งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องโทรศั พท์ บทที่ 3 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 สาระการเรียนรู้ ชุม สายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องโทรศั พท์ บทที่ 3 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 สาระการเรียนรู้ ชุม สายท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เครื่องโทรศั พท์ บทที่ 3 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213

3 สาระการเรียนรู้ ชุม สายท้องถิ่น

4 ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง จำแนกประเภท ชุมสายโทรศัพท์ได้อย่างถูกต้อง อธิบาย การทำงานของ ชุมสายโทรศัพท์แต่ละ ประเภทได้อย่างถูกต้อง บอกลักษณะการเชื่อมโยง โครงข่ายโทรศัพท์ ได้อย่างถูกต้อง

5 ชุมสายโทร ศัพท์ มีหน้าที่ อะไร

6 ชุมสายโทรศัพท์ ( Exchange ) หรือเรียกสั้นๆ ว่า ชุมสาย เป็นอุปกรณ์ที่ทำ หน้าที่เชื่อมต่อเลขหมาย โทรศัพท์เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้ง การเชื่อมต่อแบบอัตโนมัติ และการเชื่อมต่อแบบมี พนักงานต่อสาย ชุมสายโทรศัพท์

7 ประเภท ของ ชุมสายโทร ศัพท์

8 1. ชุมสาย ท้องถิ่น 2. ชุมสายต่อ ผ่าน ประเภทของชุมสายโทรศัพท์

9 1. ชุมสายท้องถิ่น แบ่งเป็น ชุมสายถาวร ชุมสายเคลื่อนที่ ชุมสายรีโมต ชุมสาย ตู้สาขา และชุมสายวิทยุ โทรศัพท์

10 ชุมสายท้องถิ่น A B C

11 ชุมสายถาวร ( Building Type ) เป็นชุมสายโทรศัพท์ที่มีผู้เช่าเลขหมายจำนวนมาก มีอาคารที่ก่อสร้างแบบถาวร อาคาร ชุมสายโทรศัพท์

12 บ้านนาย ก บ้านนาย ค บ้านนาย ข บ้านนาย ฮ บ้านนาย จ บ้านนาย ง ชุมสายรีโมต

13 ชุมสายรีโมต ( Remote Switch Unit หรือ Remote Subscriber Unit : RSU ) เป็นส่วนหนึ่งของ ชุมสายท้องถิ่น ที่แยกไป ติดตั้งในพื้นที่ที่ห่างไกล เช่นหมู่บ้านหรือชุมชนที่ ห่างไกลจากชุมสายถาวร มาก ๆ การทำงานของ ชุมสายรีโมตนี้จะขึ้นอยู่กับ ชุมสายท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง

14 ชุมสายรีโมต

15

16

17 ชุมสายตู้สาขา ชุมสายโทรศัพท์ตู้สาขา หรือเรียก สั้นๆว่า ตู้สาขา เป็นชุมสายโทรศัพท์ขนาดเล็กที่ ติดตั้งในอาคารสำนักงาน โรงแรม คอนโดมีเนียม รีสอร์ท และ หน่วยงานต่างๆ ที่มีความจำเป็นจะต้องติดต่อสื่อสาร ภายในเป็นประจำ โดยไม่ต้องการติดตั้งสายโทรศัพท์ จากชุมสายท้องถิ่น ตามจำนวนคู่สายที่ใช้งาน ทำให้ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการใช้โทรศัพท์ภายในหน่วยงาน เดียวกัน

18 ชุมสายตู้สาขา

19

20 2. ชุมสายต่อผ่าน แบ่งเป็น ชุมสายต่อ ผ่านท้องถิ่น ชุมสาย ต่อผ่านทางไกล

21 ชุมสายต่อผ่านท้องถิ่น

22 ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายรีโมต ชุมสายท้องถิ่น ชุมสาย รีโมต A B C ชุมสายท้องถิ่น ชุมสายต่อผ่าน ท้องถิ่น

23 ชุมสายต่อผ่านทางไกล

24 RSU LE PC SC TC SC PC LE RSU เครื่องโทร ศัพท์ TC SC PC โครงข่ายลำดับขั้น ( Hierarchical Network )

25 ความหมาย RSU : Remote Switch Unit คือ ชุมสายรีโมต เป็นส่วน หนึ่งของชุมสายท้องถิ่น LE : Local Exchange คือ ชุมสายท้องถิ่นจัดเป็นชุมสาย ระดับต่ำสุดในลำดับชั้นของ โครงข่าย มี เครื่องโทรศัพท์ต่ออยู่เป็นรูปดาว เช่นเดียวกับชุมสาย RSU

26 ความหมาย PC : Primary Exchange ชุมสายเชื่อมโยงระหว่างโครงข่าย ท้องถิ่นกับโครงข่ายทางไกล ใน การเรียกทางไกลระหว่างจังหวัด ต่างๆ และทำหน้าที่เป็นชุมสายต่อ ผ่านท้องถิ่น ในกรณีการเรียก ภายในท้องถิ่น SC :Secondary Exchange คือ ชุมสายที่ทำหน้าที่เชื่อมโยง ทางไกลระหว่างจังหวัดที่อยู่ในเขต ทางไกลเดียวกัน

27 TC : Tertiary Center คือ ชุมสาย ที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ ทางไกลระหว่าง จังหวัดที่อยู่ในเขต ทางไกลคนละเขตกัน

28 THE END


ดาวน์โหลด ppt เครื่องโทรศั พท์ บทที่ 3 ระบบโทรศัพท์ 2104-2213 สาระการเรียนรู้ ชุม สายท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google