งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรโตคอล Protocol คือข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการ สื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระหว่าง คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรโตคอล Protocol คือข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการ สื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระหว่าง คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรโตคอล Protocol คือข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการ สื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระหว่าง คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลชนิด เดียวกันเท่านั้น จึงจะสามารถติดต่อและส่งข้อมูล ระหว่างกันได้ โปรโตคอลจึงมีลักษณะ เช่นเดียวกับภาษาที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ที่ ต้องใช้ภาษาเดียวกันจึงจะสามารถสื่อสารกันได้

2 Open System Interconnection : OSI มาตรฐานการจัดระบบการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง ระบบเปิด แบ่งชั้นการทำงานของเครือข่าย ออกเป็น 7 ชั้น ซึ่งเป็นต้นแบบแนวคิดในการ สร้างเครือข่ายเพื่อจัดแบ่งการดำเนินงานพื้นฐาน ของเครือข่ายออกเป็นงานย่อย ทำให้การ ออกแบบและใช้งานเครือข่าย รวมทั้งการติดต่อ เชื่อมโยงเป็นไปด้วยความสะดวก

3 software Hardwae Application Layer Presentation Layer Session Layer Transport Layer Datalink Layer Network Layer Physical Layer Software Hardware Data

4 ชั้นกายภาพ Physical Layer ชั้น Physical เป็นการอธิบายคุณสมบัติทาง กายภาพ เช่น คุณสมบัติทางไฟฟ้า และกลไก ต่างๆ ของวัสดุที่ใช้เป็นสื่อกลาง ตลอดจน สัญญาณที่ใช้ในการส่งข้อมูล คุณสมบัติที่ กำหนดไว้ในชั้นนี้ประกอบด้วยคุณลักษณะทาง กายภาพของสาย, อุปกรณ์เชื่อมต่อ (Connector), ระดับความต่างศักย์ของไฟฟ้า (Voltage) และอื่นๆ เช่น อธิบายถึงคุณสมบัติ ของสาย Unshield Twisted Pair (UTP)

5 ชั้นสื่อสารข้อมูล Data link Layer ทำหน้าที่ควบคุมการส่งผ่านข้อมูลระหว่างต้นทางและ ปลายทางโดยผ่านจุดต่าง ๆ บนเครือข่ายให้เป็นไปตาม เส้นทางที่กำหนดเพื่อให้เลเยอร์สูงขึ้นไปสามารถนำ ข้อมูลไปใช้ได้อย่างถูกต้อง วิธีการคือฝ่ายผู้ส่งจะทำ การแตกข้อมูลออกเป็นเฟรมข้อมูล (data-frame) โดย จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของเฟรม (frame boundary) โดยการเติมบิทเข้าไปยังจุดเริ่มต้นและ จุดสิ้นสุดของเฟรม จากนั้นทำการส่งเฟรมข้อมูลออกไป ทีละชุดและรอรับการตอบรับ (acknowledge frame) จากผู้รับ ถ้าหากมีการสูญหายของเฟรมข้อมูล ซึ่งอาจ เนื่องมาจากสัญญาณรบกวนจากภายนอกหรือ ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในกรณีนี้ฝ่ายผู้ส่งจะต้องส่งเฟรม ข้อมูลเดิมออกมาใหม่

6 ชั้นเครือข่าย Network Layer ทำหน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการหาเส้นทาง (routing) ใน การส่งแพคเก็ตจากต้นทางไปยังปลายทาง ซึ่งจะมีการ สลับช่องทางในการส่งข้อมูลหรือที่เรียกว่า แพ็กเกต สวิตชิ่ง (packet switching) มีการสร้างวงจรเสมือน (virtual circuit) ซึ่งคล้ายกับว่ามีเส้นทางเชื่อมโยงกัน ระหว่างคอมพิวเตอร์ 2 เครื่องให้ติดต่อสื่อสารถึงกันได้ โดยตรง คอมพิวเตอร์ฝ่ายผู้ส่งอาจทำหน้าที่พิจารณาหา เส้นทางที่เหมาะสมในการส่งข้อมูล

7 ชั้นขนส่ง Transport Layer Transport Layer ทำหน้าที่เสมือนบริษัทขนส่งที่ รับผิดชอบการจัดส่งข้อมูลโดยปราศจากความผิดพลาด ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ การตรวจสอบและแก้ไขความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นในข้อมูล คอยแยกแยะและจัด ระเบียบของแพ็กเก็ต ข้อมูลให้จัดเรียงลำดับอย่าง ถูกต้อง และมีขนาดที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังทำการ ผนวกข้อมูลทั้งหลายให้อยู่ในรูปของ วงจรเดียวหรือ เรียกว่าการมัลติเพล็กซ์ (multiplex) และมีกลไก สำหรับควบคุมการไหลของข้อมูลให้มีความสม่ำเสมอ

8 ชั้นชิ้นส่วนงาน Session LAYER ทำหน้าที่สร้างการติดต่อระหว่างเครื่องต้นทาง และปลายทาง ตลอดจนดูแลการส่งข้อมูล ระหว่างเครื่องทั้งสองให้ถูกต้องและมี ประสิทธิภาพโดยกำหนดขอบเขตการรับ – ส่ง คือกำหนดจุดรับและผู้ส่งโดยจะเพิ่มเติมรูปแบบ การรับ – ส่งข้อมูลเป็นแบบข้อมูลชุดเดียว หรือ หลายชุดพร้อมๆกัน

9 ชั้นการนำเสนอ Presentation Layer หน้าที่หลักคือการแปลงรหัสข้อมูลที่ส่งระหว่างเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องให้เป็นอักขระแบบเดียวกัน เครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้รหัส ASCII (American Standard Code for Information Interchange) แต่ ในบางกรณีเครื่องที่ใช้รหัส ASCII อาจจะต้องสื่อสารกับ เครื่องเมนเฟรมของ IBM ที่ใช้รหัส EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code) ดังนั้น Presentation Layer จะทำหน้าที่แปลง รหัสเหล่านี้ให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ตรงกัน นอกจากนี้ยังสามารถทำการลดขนาดของข้อมูล (data compression) เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการรับส่ง และสามารถเข้ารหัสเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรม ข้อมูลได้อีกด้วย

10 ชั้นการประยุกต์ Application Layer เป็นเลเยอร์บนสุดที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใช้ การ ทำงานของเลเยอร์นี้จะเกี่ยวข้องกับโปรโตคอล ต่างๆ มากมาย ซึ่งจะมีการใช้งานที่เฉพาะตัว แตกต่างกันออกไป มีบริการทางด้านโปรแกรม ประยุกต์ต่างๆ ได้แก่ email, file transfer, remote job entry, directory services นอกจากนี้ยังมีการจัดเตรียมฟังก์ชั่นในการเข้าถึง ไฟล์และเครื่องพิมพ์ ซึ่งเป็นการแบ่งปันการใช้ ทรัพยากรบนระบบเครือข่าย


ดาวน์โหลด ppt โปรโตคอล Protocol คือข้อกำหนดหรือข้อตกลงที่ใช้ควบคุมการ สื่อสารข้อมูลในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร ข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือระหว่าง คอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์อื่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google