ มีบุญ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายไพรัช จันทรา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 10 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 21 อัตรา ว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ราย 1. นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส สนง. ยผจ. ลำพูน ถูกยืม ตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11, ,50 0 1,60 0 3,00 0 4,00 0 5,20 0 6,00 0 7,00 0 8,30 0 9, , , ,84 1 2,65 0 3,57 2 4,54 9 5,63 4 6,56 2 7, งานสารบรรณ 8831,78 8 2,56 6 3,43 1 4,35 6 5,37 1 6,24 7 7,10 5 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,08 9 1,31 3 1,51 1 1,71 6 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) ,05 3 1,20 1 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) ,05 3 1,20 1 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,06 4 1,42 2 1,80 0 2,21 0 2,56 4 2,91 7 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 2.1 เมือง แม่ฮ่องสอน ผล ข 14 ผล 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน ปาย ผลข ผังเมืองรวมชุมชน แม่สะเรียง ผลข ผังเมืองรวมชุมชน ขุนยวม ผล ข 5.1 ข 5.2 ข ผังเมืองรวมชุมชน แม่ลาน้อย ผลข 5.1 ข 5.2 ข 6.1

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1, ,10 6 1,25 8 1,32 6 1, กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผังเมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง )

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด โครงก ารฯ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัด รูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ สำรวจ และ จัดทำผังร่าง โครงการ ประชุมรับฟัง ความ คิดเห็นจากเจ้าของ ที่ดิน ศึกษาความ เหมาะสม ของโครงการจัดรูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 60 อาคา ร ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ ( ในจังหวัดไม่มีการออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ) ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง ( ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ) 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ 5 แห่ง

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม 6,700,000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงถนน เชื่อมทางหลวง ๑๒๖๖ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถ้ำแก้วโกมล แผน % 35 % 60%100 % ผล งบประมาณรวม 790,000 ล้านบาท โครงการ พัฒนาโครงการ พระราชดำริจังหวัด แม่ฮ่องสอน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าศูนย์บริการ และพัฒนาลุ่มน้ำปายตาม พระราชดำริจังหวัด แม่ฮ่องสอน แผน % 25 % 45%70%100 % ผล % 3.6 9% 4.44 % โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประวัติศาสตร์เมือง แม่ฮ่องสอน แผน % 25 % 40%55%100 % ผล % 4.3 4% 5.20 % 5.57 % -- --

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) % % % % % % % % % % 100 % % % % % % % % งบดำเนินงาน % % % % % % % % % % 100 % % % % % % % % งบลงทุน - ซ่อมบำรุงรักษา เขื่อนฯ ( ปกติ ) จำนวน 5 แห่ง %50% 100 % ค่าปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ ระดับ % งบรายจ่ายอื่น

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด แม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมือง แม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชุนปาย ผังเมืองรวมชุมชนแม่ สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชน ขุนยวม ผังเมืองรวมชุมชนแม่ ลาน้อย


ดาวน์โหลด ppt นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google