งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข
ระบบ HF/SSB จำนวน 4 ความถี่ (ใช้งาน 1 ความถี่) ระบบ VHF/FM จำนวน 11 ช่องความถี่ แบ่งการใช้งานตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีการรบกวนกันเองมาก ระบบ UHF/FM จำนวน 2 คู่ความถี่ (ของ พอ.สว.) ระบบ e-Radio ลักษณะเพื่อการใช้งาน การสื่อสาร และเพื่อการรักษาพยาบาล ร่วมถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

2 ตัวอย่างลักษณะโครงข่ายสื่อสารตามพื้นที่ต่างๆ ใช้ศูนย์ “นเรนทร” เป็น Call Center

3 แบบรูปข่ายสื่อสารที่จัดสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุข

4 แบบรูปข่ายสื่อสารที่ดำเนินการปรับ ณ ปี 2545

5 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 1

6 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ 2

7 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคเหนือ (ตอนล่าง)

8 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคเหนือ (ตอนบน)

9 แบบรูปข่ายสื่อสารภาคใต้

10 ระบบวิทยุคมนาคมสื่อสาร ที่คาดหวังให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน - ระบบ UHF/FM - ระบบ VHF/FM - ระบบ VoIP Network (e - Radio)

11 สถานีทวนสัญญาณระบบ UHF/FM
มีวัตถุประสงค์การใช้งานดังนี้ ใช้เป็นระบบสื่อสาร สำหรับประสานงาน สั่งการ ในระดับผู้บริหาร โดยแยกระบบออกจากความถี่ที่ใช้ในการปฏิบัติการ 11 ช่องความถี่ เพื่อการรองรับระบบเชื่อมต่อระบบ e-Radio Network

12 สถานีทวนสัญญาณดอยอินทนนท์

13 สถานีรายงานเขาเขียว จ.นครราชสีมา

14 ผ่านระบบ e-Radio Network

15 สถานที่ดำเนินการนำร่องตามเป้าหมาย และผู้ใช้งาน
สถานที่ กรุงเทพมหานคร อาคารใบหยก 2 ระบบที่ขอสนับสนุน ระบบ UHF/FM ผู้ขอใช้บริการ ผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้รายงาน Call Center (ศูนย์นเรนทร)


ดาวน์โหลด ppt ระบบวิทยุคมนาคมสำหรับกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google