งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา เกื้อ ด้วง นักผังเมืองชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายไตรเทพ มีบุญ นายช่างโยธาอาวุโส หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายไพรัช จันทรา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด แม่ฮ่องสอน

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 10 พนักงาน ราชการ 66 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 21 อัตรา ว่าง - มาช่วย ราชการ 1 ราย 1. นางพัชราภรณ์ วัฒนธรรมรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส สนง. ยผจ. ลำพูน ถูกยืม ตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ 22 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 44 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าหมา ย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 11,5007001,50 0 1,60 0 3,00 0 4,00 0 5,20 0 6,00 0 7,00 0 8,30 0 9,50 0 10,5 00 11,5 00 9161,84 1 2,65 0 3,57 2 4,54 9 5,63 4 6,56 2 7,47 3 1.1 งานสารบรรณ 8831,78 8 2,56 6 3,43 1 4,35 6 5,37 1 6,24 7 7,10 5 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2384576418681,08 9 1,31 3 1,51 1 1,71 6 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1342884235547118971,05 3 1,20 1 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1342884235547118971,05 3 1,20 1 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 3727451,06 4 1,42 2 1,80 0 2,21 0 2,56 4 2,91 7 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 510153345546670 1.2 การเงิน & บัญชี 24568282119140179209244 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 214872105126162189221 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 15710 121417 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 23344566 1.3 พัสดุ 71522475384106124 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 511141729486069 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 1371323354554 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) 11111111

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 2.1 เมือง แม่ฮ่องสอน ผล ข 14 ผล 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน ปาย ผลข 13 3.2 ผังเมืองรวมชุมชน แม่สะเรียง ผลข 13 3.3 ผังเมืองรวมชุมชน ขุนยวม ผล ข 5.1 ข 5.2 ข 6.1 3.4 ผังเมืองรวมชุมชน แม่ลาน้อย ผลข 5.1 ข 5.2 ข 6.1

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 1,41 7 148259405 535 5976868259351,10 6 1,25 8 1,32 6 1,41 7 125215290334401506567709 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 122329375189 94 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2535474954586991 6.3 สำรวจ ( งาน ) 491215 162250 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 48101317243045 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 59111418313650 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 5180104122154174189224 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 1736485254667889 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 715242731394247 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 0055791219 7 งานบริการด้านผังเมือง 2424681012141618202224 245511161719 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 02222444 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 223358910 7.3 ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ที่ดิน ( เรื่อง ) 00004445

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูป ที่ดินเพื่อ พัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด โครงก ารฯ ศึกษาความเหมาะสมของโครงการจัด รูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ สำรวจ และ จัดทำผังร่าง โครงการ ประชุมรับฟัง ความ คิดเห็นจากเจ้าของ ที่ดิน ศึกษาความ เหมาะสม ของโครงการจัดรูปฯ ในพื้นที่เป้าหมายฯ 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ 60 อาคา ร 000 0 030 0 000 0 0 1010 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ ( ในจังหวัดไม่มีการออกใบอนุญาตโรงมหรสพ ) 000 0 0000 1 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ 3 ครั้ง 00000000 ( ไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น ) 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่งบำรุงปกติ 5 แห่ง 00000000 00000000

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก.......1...... โครงการ งบประมาณรวม 6,700,000 ล้านบาท - โครงการส่งเสริมและ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมปรับปรุงถนน เชื่อมทางหลวง ๑๒๖๖ - ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ถ้ำแก้วโกมล แผน ------- 15% 35 % 60%100 % ผล -------- - -- 2 งบประมาณรวม 790,000 ล้านบาท โครงการ พัฒนาโครงการ พระราชดำริจังหวัด แม่ฮ่องสอน กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณทางเข้าศูนย์บริการ และพัฒนาลุ่มน้ำปายตาม พระราชดำริจังหวัด แม่ฮ่องสอน แผน -- 4.43 % 25 % 45%70%100 % ผล --- 1.49 % 3.6 9% 4.44 % -- -- 3 โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 งบประมาณ 2,500,000 ล้านบาท โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่ประวัติศาสตร์เมือง แม่ฮ่องสอน แผน ---- - 5% 25 % 40%55%100 % ผล ---- 2.4 5% 4.3 4% 5.20 % 5.57 % -- --

8 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 000000 000 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท 400000 000 3 ตรวจสอบสถานบริการ 000000 000 4 การประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน 701222 222 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข ” 701223 4 5 5 Agenda

9 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.628 3 4.87 % 20.3 1% 30.0 4% 34.9 0% 45.47 % 55.2 0% 64.9 3% 75.6 8% 85.4 1% 95.1 4% 100 % 7.94 17.7 0% 24.3 5% 33.6 7% 38.6 8% 47.82 % 55.3 6% 64.7 4% ---- 1.1 งบดำเนินงาน 1.588 3 - 4.87 % 20.3 1% 30.0 4% 34.9 0% 45.47 % 55.2 0% 64.9 3% 75.6 8% 85.4 1% 95.1 4% 100 % 7.94 18.1 5% 24.3 5% 34.5 2% 38.6 8% 45.49 % 53.3 6% 63.1 7% ---- 1.2 งบลงทุน - ซ่อมบำรุงรักษา เขื่อนฯ ( ปกติ ) จำนวน 5 แห่ง 0.040 0 -----50%50% 100 % ---- ----- ---- - ค่าปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 0.031 1 -----100% ---- 1.3 งบรายจ่ายอื่น - ------------ ------------

10 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789 1010 1112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด แม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมเมือง แม่ฮ่องสอน ผังเมืองรวมชุมชุนปาย ผังเมืองรวมชุมชนแม่ สะเรียง ผังเมืองรวมชุมชน ขุนยวม ผังเมืองรวมชุมชนแม่ ลาน้อย


ดาวน์โหลด ppt นายชัชวาล นันทพู สถาปนิกชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นางสุมนี กันสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส ฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวจันทิรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google