งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

2 หมายเหตุ : จากการเผยแพร่สื่อวิทยุทั้ง หลักและชุมชน มีการจัด รายการหมอทาง 191 ครั้ง

3  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนภูมิภาค 3,429 ครั้ง  รวมผลประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง 395 ครั้ง รวมผลประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 2555 3,824 ครั้ง

4 การใช้ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสาร กรมทางหลวงชนบทประจำเดือนมิถุนายน 2555 0. 83 29.5 0 17.1 8 31.8 8 8. 37 9. 49 2. 75 อื่นๆ วิทยุ โทรทัศ น์

5 สรุปประชาสัมพันธ์ของหน่วงงาน ภายในกรมทางหลวงชนบท หน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์มากที่สุด ประจำเดือนมิถุนายน - ส่วนกลาง :1. สำนักสำรวจและออกแบบ จำนวน 64 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ที่สุด ) 2. สำนักบริหารกลาง จำนวน 51 ครั้ง ( สื่อเว็บไซต์มากที่สุด ) 3. สำนักก่อสร้างทาง จำนวน 44 ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่มากที่สุด ) - ส่วนภูมิภาค : 1. สทช. ที่ 9 จำนวน 392 ครั้ง ( สื่อ เว็บไซต์มากที่สุด ) 2. สทช. ที่ 5 จำนวน 354 ครั้ง ( ข่าว เผยแพร่มากที่สุด ) 3. สทช. ที่ 8 จำนวน ครั้ง ( ข่าวเผยแพร่ มากที่สุด )


ดาวน์โหลด ppt ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ต่างๆ เว็บไซ ต์ ข่าว เผยแพร่ กิจกรรม อื่นๆ ข่าว น. ส. พ. วิท ยุ โทรทัศ น์ เว็บไซ ต์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google