งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 8 Menu Next>> MenuNext>>MenuNext>> เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 8 Menu Next>> MenuNext>>MenuNext>> เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 8 Menu Next>> MenuNext>>MenuNext>> เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 8 Menu Next>> MenuNext>>MenuNext>>

2 โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY) การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อ ประโยชน์ของการสื่อสารนั้น สามารถกระทำ ได้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นที่ แตกต่างกันไปโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตาม ลักษณะของการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ ><>

3 ► แบบบัส (bus topology) แบบบัส (bus topology) ► แบบวงแหวน (ring topolog แบบวงแหวน (ring topolog ► แบบดาว (star topology) แบบดาว (star topology) ► แบบผสม (hybrid topology) แบบผสม (hybrid topology) ><>

4 1. โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะ ประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูล ภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะ เชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมี การส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลาย เครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไปบนสาย เคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละ เครื่อง ><>

5 2. โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มี การเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่ แต่ละการเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม การ ส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลมด้วย เช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทาง เดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึง ปลายทาง ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง ใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง การส่งข้อมูลภายใน เครือข่ายชนิดนี้จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้ > <>

6 3. โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบ ดาว (star topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ดาว ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมี จุกศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสาร ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสาร ผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่อง คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ > <>

7 4. โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบ ผสม (hybrid topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ผสมผู้ใช้สามารถเชื่อม ต่อกับเครือข่ายจาก ระยะไกลเช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนาม ได้ ในการ เชื่อมต่อก็จะได้คอมพิวเตอร์สั่ง โมเด็มหมุนสัญญาณให้วิ่งผ่านสาย โทรศัพท์ ไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากการ เชื่อมต่อผู้ใช้สามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลได้ เสมือนกับว่ากำลังใช้เครือข่ายที่บริษัท < { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.in.th/12/3963628/slides/slide_7.jpg", "name": "4.", "description": "โครงสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์แบบ ผสม (hybrid topology) โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ผสมผู้ใช้สามารถเชื่อม ต่อกับเครือข่ายจาก ระยะไกลเช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนาม ได้ ในการ เชื่อมต่อก็จะได้คอมพิวเตอร์สั่ง โมเด็มหมุนสัญญาณให้วิ่งผ่านสาย โทรศัพท์ ไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากการ เชื่อมต่อผู้ใช้สามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลได้ เสมือนกับว่ากำลังใช้เครือข่ายที่บริษัท <


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ. ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ 8 Menu Next>> MenuNext>>MenuNext>> เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google