งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 บทที่ 3 เครื่องโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 บทที่ 3 เครื่องโทรศัพท์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโทรศัพท์ บทที่ 3 เครื่องโทรศัพท์

2 สาระการเรียนรู้ ชุมสายท้องถิ่น

3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
จำแนกประเภทชุมสายโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง อธิบาย การทำงานของชุมสายโทรศัพท์แต่ละ ประเภทได้อย่างถูกต้อง บอกลักษณะการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง

4 ชุมสายโทรศัพท์ มีหน้าที่อะไร

5 ชุมสายโทรศัพท์ ชุมสายโทรศัพท์ ( Exchange ) หรือเรียกสั้นๆว่า ชุมสาย เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อเลขหมายโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งการเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อแบบมีพนักงานต่อสาย

6 ประเภทของชุมสายโทรศัพท์

7 1. ชุมสายท้องถิ่น 2. ชุมสายต่อผ่าน
ประเภทของชุมสายโทรศัพท์ 1. ชุมสายท้องถิ่น 2. ชุมสายต่อผ่าน

8 1.ชุมสายท้องถิ่น แบ่งเป็น ชุมสายถาวร ชุมสายเคลื่อนที่ ชุมสายรีโมต ชุมสายตู้สาขา และชุมสายวิทยุโทรศัพท์

9 B ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายท้องถิ่น A ชุมสายท้องถิ่น C ชุมสายท้องถิ่น

10 ชุมสายถาวร ( Building Type )
เป็นชุมสายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าเลขหมายจำนวนมาก มีอาคารที่ก่อสร้างแบบถาวร อาคารชุมสายโทรศัพท์

11 บ้านนาย ก บ้านนาย ข บ้านนาย ค บ้านนาย ง บ้านนาย จ บ้านนาย ฮ ชุมสายรีโมต

12 ชุมสายรีโมต ( Remote Switch Unit หรือ Remote Subscriber Unit : RSU ) เป็นส่วนหนึ่งของชุมสายท้องถิ่น ที่แยกไปติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่นหมู่บ้านหรือชุมชนที่ห่างไกลจากชุมสายถาวรมาก ๆ การทำงานของชุมสายรีโมตนี้จะขึ้นอยู่กับชุมสายท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

13 ชุมสายรีโมต

14 ชุมสายรีโมต

15 ชุมสายรีโมต

16 ชุมสายตู้สาขา เป็นชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ติดตั้งในอาคารสำนักงาน
ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา หรือเรียกสั้นๆว่า ตู้สาขา เป็นชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ติดตั้งในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมีเนียม รีสอร์ท และหน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสารภายในเป็นประจำ โดยไม่ต้องการติดตั้งสายโทรศัพท์จากชุมสายท้องถิ่น ตามจำนวนคู่สายที่ใช้งาน ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้โทรศัพท์ภายในหน่วยงานเดียวกัน

17 ชุมสายตู้สาขา

18

19 2. ชุมสายต่อผ่าน แบ่งเป็น ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น ชุมสายต่อผ่านทางไกล

20 ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น

21 ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น
ชุมสายรีโมต ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายรีโมต B A ชุมสายรีโมต ชุมสายรีโมต C ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น

22 ชุมสายต่อผ่านทางไกล

23 โครงข่ายลำดับขั้น ( Hierarchical Network )
TC TC TC SC SC SC PC PC PC LE LE LE RSU RSU เครื่องโทรศัพท์

24 ความหมาย RSU : Remote Switch Unit คือ ชุมสายรีโมต เป็นส่วนหนึ่งของชุมสายท้องถิ่น LE : Local Exchange คือ ชุมสายท้องถิ่นจัดเป็นชุมสายระดับต่ำสุดในลำดับชั้นของโครงข่าย มีเครื่องโทรศัพท์ต่ออยู่เป็นรูปดาว เช่นเดียวกับชุมสาย RSU

25 ความหมาย PC : Primary Exchange ชุมสายเชื่อมโยงระหว่างโครงข่ายท้องถิ่นกับโครงข่ายทางไกล ในการเรียกทางไกลระหว่างจังหวัดต่างๆ และทำหน้าที่เป็นชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น ในกรณีการเรียกภายในท้องถิ่น SC :Secondary Exchange คือ ชุมสายที่ทำหน้าที่เชื่อมโยงทางไกลระหว่างจังหวัดที่อยู่ในเขตทางไกลเดียวกัน

26 TC : Tertiary Center คือ ชุมสาย
ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อทางไกลระหว่างจังหวัดที่อยู่ในเขตทางไกลคนละเขตกัน

27 THE END


ดาวน์โหลด ppt ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 บทที่ 3 เครื่องโทรศัพท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google