งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555

2 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ โทรทั ศน์ วิทยุ หนังสือพิม พ์ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ

3 Page 3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนกลาง ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 1. สำนัก บริหาร กลาง -----46- 2. สำนัก กฎหม าย ----17-8 3. สำนัก ก่อสร้า งทาง ---16482576 16 5 4. สำนัก ก่อสร้า ง สะพาน ---16-2220

4 Page 4 ลำ ดับ หน่วย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 5. สำนัก เครื่อ งกล และ สื่อสา ร -----1-1 6. สำนัก บำรุง ทาง ---322-7 7. สำนัก อำนว ย ความ ปลอ ดภัย ---3210-15 8. สำนัก วิเคร าะห์ วิจัย และ พัฒน า ----2226

5 Page 5 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 9. สำนัก แผนง าน ----22-4 10. สำนัก สำรวจ และ ออกแ บบ ----610101733 11. ศูนย์ เทคโน โลยี และ สารส นเทศ ----18-9 12. สำนัก ส่งเสริ มการ พัฒน าทาง หลวง ท้องถิ่ น ---1-111313

6 Page 6 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 13. สำนัก ฝึกอ บรม 538-2564357 17 4 รวม 538-6470169 15 5 50 1

7 Page 7 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 14. สทช. ที่ 1 --2-711031 17 7 15. สทช. ที่ 2 1-10-619520 18 7 16. สทช. ที่ 3 153356507119 19 9 17. สทช. ที่ 4 -485243927 10 7 18. สทช. ที่ 5 --42-159142- 34 3 สรุปรายงานการประชาสัมพันธ์ ส่วนภูมิภาค

8 Page 8 ลำ ดับ หน่ว ยงา น จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิท ยุ ชุม ชน หนัง สือ พิม พ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 19. สท ช. ที่ 6 791337392 10 6 30 3 20. สท ช. ที่ 7 -63-28321180 21. สท ช. ที่ 8 -3261708056 31 7 22. สท ช. ที่ 9 --15257389- 20 2 23. สท ช. ที่ 10 21396-5819 10 7

9 Page 9 ลำดั บ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รว ม หมาย เหตุ โทรทั ศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุมช น หนังสื อ พิมพ์ ข่าว เผยแ พร่ เว็บไ ซต์ อื่น ๆ 24. สทช. ที่ 11 --15128261282 25. สทช. ที 12 --5141611 10 9 26. สทช. ที่ 13 --121-65833 27 2 27. สทช. ที่ 14 -11-13374698 28. สทช. ที่ 15 -2192587219 18 1

10 Page 10 ลำ ดับ หน่ว ย งาน จำนวน ( ครั้ง ) / ช่องทาง รวม หมาย เหตุ โทร ทัศน์ วิท ยุ วิทยุ ชุม ชน หนัง สือ พิมพ์ ข่าว เผย แพร่ เว็บไ ซต์ อื่ นๆ 29. สท ช. ที่ 16 -51711527814267 30. สท ช. ที่ 17 --50-433169193 31. สท ช. ที่ 18 111391010812354328 รวม 36 10 8 33666 1,21 7 1,31 2 47 7 3,5 52

11 Page 11

12 Page 12 รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,552 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 501 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนเมษายน 2555 4,053 ครั้ง

13 Page 13 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนเมษายน 2555 1.0 2 36. 54 15. 59 31. 75 3.6 0 8.2 9 3.2 1 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

14 Page 14 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนเมษายน - ส่วนกลาง :1. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 165 ครั้ง ( กิจกรรมมากที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 46 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 33 ครั้ง ( นิทรรศการมากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 5 จำนวน 343 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 18 จำนวน 328 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 8 จำนวน 317 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt Page 1 สรุปการรายงานผลการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อประจำเดือน เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google