งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา
นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นางสาวจันทิรา เกื้อด้วง นักผังเมืองชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายไพรัช จันทรา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน นายไตรเทพ มีบุญ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1)
ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 3 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ อัตราว่าง - มาช่วยราชการ 1 ราย 1. นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สนง.ยผจ.ลำพูน ถูกยืมตัว ลาเรียน อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 10 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ 5 รวม 21

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11,500 700 1,500 1,600 3,000 4,000 5,200 6,000 7,000 8,300 9,500 10,500 916 1,841 2,650 3,572 4,549 5,634 6,562 7,473 1.1 งานสารบรรณ 883 1,788 2,566 3,431 4,356 5,371 6,247 7,105 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 238 457 641 868 1,089 1,313 1,511 1,716 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 134 288 423 554 711 897 1,053 1,201 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 372 745 1,064 1,422 1,800 2,210 2,564 2,917 (5) ส่ง (เรื่อง) 5 10 15 33 45 54 66 70 1.2 การเงิน & บัญชี 24 56 82 119 140 179 209 244 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 21 48 72 105 126 162 189 221 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 7 12 14 17 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 2 3 4 6 1.3 พัสดุ 22 47 53 84 106 124 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 11 29 60 69 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) 13 23 35 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) - ผัง 2.1 เมืองแม่ฮ่องสอน ผล ข 14 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชนปาย ข 13 3.2 ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง 3.3 ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ข 5.1 ข 5.2 ข 6.1 3.4 ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,417 148 259 405 535 597 686 825 935 1,106 1,258 1,326 125 215 290 334 401 506 567 709 6.1 กรรมการ (คณะ) 12 23 29 37 51 89 94 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 25 35 47 49 54 58 69 91 6.3 สำรวจ (งาน) 4 9 15 16 22 50 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 8 10 13 17 24 30 45 6.5 ประมาณราคา (งาน) 5 11 14 18 31 36 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 80 104 122 154 174 189 224 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 48 52 66 78 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 7 27 39 42 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 19 งานบริการด้านผังเมือง 2 20 7.1 กรรมการ (คณะ) 7.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 3 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด โครงการฯ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดรูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ สำรวจ และจัดทำผังร่างโครงการ ประชุมรับฟัง ความคิดเห็นจากเจ้าของที่ดิน ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัดรูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 60 อาคาร 30 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ (ในจังหวัดไม่มีการออกใบอนุญาตโรงมหรสพ) 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 3 ครั้ง (ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น) 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ 5 แห่ง

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก โครงการ งบประมาณรวม 6,700,000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงถนนเชื่อมทางหลวง ๑๒๖๖ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล แผน - 15% 35% 60% 100% ผล 2 งบประมาณรวม 790,000 ล้านบาท โครงการ พัฒนาโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน 4.43% 25% 45% 70% 1.49% 3.69% 4.44% 3 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ประวัติศาสตร์เมืองแม่ฮ่องสอน 5% 40% 55% 2.45% 4.34% 5.20% 5.57%

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 4 3 ตรวจสอบสถานบริการ การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 7 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.6283 4.87% 20.31% 30.04% 34.90% 45.47% 55.20% 64.93% 75.68% 85.41% 95.14% 100% 7.94 17.70% 24.35% 33.67% 38.68% 47.82% 55.36% 64.74% - 1.1 งบดำเนินงาน 1.5883 18.15% 34.52% 45.49% 53.36% 63.17% 1.2 งบลงทุน - ซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนฯ (ปกติ) จำนวน 5 แห่ง 0.0400 50% - ค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 0.0311 1.3 งบรายจ่ายอื่น

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชุนปาย ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย


ดาวน์โหลด ppt แม่ฮ่องสอน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายไพรัช จันทรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google