งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุ สื่อสาร ระบบดิส แพตช์ (Dispatch System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุ สื่อสาร ระบบดิส แพตช์ (Dispatch System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุ สื่อสาร

3

4 ระบบดิส แพตช์ (Dispatch System)

5 ระบบดิสแพตซ์ (Dispatch System)

6 การทำงานของ ระบบดิสแพตซ์ เป็นการติดต่อสื่อสาร แบบมีศูนย์กลางควบคุม การปฏิบัติของโมบายล์ จะผ่านทางช่องความถี่ ร่วมโมบายล์สามารถ รับฟังข้อความจาก พนักงานวิทยุ (Operator)

7 ที่เบสสเตชัน และ สามารถพูด โต้ตอบกันได้ มีทั้ง ระบบผ่านศูนย์และ ไม่ผ่านศูนย์ เช่น วิทยุสื่อสารต่าง ๆ

8 ระบบดิสแพตช์ที่ พัฒนาขึ้น

9 วิทยุแพ็ก เก็ต (Packet Radio)

10 วิทยุแพ็กเก็ต (Packet Radio)

11 โครงข่ายแพ็ก เก็ตสวิตชิง

12 การเชื่อมโยงเครือข่าย X.25 กับแบบจำลองสื่อสาร ข้อมูล OSI

13 วิทยุ โทรศัพท์ เคลื่อนที ( MobileTelephone ) ( MobileTelephone )

14 1 เซลล์ (Cell)

15 3 เซลล์ (Cell)

16 เทคนิคการนำความถี่เดิม กลับมาใช้ (Frequency Reuse)

17 ส่วนประกอ บของระบบ วิทยุ โทรศัพท์เค ลื่อนที่

18 ส่วนประกอบของระบบ เซลลูลาร์

19 มี 4 ส่วน

20 ชุมสาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone Exchange : MTX) ชุมสาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Telephone Exchange : MTX) 1 1 สถานีฐาน (Base Station : BS) สถานีฐาน (Base Station : BS) 2 2

21 ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System : TS) ระบบสื่อสัญญาณ (Transmission System : TS) 3 3 สถานีฐาน (Mobile Telephone : MT) สถานีฐาน (Mobile Telephone : MT) 4 4

22 1. อัตโนมัติ ผู้ เช่าสามารถ เรียก ได้เอง คุณสมบัติ พิเศษของ คุณสมบัติ พิเศษของ โทรศัพท์เคลื่อ นที่

23 2. การนำความถี่เดิม กลับมาใช้ใหม่ (Frequency Reuse) คือ สามารถนำความถี่ ที่ใช้งาน ที่เซลล์หนึ่ง มาใช้กับ อีกเซลล์หนึ่ง ที่อยู่ห่างไกลออกไป

24 3. การส่งต่อ (Hand off) คือ การที่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ กำลังใช้งานติดต่อ สนทนา เคลื่อนที่ จากเซลล์หนึ่งไปยัง อีกเซลล์หนึ่ง โดยไม่ ทำให้การสนทนา ขาดช่วง

25 4. การข้ามเขต (Roaming) คือ การที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้ลงทะเบียนไว้ที่ชุมสาย หนึ่ง (Home Exchange) สามารถนำไปใช้ในพื้นที่ บริการของชุมสาย โทรศัพท์เคลื่อนที่อื่น (Visit Exchange) ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้ ได้

26 5. บริการพิเศษ (Special Service) คือ สามารถใช้บริการ พิเศษได้ เช่นเดียวกับ ชุมสายดิจิตอล SPC : Storage Program Contr


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 5 ระบบวิทยุ สื่อสาร ระบบดิส แพตช์ (Dispatch System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google