งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ระบบ HF/SSB จำนวน 4 ความถี่ ( ใช้งาน 1 ความถี่ ) ระบบ VHF/FM จำนวน 11 ช่องความถี่ แบ่ง การใช้งานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ระบบ HF/SSB จำนวน 4 ความถี่ ( ใช้งาน 1 ความถี่ ) ระบบ VHF/FM จำนวน 11 ช่องความถี่ แบ่ง การใช้งานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ระบบ HF/SSB จำนวน 4 ความถี่ ( ใช้งาน 1 ความถี่ ) ระบบ VHF/FM จำนวน 11 ช่องความถี่ แบ่ง การใช้งานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน มีการรบกวนกันเองมาก ระบบ UHF/FM จำนวน 2 คู่ความถี่ ( ของ พอ. สว.) ระบบ UHF/FM จำนวน 2 คู่ความถี่ ( ของ พอ. สว.) ระบบ e-Radio ระบบ e-Radio ลักษณะเพื่อการใช้งาน การสื่อสาร และเพื่อการรักษาพยาบาล ร่วม ถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

2 นเรนทร ตัวอย่างลักษณะโครงข่าย สื่อสารตามพื้นที่ต่างๆ ใช้ศูนย์ “ นเรนทร ” เป็น Call Center

3 แบบรูปข่ายสื่อสารที่จัดสนับสนุน เครือข่ายสาธารณสุข

4 แบบรูปข่ายสื่อสารที่ดำเนินการปรับ ณ ปี 2545

5 แบบรูปข่ายสื่อสารภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 1

6 แบบรูปข่ายสื่อสารภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 2

7 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคเหนือ ( ตอนล่าง )

8 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคเหนือ ( ตอนบน )

9 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคใต้

10 ระบบวิทยุคมนาคม สื่อสาร Network ระบบวิทยุคมนาคม สื่อสาร ที่คาดหวังให้เกิดประสิทธิภาพใน การทำงาน - ระบบ UHF/FM - ระบบ VHF/FM - ระบบ VoIP Network ( e - Radio)

11 สถานีทวนสัญญาณระบบ UHF/FM มีวัตถุประสงค์ มีวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้ ใช้เป็นระบบสื่อสาร สำหรับ ประสานงาน สั่งการ ในระดับผู้บริหาร โดยแยกระบบออกจากความถี่ที่ใช้ ในการปฏิบัติการ 11 ช่องความถี่ เพื่อการรองรับระบบเชื่อมต่อระบบ e -Radio Network

12 สถานีทวนสัญญาณดอยอินทนนท์

13 สถานีรายงานเขาเขียว จ. นครราชสีมา

14 ผ่านระบบ e- Radio Network

15 สถานที่ดำเนินการนำร่องตาม เป้าหมาย และผู้ใช้งาน สถานที่ กรุงเทพมหานคร อาคาร ใบหยก 2 ระบบที่ขอสนับสนุน ระบบ UHF/FM ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารระดับสูง ของ กระทรวงสาธารณสุข ผู้รายงาน Call Center ( ศูนย์ นเรนทร )


ดาวน์โหลด ppt ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับ กระทรวงสาธารณสุข ระบบ HF/SSB จำนวน 4 ความถี่ ( ใช้งาน 1 ความถี่ ) ระบบ VHF/FM จำนวน 11 ช่องความถี่ แบ่ง การใช้งานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google