งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน นนตะ พันธุ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ทั่วไป นายพงศกร กัลยา นุกูล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผัง เมือง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 11 พนักงาน ราชการ 55 ลูกจ้างประ จำ 55 รวม 21 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว นางกนกชล ทองเรือง ช่วยราชการ สนง. ยผจ. อุบลราชธานี ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 44 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้างประ จำ -- ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้างประ จำ 11 โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (0/0) สระแก้ว

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 8,2426191,31 2 1,90 2 2,54 4 3,25 2 3,75 1 4,33 1 5,19 3 5,89 9 6,76 6 7,49 2 8,24 2 7571,55 2 2,08 1 2,94 1 3,58 4 4,45 9 5,13 6 5,63 7 6,40 3 1.1 งานสารบรรณ 7211,46 8 1,95 5 2,75 4 3,36 3 4,16 6 4,79 1 5,51 6 5,96 6 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2645327049721,18 4 1,47 7 1,71 4 1,9582,112 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 96201272403495603678 796857 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 96201272403495603678 796857 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2645327049721,18 4 1,47 7 1,71 4 1,9582,112 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 1234567 828 1.2 การเงิน & บัญชี 185592140163220256271325 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 1028477076102118 124151 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) -12561216 2023 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 826436581106122 127151 1.3 พัสดุ 18293447587389 94112 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 15212533415262 6574 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 38914172125 2736 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) -111112 22 สระแก้ว

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 4 ผังเมืองชุมชน เทศบาล 3 ผัง ข.1-5 ข. 1 ข. 2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 4.1 เทศบาลตำบล บ้านใหม่ หนองไทร ข 1-2 ข 3-4 ข 5 4.2 เทศบาลตำบล ป่าไร่ ข 1-2 ข 3-4 ข 5 4.3 เทศบาลตำบล ตาพระยา ข 1-2 ข 3-4 ข 5 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) - ผัง 2.1 ผังเมืองรวม จังหวัดสระแก้ว ข. 18 ข. 8 2.2 ผังเมืองรวม ชุมชน วัฒนา นคร ข.6 ข. 2-3 ข. 4 ข. 5-6 ข. 2-3 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 3.1 ผังเมืองรวม เมือง อรัญประเทศ ข. 18 ข. 14-15 ข.15 ข. 15-18 สระแก้ว

5 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 1,12 8 ครั้ง 94188282 376 4705646587528469401,03 4 1,12 8 96192252339483663757889972 5.1 กรรมการ ( คณะ ) 1432506886107128145165 5.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 24446488119150173191212 5.3 สำรวจ ( งาน ) 23571720232833 5.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 23581214192432 5.5 ประมาณราคา ( งาน ) 268112125283539 5.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 47122163159174222227 5.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 224260728494104118129 5.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 255447637992105122135 5.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) 111122344 6 งานบริการด้านผัง เมือง 16814284256708498112126140156168 2546547093113121141162 6.1 กรรมการ ( คณะ ) --------- 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 231544577494101121141 6.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 26101319 2021 สระแก้ว

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 7 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 7.1 สนับสนุนการจัด รูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 75 จังหวัด 100 % 50%100 % --- ข.1(2 5%) 8 การตรวจสอบอาคาร ราชการ - อาคา ร ----70 --- - --37 --- 9 ตรวจและออกใบอนุญาต โรงมหรสพ ------------- ------------ 1010 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ ------------- ------------

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตลาดโรงเกลือ 100 % 25%50%75%100% 50%80%90%95%96 % 100 % 14.99 0 ลบ. 25%50%75%100% 34%75% 2 โครงการก่อสร้างอาคารตรวจการผ่านแดน และปรับปรุงช่องทางเดินพร้อมรั้วมาตรฐานบริเวณจุด ผ่านแดนบ้านเขาดิน 100 % 25%50%75%100% 40 % 45%50%95%98 % 100 % 9.99 5 ลบ. 25%50%75%100% 25 % 20%40%60% 100 % 3 โครงการปรับปรุงช่องทางเดินเคาน์เตอร์ตรวจการผ่านแดน และภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณจุดผ่านแดน ถาวรบ้านคลองลึก โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 4.1 งานอาคาร 100 % 25%50%75%100% 40 % 50%60%70%80 % 85%90% 95% 8.290 ลบ. 25%50%75%100% 20 % 40% 4.2 งานทาง 100 % 25%50%75%100% 0% 35%45%50%60 % 90%100 % 9.990 ลบ. 25%50%75%100% 0% 13%25%

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 3 จ้าง เหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก 100 % 50% ลงนามในสัญญาจ้าง วันที่ 30 ม. ค. 56 30 % 70%100 % 1.496 ลบ. 50% ---100 %

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด สระแก้ว ( สัญญาจ้างลงวันที่ 27 มี. ค. 56 -25 พ. ค. 56) ส่ง งานงวดแรกวันที่ 1 เมษายน 2556 100 % 50% 100 % 0.341 ลบ. 50% 100 % 2 โครงการจ้างเหมา ก่อสร้าง อาคารหน่วยทดสอบ 100 % 20% สัญญาจ้างเลขที่ 78/2556 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 1.5% 3.000 ลบ. 20% 0% งบลงทุน สำนักงานโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัดสระแก้ว

10 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ---111777 3 ตรวจสอบสถานบริการ --------- 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12 ครั้ง 123456789 5 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123456789 Agenda สระแก้ว

11 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 4,952,000 บาท 1 %17 %23 %30 %37 %45 %55 %65 %72 %83 %93 %100 % 1.51 % 9.61 % 24% 35% 42.25 % 49.4 9% 21.39 % 25.7 4% 29.3 5% 1.1 งบดำเนินงาน 1,610,000 บาท 1 %17 %23 %30 %38 %48 %58 %65 %75 %85 %90 %100 % 1.51 % 9.61 % 24% 35% 42.25 % 49.4 9% 56.26 % 57.97 % 69.0 9% 1.2 งบลงทุน 3,342,000 บาท 50% 0%0% 4.59 % 1.3 งบรายจ่ายอื่น - สระแก้ว

12 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัด สระแก้ว ผังเมืองรวมเมือง จังหวัดสระแก้ว 6 ต. ค.57 ผังเมืองรวมเมืองอรัญ ประเทศ 29 พ. ย. 48 ผังเมืองรวมชุมชน วัฒนานคร ผังเมืองชุมชนเทศบาล บ้านใหม่หนองไทร ผังเมืองชุมชนเทศบาล ป่าไร่ ผังเมืองชุมชนเทศบาล ตาพระยา 50 51 18 (1) 52 สระแก้ว 53 55 - 56 54 55 56 5656 5656 55 56

13


ดาวน์โหลด ppt ร. อ. ปกรณ์เดช โลหิตหาญ โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด นายอนุชา เจริญพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ นายจรัส สุด จันทร์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นายพศิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google